1 Berɛsosɛm 3 – ASCB & VCB

Asante Twi Contemporary Bible

1 Berɛsosɛm 3:1-24

Dawid Asefoɔ

1Yeinom ne mmammarima a wɔwowoo wɔn maa Dawid wɔ Hebron.

Na nʼabakan din de Amnon a ne maame a na ɔfiri Yesreel no din de Ahinoam.

Ne ba a ɔtɔ so mmienu no, na ne din de Daniel. Na ne maame a ɔfiri Karmel no din de Abigail.

2Ne ba a ɔtɔ so mmiɛnsa no, na wɔfrɛ no Absalom. Na ne maame din de Maaka a na ɔyɛ Gesurhene Talmai babaa.

Ne ba a ɔtɔ so ɛnan din de Adoniya a ne maame din de Hagit.

3Ne ba a ɔtɔ so enum no, na wɔfrɛ no Sefatia. Na wɔfrɛ ne maame Abital.

Ne ba a ɔtɔ so nsia no din de Yitream a na wɔfrɛ ne maame Egla.

4Wɔwowoo mmammarima baasia yi nyinaa maa Dawid wɔ Hebron. Ɔdii adeɛ wɔ hɔ mfirinhyia nson ne fa.

Dawid yii kuropɔn no kɔɔ Yerusalem, na ɔdii adeɛ mfirinhyia aduasa mmiɛnsa wɔ hɔ. 5Mmammarima a wɔwowoo wɔn maa Dawid wɔ Yerusalem no ne:

Simea, Sobab, Natan ne Salomo. Amiel babaa Batseba na ɔwoo saa mmarima yi.

6Wɔsane wowoo mmammarima baakron bi maa Dawid. Wɔne Yibhar, Elisua, Elifelet, 7Noga, Nefeg, Yafia, 8Elisama, Eliada ne Elifelet.

9Yeinom ne Dawid mmammarima a ne mpena mma nka ho. Na Dawid wɔ ɔbabaa bi a wɔfrɛ no Tamar.

Salomo Asefoɔ

10Na Salomo asefoɔ yɛ

Rehoboam, Abia, Asa, Yehosafat,

11Yehoram, Ahasia, Yoas,

12Amasia, Asaria, Yotam,

13Ahas, Hesekia, Manase,

14Amon ne Yosia.

15Na Yosia mmammarima ne

Yohanan a ɔyɛ abakan,

Yehoiakim a ɔtɔ so mmienu,

Sedekia a ɔtɔ so mmiɛnsa,

ɛnna Salum a ɔtɔ so ɛnan.

16Yehoiakim babarima Yehoiakyin na ɔdii nʼadeɛ,

ɛnna ɔno nso ne wɔfa Sedekia bɛdii nʼadeɛ.

Yehoiakyin Asefoɔ

17Yehoiakyin a Babiloniafoɔ kyeree no kɔtoo afiase no

mmammarima ne Sealtiel, 18Malkiram, Pedaia, Senasar, Yekamia, Hosama ne Nedabia.

19Na Pedaia mmammarima yɛ

Serubabel ne Simei.

Na Serubabel mmammarima yɛ

Mesulam ne Hanania. Na ɔwɔ ɔbabaa nso a ne din de Selomit. 20Na ne mmammarima baanum bi nso din ne Hasuba, Ohel, Berekia, Hasadia ne Yusab-Hesed.

21Na Hanania mmammarima din de

Pelatia ne Yesaia. Na Yesaia babarima din de Refaia. Na Refaia babarima din de Arnan. Na Arnan babarima din de Obadia. Na Obadia babarima din de Sekania.

22Na Sekania asefoɔ yɛ

Semaia ne ne mmammarima Hatus, Igal, Baria, Nearia ne Safat. Na wɔn nyinaa yɛ baasia.

23Na Nearia mmammarima din de

Elioenai, Hiskia ne Asrikam. Na wɔyɛ baasa.

24Na Elioenai mmammarima din de

Hodawia, Eliasib, Pelaia, Akub, Yohanan, Delaia ne Anani. Na wɔyɛ baason.

Vietnamese Contemporary Bible

1 Sử Ký 3:1-24

Dòng Dõi của Đa-vít

1Tại Hếp-rôn, Đa-vít sinh được các con trai sau đây:

Trưởng nam là Am-nôn, mẹ là A-hi-nô-am, người Gít-rê-ên.

Thứ hai là Đa-ni-ên, mẹ là A-bi-ga-in, người Cát-mên.

2Thứ ba là Áp-sa-lôm, mẹ là Ma-a-ca, con gái của Thanh-mai, vua xứ Ghê-sua.

Con thứ tư là A-đô-ni-gia, mẹ là Hà-ghi.

3Con thứ năm là Sê-pha-tia, mẹ là A-bi-tan.

Thứ sáu là Ích-rê-am, mẹ là Éc-la, vợ Đa-vít.

4Cả sáu con của Đa-vít đều sinh tại Hếp-rôn, nơi Đa-vít cai trị bảy năm rưỡi.

Sau đó, về Giê-ru-sa-lem, vua trị vì thêm ba mươi ba năm nữa. 5Các con trai Đa-vít sinh tại Giê-ru-sa-lem là Si-mê-a, Sô-báp, Na-than, và Sa-lô-môn. Mẹ của cả bốn người là Bát-sê-ba, con A-mi-ên. 6Ngoài ra, Đa-vít còn có thêm chín con trai khác: Gi-ba, Ê-li-sa-ma, Ê-li-phê-lết, 7Nô-ga, Nê-phết, Gia-phia, 8Ê-li-sa-ma, Ê-li-a-đa, và Ê-li-phê-lết.

9Đó là tên các con trai Đa-vít, chưa kể con trai của những cung phi. Đa-vít cũng có một con gái tên là Ta-ma.

Dòng Dõi của Sa-lô-môn

10Dòng dõi của Sa-lô-môn là Rô-bô-am, A-bi-gia, A-sa, Giô-sa-phát, 11Giê-hô-ram,3:11 Cũng gọi là Giô-ram A-cha-xia, Giô-ách, 12A-ma-xia, A-xa-ria,3:12 Cũng gọi là Ô-xia Giô-tham, 13A-cha, Ê-xê-chia, Ma-na-se, 14A-môn, Giô-si-a.

15Con trai của Giô-si-a là Giô-ha-nan (trưởng nam), Giê-hô-gia-kim (thứ hai), Sê-đê-kia (thứ ba), và Sa-lum3:15 Cũng gọi là Giô-a-cha (thứ tư).

16Con trai của Giê-hô-gia-kim là Giê-chô-nia3:16 Cũng gọi là Giê-hô-gia-kin hay Cô-nia và Sê-đê-kia.

Dòng Dõi của Giê-chô-nia

17Trong thời gian bị lưu đày, Giê-chô-nia sinh bảy con trai là Sa-anh-thi-ên, 18Manh-ki-ram, Phê-đa-gia, Sê-na-xa, Giê-ca-mia, Hô-sa-ma, và Nê-đa-mia.

19Con trai của Phê-đa-gia là Xô-rô-ba-bên và Si-mê-i.

Con trai của Xô-rô-ba-bên là Mê-su-lam, Ha-na-nia. Chị em của họ là Sê-lô-mít. 20Năm người con khác là Ha-su-ba, Ô-hên, Bê-rê-kia, Ha-sa-đia, và Du-sáp Hê-sết.

21Con trai của Ha-na-nia là Phê-la-tia và Ê-sai. Con trai của Ê-sai là Rê-pha-gia. Con trai của Rê-pha-gia là Ạc-nan. Con trai của Ạc-nan là Ô-ba-đia. Con trai của Ô-ba-đia là Sê-ca-nia.

22Con trai của Sê-ca-nia là Sê-ma-gia. Các con trai khác là Hát-túc, Di-ganh, Ba-ria, Nê-a-ria, và Sa-phát—tất cả là sáu người.

23Con của Nê-a-ria là: Ê-li-ô-ê-nai, Ê-xê-chia, và A-ri-kham—tất cả là ba người.

24Con trai của Ê-li-ô-ê-nai là Hô-đa-via, Ê-li-a-síp, Phê-la-gia, A-cúp, Giô-ha-nan, Đê-la-gia, và A-na-ni—tất cả là bảy người.