Asante Twi Contemporary Bible

1 Mose 16:1-16

Ismael Awoɔ

1Saa ɛberɛ yi, na Sarai nwoo ɔba mmaa Abram. Na ɔwɔ Misraimni abaawa bi a wɔfrɛ no Hagar; 2enti Sarai ka kyerɛɛ Abram sɛ, “Wo ara wonim sɛ Awurade ama mayɛ obonini; manwo ɔba! Mesrɛ wo, kɔ na wo ne mʼabaawa Hagar nkɔda; ebia ɛnam ne so na manya mma.”

Abram penee asɛm a Sarai ka kyerɛɛ no no so. 3Abram tenaa Kanaan asase so mfeɛ edu akyiri no, ne yere Sarai de Misraimni abaawa Hagar no kɔmaa ne kunu no sɛ, ɔnware no. 4Abram ne Hagar daeɛ, na ɔnyinsɛneeɛ.

Ɛberɛ a Hagar hunuu sɛ wanyinsɛn no, ɔhyɛɛ aseɛ buu nʼawuraa Sarai animtia. 5Enti Sarai ka kyerɛɛ Abram sɛ, “Saa ɔhaw a aba me so yi nyinaa firi wo! Mede mʼabaawa maa wo; afei a wahunu sɛ wanyinsɛn no enti, ɔtiatia mʼanim. Awurade mmu me ne wo ntam atɛn.”

6Nanso, Abram ka kyerɛɛ Sarai sɛ, “Ɔyɛ wʼabaawa. Deɛ wopɛ sɛ wode yɛ no biara, fa yɛ no.” Ɛfiri saa ɛberɛ no, Sarai tanee nʼabaawa Hagar ani, ma ɔdwane firii ne nkyɛn.

7Awurade ɔbɔfoɔ hunuu Hagar wɔ nsuo aniwa bi ho wɔ ɛserɛ no so. Na saa nsuo aniwa no da ɛkwan a ɛkɔ kuro bi a wɔfrɛ no Sur no nkyɛn. 8Ɔbɔfoɔ no bisaa Hagar sɛ, “Sarai abaawa Hagar, wofiri he, na worekɔ he?”

Hagar buaa no sɛ, “Meredwane afiri mʼawuraa Sarai nkyɛn.”

9Na Awurade ɔbɔfoɔ no ka kyerɛɛ Hagar sɛ, “Sane kɔ wʼawuraa no nkyɛn, na kɔbrɛ wo ho ase ma no.” 10Ɔbɔfoɔ no ka kaa ho sɛ, “Mɛma wʼase afɛe a, wɔkan a, ɛnyɛ yie.”

11Awurade ɔbɔfoɔ no sane ka kyerɛɛ Hagar sɛ,

“Woanyinsɛn,

na wobɛwo ɔbabarima.

Wobɛto no edin Ismael, ɛfiri sɛ,

Awurade ate wʼamanehunu.

12Ɔbɛyɛ sɛ ɛserɛ so afunumu.

Ɔbɛtia nnipa nyinaa,

na nnipa nyinaa nso bɛtia no;

atutupɛ so na

ɔne ne nuanom bɛtena.”

13Yei akyiri ɔde edin foforɔ maa Awurade. Ɔkaa sɛ, “Mahunu Deɛ ɔhunu me.” Ɛno enti, ɔde edin El-Roi a aseɛ ne “Onyankopɔn a ɔhunu me” no, too no. 14Ɛno enti na wɔfrɛ nsuo aniwa no sɛ Beer-Lahai-Roi a aseɛ ne “Onyankopɔn Teasefoɔ a ɔhunu me abura.” Ɛda Kades ne Bered ntam bɛsi ɛnnɛ.

15Enti Hagar woo ɔbabarima maa Abram. Abram too abɔfra no edin Ismael. 16Hagar woo Ismael no, na Abram adi mfeɛ aduɔwɔtwe nsia.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

创世记 16:1-16

夏甲与以实玛利

1亚伯兰的妻子撒莱没有生育,她有个婢女名叫夏甲,是埃及人。 2撒莱亚伯兰说:“耶和华不让我生育,请你与我的婢女同房,也许我可以借着她生子立后。”亚伯兰同意了撒莱的话。 3于是,撒莱埃及婢女夏甲亚伯兰做妾。那时亚伯兰已经在迦南住了十年。 4亚伯兰夏甲同房,她就怀了孕。夏甲知道自己怀了孕,就轻视女主人撒莱5撒莱亚伯兰说:“我受气都是因为你。我把婢女放在你怀里,她仗着自己怀了孕就轻视我,愿耶和华在你我之间主持公道。” 6亚伯兰撒莱说:“婢女在你手中,随你处置。”于是,撒莱苦待夏甲夏甲就逃走了。

7耶和华的天使在旷野中通往书珥之路的水泉旁找到了夏甲8便问她:“撒莱的婢女夏甲,你从哪里来?要到哪里去?”她回答说:“我是从女主人撒莱那里逃出来的。” 9耶和华的天使对她说:“你要回到女主人那里顺服她。” 10又说:“我必使你的后代多得不可胜数。” 11接着又说:“你现在怀了孕,将来会生一个男孩,你要给他取名叫以实玛利16:11 以实玛利”意思是“上帝听见了”。,因为耶和华已经听见你痛苦的哀声。 12这孩子性情必像野驴,他要跟人作对,人也要跟他作对。他必与他所有的弟兄为敌。” 13夏甲称对她说话的耶和华为“看顾人的上帝”,她说:“我竟然在这里看见了看顾我的上帝。” 14因此,她称加低斯巴列之间的那口井为庇耳·拉海·莱16:14 庇耳·拉海·莱”意思是“看顾我的永恒上帝之井”。

15后来夏甲亚伯兰生了一个儿子,亚伯兰给他取名叫以实玛利16夏甲以实玛利时,亚伯兰八十六岁。