1 Berɛsosɛm 2 – ASCB & VCB

Asante Twi Contemporary Bible

1 Berɛsosɛm 2:1-55

Israel Awoɔ Ntoatoasoɔ

1Israel mmammarima yɛ Ruben, Simeon, Lewi, Yuda, Isakar, Sebulon, 2Dan, Yosef, Benyamin, Naftali, Gad ne Aser.

Yuda Asefoɔ

3Yuda ne Kanaanni baa Bat-Sua woo mmammarima baasa.

Na wɔn din de Er, Onan ne Sela.

Nanso, na abakan Er no yɛ omumuyɛfoɔ enti, Awurade kumm no.

4Akyire no, Yuda ne nʼase kunafoɔ Tamar woo ntafoɔ. Na wɔn din de Peres ne Serah.

Enti Yuda woo mmammarima baanum.

5Na Peres mmammarima din de

Hesron ne Hamul.

6Serah mmammarima din de

Simri, Etan, Heman, Kalkol ne Dara; wɔyɛ enum.

7Akar a ɔyɛ Karmi babarima ne Serah asefoɔ no mu baako nam fa a ɔfaa asadeɛ a wɔgya maa Awurade no so, de amanehunu baa Israelfoɔ so.

8Na Etan babarima ne

Asaria.

Ɛfiri Yuda Nana Barima Hesron So Kɔsi Dawid So

9Hesron mmammarima edin de Yerahmeel, Ram ne Kaleb.

10Ram yɛ Aminadab agya.

Aminadab yɛ Nahson a na ɔyɛ Yuda ntuanoni no agya.

11Nahson yɛ Salma agya.

Na Salma nso yɛ Boas agya.

12Boas yɛ Obed agya.

Obed yɛ Yisai agya.

13Yisai abakan yɛ Eliab. Deɛ ɔtɔ so mmienu yɛ Abinadab ɛnna deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa yɛ Simea. 14Na deɛ ɔtɔ so ɛnan yɛ Netanel ɛnna Radai tɔ so enum. 15Ne babarima a ɔtɔ so nsia no din de Osem, na Dawid na na ɔtɔ so nson. 16Na wɔn nuanom mmaa din de Seruia ne Abigail.

Na Seruia woo mmammarima baasa a wɔn din yɛ Abisai, Yoab ne Asahel.

17Abigail waree ɔbarima bi a ne din de Yeter a ɔyɛ Ismaelni na wɔwoo ɔbabarima a wɔtoo no edin Amasa.

Hesron Babarima Kaleb Asefoɔ

18Na Hesron babarima Kaleb wɔ yerenom baanu a wɔne Asuba ne Yeriot. Na Asuba mmammarima edin de Yeser, Sobab ne Ardon.

19Asuba owuo akyi no, Kaleb waree Efrata. Wɔwoo ɔbabarima too no edin Hur.

20Hur woo Uri. Uri nso woo Besaleel.

21Ɛberɛ a Hesron dii mfeɛ aduosia no, ɔwaree Gilead nuabaa a na ɔyɛ Makir babaa. Wɔwoo ɔbabarima too no edin Segub.

22Segub woo Yair a ɔdii nkuro aduonu mmiɛnsa so wɔ Gilead asase so no.

23(Akyire no, Gesur ne Aram gyee Yair nkuro, sane gyee Kenat ne ne nkuraa aduosia a atwa ho ahyia no nyinaa.)

Na yeinom nyinaa yɛ Makir a ɔyɛ Gilead agya no asefoɔ.

24Hesron wuu wɔ kuro Kaleb-Efrata mu no, ankyɛ na ne yere Abia woo ɔbabarima a wɔtoo no edin Asur (Tekoa agya).

Hesron Ba Yerahmeel Asefoɔ

25Hesron abakan Yerahmeel mmammarima a ɔwoo wɔn no edin yɛ

Ram (abakan), Buna, Oren, Osem ne Ahiya. 26Yerahmeel wɔ yere a ɔtɔ so mmienu a wɔfrɛ no Atara, na ɔno na ɔwoo Onam.

27Ram a ɔyɛ Yerahmeel abakan no mmammarima yɛ

Maas, Yamin ne Eker.

28Onam mmammarima yɛ

Samai ne Yada.

Na Samai mmammarima yɛ

Nadab ne Abisur. 29Na Abisur ne ne yere Abihail mmammarima yɛ Ahban ne Molid.

30Na Nadab mmammarima yɛ

Seled ne Apaim. Seled wuiɛ a wanwo mma;

31na Apaim deɛ, ɔwoo ɔbabarima a wɔfrɛ no Yisi.

Na Yisi woo Sesan. Na Sesan nyaa nʼaseni bi a wɔfrɛ no Ahlai.

32Na Samai nuabarima Yada woo

Yeter ne Yonatan. Na Yeter wuiɛ a wanwo ba biara,

33nanso Yonatan woo mmammarima baanu a na wɔfrɛ

wɔn Pelet ne Sasa.

Na yeinom nyinaa yɛ Yerahmeel asefoɔ.

34Na Sesan annya mmammarima, ɔnyaa mmammaa.

Na ɔwɔ Misraimni ɔsomfoɔ bi a ne din de Yarha. 35Sesan de ne mmammaa no mu baako maa Yarha awadeɛ na wɔwoo ɔbabarima too no edin Atai.

36Atai woo Natan

na Natan woo Sabad.

37Sabad woo Efial.

Efial woo Obed.

38Obed woo Yehu

na Yehu woo Asaria.

39Asaria woo Heles.

Heles woo Eleasa.

40Eleasa woo Sisemai

na Sisemai woo Salum.

41Salum woo Yekamia,

na Yekamia woo Elisama.

Hesron Babarima Kaleb Asefoɔ

42Yerahmeel nua Kaleb

babarima piesie ne Mesa a ɔyɛ Sif agya.

Na Kaleb babarima a ɔtɔ so mmienu din de Maresa a ɔyɛ Hebron agya.

43Na Hebron mmammarima yɛ

Kora, Tapua, Rekem ne Sema.

44Na Sema woo Raham.

Raham woo Yorkeam.

Na Rekem woo Samai.

45Na Samai woo Maon.

Maon woo Bet-Sur.

46Na Kaleb mpena Efa woo

Haran, Mosa ne Gases.

Na Haran woo Gases.

47Na Yahdai mmammarima yɛ

Regem, Yotam, Gesan, Pelet, Efa ne Saaf.

48Kaleb mpena foforɔ bi a wɔfrɛ no Maaka woo

Seber ne Tirhana.

49Ɔsane woo Saaf a na ɔyɛ Madmana agya

ne Sewa a na ɔyɛ Makbena ne Gibea agya.

Na Kaleb woo ɔbabaa a ne din de Aksa.

50Yeinom nyinaa yɛ Kaleb asefoɔ.

Kaleb Babarima Hur Asefoɔ

Kaleb yere Efrata abakan Hur mmammarima yɛ

Sobal a ɔyɛ Kiriat-Yearim agya 51Salma a ɔyɛ Betlehem agya ne Haref a ɔyɛ Bet-Gader agya.

52Sobal a ɔyɛ Kiriat-Yearim agya no mmammarima yɛ

Haroe a ne fa yɛ Manahatini 53na ne fa a aka no firi Kiriat-Yearim mmusua mu. Sobal asefoɔ a wɔka ho ne Yitrifoɔ, Putifoɔ, Sumatifoɔ ne Misraimfoɔ. Wɔn mu na Sorafoɔ ne Estaolfoɔ firie.

54Salma asefoɔ yɛ

Betlehem, Netofafoɔ, Atrot-Bet-Yoabfoɔ, Manahatfoɔ fa bi, Sorifoɔ, 55ne atwerɛfoɔ mmusua a wɔte Yabes no, Tirafoɔ, Simeafoɔ ne Sukatfoɔ. Yeinom nyinaa yɛ Kenifoɔ, Hamat a ɔyɛ Rekab agya no asefoɔ.

Vietnamese Contemporary Bible

1 Sử Ký 2:1-55

Dòng Dõi của Ít-ra-ên

1Con trai của Ít-ra-ên là:

Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Y-sa-ca, Sa-bu-luân, 2Đan, Giô-sép, Bên-gia-min, Nép-ta-li, Gát, và A-se.

Dòng Dõi của Giu-đa

3Giu-đa cưới vợ là Ba-sua, người Ca-na-an, sinh ba con trai là Ê-rơ, Ô-nan, và Sê-la. Nhưng Ê-rơ gian ác đến nỗi bị Chúa Hằng Hữu giết. 4Ta-ma, con dâu của Giu-đa, sinh cho ông hai con sinh đôi là Phê-rết và Xê-rách. Vậy Giu-đa được năm con trai.

5Con trai của Phê-rết là Hết-rôn và Ha-mun.

6Con trai của Xê-rách là Xim-ri, Ê-than, Hê-man, Canh-côn, và Đa-ra, tất cả là năm người.

7Con trai của Cát-mi là A-can (người ăn cắp thánh vật và gây đại nạn cho người Ít-ra-ên).

8Con trai của Ê-than là A-xa-ria.

Từ Con Cháu của Hết-rôn đến Đa-vít

9Con trai của Hết-rôn là Giê-rác-mê-ên, Ram, và Ca-lép.

10Ram sinh A-mi-na-đáp.

A-mi-na-đáp sinh Na-ha-sôn, là một lãnh tụ của người Giu-đa.

11Na-ha-sôn sinh Sanh-ma.

Sanh-ma sinh Bô-ô.

12Bô-ô sinh Ô-bết.

Ô-bết sinh Gie-sê.

13Giê-se sinh con đầu lòng là Ê-li-áp, con thứ nhì là A-bi-na-đáp, con thứ ba là Si-mê-a, 14con thứ tư là Na-tha-na-ên, con thứ năm là Ra-đai, 15con thứ sáu là Ô-xem, con thứ bảy là Đa-vít.

16Chị em của họ là Xê-ru-gia và A-bi-ga-in. Xê-ru-gia sinh A-bi-sai, Giô-áp, và A-sa-ên. 17A-bi-ga-in lấy chồng là Giê-the, người Ích-ma-ên, sinh A-ma-sa.

Dòng Dõi Khác của Hết-rôn

18Ca-lép, con Hết-rôn, cưới hai vợ tên A-xu-ba và Giê-ri-ốt. A-xu-ba sinh Giê-sê, Sô-báp, và Ạt-đôn. 19Sau khi A-xu-ba qua đời, Ca-lép cưới Ê-phơ-rát, sinh một con trai tên Hu-rơ. 20Hu-rơ sinh U-ri. U-ri sinh Bê-sa-lê.

21Hết-rôn được sáu mươi tuổi, cưới con gái của Ma-ki, cha của Ga-la-át. Ông bà có một con trai đặt tên là Sê-gúp. 22Sê-gúp sinh Giai-rơ, là người cai trị hai mươi ba thành xứ Ga-la-át. 23(Nhưng người Ghê-sua và A-ram chiếm đoạt các thành phố Giai-rơ, đồng thời cũng chiếm luôn thành phố Kê-nát và sáu mươi làng quanh thành phố này.) Tất cả những người này là con cháu Ma-ki, cha của Ga-la-át.

24Sau khi Hết-rôn vừa qua đời tại Ca-lép Ép-ra-ta, vợ người là A-bi-gia sinh A-sua (cha Thê-cô-a).

Dòng Dõi của Giê-rác-mê-ên, Con Hết-rôn

25Con trai của Giê-rác-mê-ên, trưởng nam của Hết-rôn, là Ram (trưởng nam), Bu-na, Ô-ren, Ô-xem, và A-hi-gia. 26Giê-rác-mê-ên cưới thêm A-ta-ra và sinh Ô-nam.

27Con trai của Ram, trưởng nam của Giê-rác-mê-ên là Ma-ách, Gia-min, và Ê-ke.

28Các con trai của Ô-nam là Sha-mai và Gia-đa.

Con trai của Sam-mai là Na-đáp và A-bi-su

29A-bi-su cưới A-bi-hai và sinh Ạc-ban và Mô-lít.

30Na-đáp sinh Sê-lê và Áp-ba-im. Sê-le qua đời, không có con, 31nhưng Áp-ba-im có một con trai tên Di-si. Di-si sinh Sê-san. Sê-san sinh Ạc-lai.

32Các con trai của Gia-đa, em Sha-mai là Giê-the và Giô-na-than. Giê-the qua đời, không con, 33nhưng Giô-na-than có hai con trai là Phê-lết và Xa-xa. Đó là con cháu của Giê-rác-mê-ên.

34Sê-san2:34 Có lẽ khác với Sê-san ở câu 31 không có con trai, chỉ có con gái. Ông cũng có một đầy tớ từ Ai Cập tên Gia-ra. 35Sê-san gả con cho Gia-ra, và họ sinh được một con trai tên Ạt-tai.

36Ạt-tai sinh Na-than.

Na-than sinh Xa-bát.

37Xa-bát sinh Êp-la.

Êp-la sinh Ô-bết.

38Ô-bết sinh Giê-hu.

Giê-hu sinh A-xa-ria.

39A-xa-ria sinh Hê-lết.

Hê-lết sinh Ê-la-xa.

40Ê-la-xa sinh Sít-mai.

Sít-mai sinh Sa-lum.

41Sa-lum sinh Giê-ca-mia.

Giê-ca-mia sinh Ê-li-sa-ma.

Dòng Dõi của Ca-lép, Con Hết-rôn

42Dòng dõi của Ca-lép, em của Giê-rác-mê-ên, là Mê-sa (trưởng nam), tổ phụ của Xíp. Dòng dõi của Ca-lép cũng gồm Ma-rê-sa, tổ phụ của Hếp-rôn.

43Hếp-rôn sinh Cô-rê, Tháp-bu-a, Rê-kem, và Sê-ma. 44Sê-ma sinh Ra-cham. Ra-cham sinh Giô-kê-am. Rê-kem sinh Sa-mai. 45Sa-mai sinh Ma-ôn. Ma-ôn sinh Bết-sua.

46Ca-lép cưới thêm Ê-pha, sinh Ha-ran, Một-sa, và Ga-xe. Ha-ran sinh Ga-xe.

47Gia-đai sinh Rê-ghem, Giô-tham, Ghê-san, Phê-lết, Ê-pha, và Sa-áp.

48Ca-lép lại cưới Ma-a-ca và sinh Sê-be và Ti-ra-na, 49Nàng còn sinh thêm Sa-áp (tổ phụ của Mát-ma-na) và Sê-va (tổ phụ của Mát-bê-na và Ghi-bê-a). Ca-lép cũng có một con gái tên Ạc-sa.

50Đây là dòng dõi của Ca-lép.

Dòng Dõi của Hu-rơ, Con Hết-rôn

Hu-rơ, trưởng nam của Ê-phơ-rát, vợ Ca-lép, sinh các con trai là Sô-banh, (người sáng lập Ki-ri-át Giê-a-rim), 51Sanh-ma, (người sáng lập Bết-lê-hem), và Ha-rếp (người sáng lập Bết Ga-đe).

52Dòng dõi của Sô-banh (người sáng lập Ki-ri-át Giê-a-rim) là Ha-rô-ê, tổ phụ một nửa dân tộc Mê-nu-hốt, 53và gia đình Ki-ri-át Giê-a-rim gồm họ Ga-rép, họ Phu-tít, họ Su-ma-tít, và họ Mích-ra-ít; cũng từ đó mà có họ Xô-ra-tít và họ Ếch-tao-lít.

54Dòng dõi của Sanh-ma là dân tộc Bết-lê-hem, họ Nê-tô-pha-tít, họ Ạt-rốt Bết Giô-áp, nửa họ Ma-na-ha-tít, và họ Xô-rít, 55và họ của các thầy ký lục ở Gia-bê gồm họ Ti-ra-tít, họ Si-ma-tít, và họ Su-ca-tít. Đây là người Kê-nít dòng dõi của Ha-mát, tổ phụ nhà Rê-cáp.