Ɛsra 2 – ASCB & NUB

Asante Twi Contemporary Bible

Ɛsra 2:1-70

1Yeinom ne Yudafoɔ nnommumfoɔ a wɔwɔ amantam no mu a wɔfiri nnommum mu baa Yerusalem ne Yuda nkuro bi so no. Ɔhene Nebukadnessar na ɔtwaa wɔn asuo kɔɔ Babilonia. 2Na wɔn ntuanofoɔ yɛ Serubabel, Yesua, Nehemia,2.2 Saa Nehemia yi nyɛ Nehemia a ɔtwerɛɛ Nehemia Nwoma no. Seraia, Reelaia, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum ne Baana.

Israel mmarima a wɔfiri asutwa mu baeɛ no dodoɔ nie:

3Dodoɔ a wɔyɛ   Paros abusuafoɔ 2,1724Sefatia abusuafoɔ 3725Arah abusuafoɔ 7756Pahat-Moab abusuafoɔ (Yesua ne Yoab asefoɔ) 2,8127Elam abusuafoɔ 1,2548Satu abusuafoɔ 9459Sakai abusuafoɔ 76010Bani abusuafoɔ 64211Bebai abusuafoɔ 62312Asgad abusuafoɔ 1,22213Adonikam abusuafoɔ 66614Bigwai abusuafoɔ 2,05615Adin abusuafoɔ 45416Ater abusuafoɔ (Hesekia asefoɔ) 9817Besai abusuafoɔ 32318Yora abusuafoɔ 11219Hasum abusuafoɔ 22320Gibar abusuafoɔ 9521Betlehemfoɔ 12322Netofafoɔ 5623Anatotfoɔ 12824Asmawetfoɔ 4225Kiriat-Yearimfoɔ, Kefirafoɔ ne Beerotfoɔ 74326Ramafoɔ ne Gebafoɔ 62127Mikmasfoɔ 12228Bet-Elfoɔ ne Aifoɔ 22329Nebo ɔman mma 5230Magbis ɔman 15631Elam ɔman mma 1,25432Harim ɔman mma 32033Lod, Hadid ne Ono ɔman mma 72534Yeriko ɔman mma 34535Senaa ɔman mma 3,630

36Yeinom ne asɔfoɔ a wɔfiri asutwa mu baeɛ:

Yedaia abusuafoɔ (a ɛfa Yesua fiefoɔ) 97337Imer abusuafoɔ 1,05238Pashur abusuafoɔ 1,24739Harim abusuafoɔ 1,017

40Yeinom ne Lewifoɔ a wɔfiri asutwa mu baeɛ:

   Yesua ne Kadmiel abusuafoɔ (Hodawia asefoɔ) 74

41Nnwontofoɔ:

   Asaf2.41 Na Asaf yɛ Lewifoɔ no mu baako a Dawid yii no maa ɔhwɛɛ nnwomkyerɛ so. abusuafoɔ 128

42Aponoanohwɛfoɔ:2.42 Na aponoanohwɛfoɔ no yɛ Lewifoɔ a wɔwɛn Asɔredan no kwan ano.

   Salum, Ater, Talmon abusuafoɔ   Akub, Hatita ne Sobai abusuafoɔ 139

43Asɔredan asomfoɔ:

Siha, Hasufa, Tabaot asefoɔ,44Keros, Siaha, Padon asefoɔ,45Lebana, Hagaba, Akub asefoɔ,46Hagab, Salmai, Hanan asefoɔ,47Gidel, Gahar, Reaia asefoɔ,48Resin, Nekoda, Gasam asefoɔ,49Usa, Paseah, Besai asefoɔ,50Asna, Meunim, Nefus asefoɔ,51Bakbuk, Hakufa, Harhur asefoɔ,52Baslut, Mehida, Harsa asefoɔ,53Barkos, Sisera, Tema asefoɔ,54Nesia ne Hatifa.

55Ɔhene Salomo asomfoɔ asefoɔ yi nso firi asutwa mu baeɛ:

Sotai, Hasoferet, Peruda asefoɔ,56Yaala, Darkon, Gidel asefoɔ,57Sefatia, Hatil,Pokeret-Hasebaim ne Ami.58Ne nyinaa mu, na asɔredan mu asomfoɔ ne Salomo asefoɔ asomfoɔ no dodoɔ yɛ 392

59Saa ɛberɛ no, nnipakuo foforɔ a wɔfiri Tel-Mela, Tel-Harsa, Kerub, Adan ne Imer nkuro so sane baa Yerusalem. Nanso, wɔantumi ankyerɛ mu sɛ, wɔn anaa wɔn abusuafoɔ yɛ Israel asefoɔ.

Saa nnipakuo yi ne:

60Delaia, Tobia ne Nekoda mmusua a wɔn dodoɔ yɛ 652

61Asɔfoɔ mmusua mmiɛnsa:

Habaia, Hakos ne Barsilai no nso sane baa Yerusalem. (Saa Barsilai yi, na waware Barsilai a ɔfiri Gilead no mmammaa no mu baako a enti na wafa nʼabusua din.)

62Nanso, na wɔayera wɔn abusuadua nwoma no enti wɔamma wɔn ho kwan amma wɔansom sɛ asɔfoɔ. 63Na amrado no hyɛɛ wɔn sɛ mma wɔn ne asɔfoɔ no nni afɔrebɔ nnuane no, gye sɛ ɔsɔfoɔ bi de ntonto kronkron bɔ a wɔfrɛ no Urim ne Tumim akyerɛ wɔn gyinabea wɔ saa asɛm yi ho.

64Enti, nnipa dodoɔ a wɔsane baa Yuda no yɛ mpem aduanan mmienu ne ahasa aduosia (42,360), 65a asomfoɔ mpem nson ahasa aduasa nson (7,337) nka ho, ne nnwomtofoɔ2.65 Lewifoɔ nnwomtofoɔ no akyi no na nnwomtofoɔ foforɔ bi wɔ hɔ a wɔto nnwom wɔ afahyɛ, awadeɛ ne ayiase. ahanu (200) a wɔyɛ mmarima ne mmaa. 66Wɔde apɔnkɔ ahanson aduasa nsia (736), mfunumu ahanu aduanan enum (245), 67nyoma ahanan aduasa enum (435) ne mfunumpɔnkɔ mpem nsia ne ahanson aduonu (6,720) kaa wɔn ho kɔeɛ.

68Ɛberɛ a wɔduruu Awurade asɔredan no ho wɔ Yerusalem no, abusua ntuanofoɔ no bi firii akoma pa mu yii ntoboa a wɔde bɛsiesie Awurade asɔredan no wɔ ne siberɛ dada mu hɔ. 69Na ntuanoni biara maa deɛ ɔbɛtumi. Akyɛdeɛ a wɔde maeɛ no nyinaa ano sii sikakɔkɔɔ sika pranpran ɔpeduosia baako (61,000), dwetɛ nkariboɔ kilogram mpem mmiɛnsa (3,000) ne asɔfotadeɛ ɔha (100) a wɔde bɛma asɔfoɔ.

70Enti, asɔfoɔ, Lewifoɔ, nnwomtofoɔ, aponoanohwɛfoɔ, asɔredan mu asomfoɔ ne ɔman mma no bi tenaa nkuraa a ɛbɛn Yerusalem. Nkaeɛ no sane kɔɔ Yuda nkuro afoforɔ bi a wɔfifirii hɔ baeɛ no so.

Swedish Contemporary Bible

Esra 2:1-70

De som återvände med Serubbabel

(Neh 7:6-73)

1Dessa är de från provinsen som återvände från deportation och fångenskap. De hade förts bort av den babyloniske kungen Nebukadnessar till Babylonien och återvände nu till Jerusalem och Juda, var och en till sin stad.

2De kom tillsammans med Serubbabel, Jeshua, Nehemja, Seraja, Reelaja, Mordokaj, Bilshan, Mispar, Bigvaj, Rechum och Baana.

Detta var antalet israelitiska män:

3Paroshs släkt: 2 172

4Shefatjas släkt: 372

5Arachs släkt: 775

6Pachat Moabs släkt, ättlingar till Jeshua och Joav: 2 812

7Elams släkt: 1 254

8Sattus släkt: 945

9Sackajs släkt: 760

10Banis släkt: 642

11Bevajs släkt: 623

12Asgads släkt: 1 222

13Adonikams släkt: 666

14Bigvajs släkt: 2 056

15Adins släkt: 454

16Aters, dvs. Hiskias släkt: 98

17Besajs släkt: 323

18Joras släkt: 112

19Hashums släkt: 223

20Gibbars släkt: 95

21Männen från Betlehem: 123

22Männen från Netofa: 56

23Männen från Anatot: 128

24Männen från Asmavet: 42

25Männen från Kirjat-Jearim2:25 Enligt bl.a. Septuaginta; enligt den masoretiska texten Kirjat-Arim., Kefira och Beerot: 743

26Männen från Rama och Geva: 621

27Männen från Mikmas: 122

28Männen från Betel och Aj: 223

29Männen från Nebo: 52

30Magbishs släkt: 156

31den andre Elams släkt: 1 254

32Harims släkt: 320

33Lods, Hadids och Onos släkt: 725

34Jerikos släkt: 345

35Senaas släkt: 3 630.

36Präster:

Jedajas släkt, Jeshuas familj: 973

37Immers släkt: 1 052

38Pashchurs släkt: 1 247

39Harims släkt: 1 017.

40Leviter:

Jeshuas och Kadmiels släkt, dvs. Hodavjas släkt: 74.

41Sångare:

Asafs släkt: 128.

42Dörrvaktare:

Shallums släkt, Aters släkt, Talmons släkt,

Ackuvs släkt, Hatitas släkt och Shovajs släkt, sammanlagt: 139.

43Tempeltjänare:

Sichas släkt, Hasufas släkt, Tabbaots släkt,

44Keros släkt, Sias släkt, Padons släkt,

45Levanas släkt, Hagavas släkt, Ackuvs släkt,

46Hagavs släkt, Shalmajs släkt, Hanans släkt,

47Giddels släkt, Gachars släkt, Reajas släkt,

48Resins släkt, Nekodas släkt, Gassams släkt,

49Ussas släkt, Paseachs släkt, Besajs släkt,

50Asnas släkt, Meunims släkt, Nefusims släkt,

51Bakbuks släkt, Hakufas släkt, Harchurs släkt,

52Basluts släkt, Mechidas släkt, Harshas släkt,

53Barkos släkt, Siseras släkt, Temachs släkt,

54Nesiachs släkt och Hatifas släkt.

55Ättlingar till Salomos tjänare:

Sotajs släkt, Hassoferets släkt, Perudas släkt,

56Jalas släkt, Darkons släkt, Giddels släkt,

57Shefatjas släkt, Hattils släkt,

Pokeret Hassevajims släkt och Amis släkt.

58Tempeltjänarna och ättlingarna till Salomos tjänare utgjorde sammanlagt 392 personer.

59Dessa var de som återvände från Tel Melach, Tel Harsha, Keruv, Addan och Immer, men som inte kunde uppge om deras familj och släkt härstammade från Israel.

60Delajas, Tobias och Nekodas släkter: 652.

61Av prästsläkter:

Hovajas, Hackos och Barsillajs släkt,

han som gifte sig med en av gileaditen Barsillajs döttrar och antog det namnet.

62De letade i sina släktregister men kunde inte finna dem. Därför uteslöts de från prästämbetet. 63Guvernören förbjöd dem att äta av det högheliga tills en präst trädde fram med urim och tummim.

64Hela församlingen utgjorde sammanlagt 42 360, 65förutom deras slavar och slavinnor som var 7 337. De hade också 200 sångare, både män och kvinnor. 66De hade 736 hästar, 245 mulor, 67435 kameler och 6 720 åsnor.

68När de kom till Herrens hus i Jerusalem, gav några av familjeöverhuvudena frivilliga gåvor till Guds hus för att det skulle återuppbyggas på sin plats. 69De gav var och en efter sin förmåga till tempelfonden: 61 000 gulddareiker, 5 000 silverminor2:69 61 000 gulddareiker kan ha motsvarat 500 kilo och 5 000 silverminor 3 000 kilo. och 100 prästdräkter.

70Prästerna, leviterna, dörrvakterna, sångarna, en del av folket och tempeltjänarna bosatte sig i likhet med de övriga israeliterna i sina städer.