Ɛsra 10 – ASCB & CCB

Asante Twi Contemporary Bible

Ɛsra 10:1-44

Bɔneka

1Ɛberɛ a Ɛsra bɔɔ mpaeɛ, kaa saa bɔne yi no, na ɔresu de ne ho toto fam wɔ Onyankopɔn Asɔredan no anim. Na nnipadɔm a wɔyɛ Israelfoɔ, mmarima, mmaa ne mmɔfra bɛkaa ne ho ne no twaa adwo. 2Na Yehiel babarima Sekania a ɔyɛ Elam aseni no ka kyerɛɛ Ɛsra sɛ, “Yɛpae mu ka sɛ yɛanni yɛn Onyankopɔn nokorɛ, ɛfiri sɛ, yɛawareware abosonsomfoɔ mmaa a wɔwɔ asase no so. Nanso, yei akyi no, anidasoɔ wɔ hɔ ma Israel. 3Afei, momma yɛne yɛn Onyankopɔn nyɛ apam, na yɛnnyaa yɛn yerenom abosonsomfoɔ no awadeɛ, na yɛmpam wɔne wɔn mma. Yɛbɛtie afotuo a wo ne afoforɔ a wɔdi yɛn Onyankopɔn mmara no so de ama yɛn. Yɛbɛdi Onyankopɔn mmara no so. 4Ma wo bo nyɛ duru, ɛfiri sɛ, ɛyɛ wʼasɛdeɛ sɛ wokyerɛ yɛn ɛkwan a yɛbɛfa so ama biribiara akɔ so tee, na yɛde yɛn ahoɔden nyinaa bɛboa.”

5Na Ɛsra sɔre gyinaeɛ, na ɔhyɛɛ sɛ asɔfoɔ no ntuanofoɔ, Lewifoɔ ne Israelfoɔ nyinaa nka ntam sɛ, wɔbɛyɛ deɛ Sekania aka no. Na wɔn nyinaa kaa ntam a ano yɛ den. 6Na Ɛsra sɔre firii Onyankopɔn Asɔredan no anim kɔɔ Eliasib babarima Yehohanan dan mu. Ɔdaa hɔ, nanso wannidi annom. Na ɔda so di awerɛhoɔ ɛsiane asutwafoɔ a wɔasane aba no nokorɛ a wɔannie no enti.

7Afei, wɔbɔɔ dawuro Yuda ne Yerusalem nyinaa sɛ, asutwafoɔ a wɔasane aba no nyinaa mmra Yerusalem. 8Na wɔn a wɔamma nnansa ntam no, sɛ ntuanofoɔ ne mpanimfoɔ pɛ a, wɔde wɔn nsa bɛto wɔn agyapadeɛ so, na wɔapam wɔn afiri asutwafoɔ no mu.

9Nnansa ntam no, na Yudafoɔ ne Benyaminfoɔ aboa wɔn ho ano wɔ Yerusalem. Asɛm yi sii wɔ Kislew bosome (bɛyɛ Ɔpɛnima) da a ɛtɔ so dunkron, na wɔn nyinaa tenatenaa adwaberem hɔ wɔ Onyankopɔn Asɔredan no anim. Na wɔn ho repopo, ɛfiri sɛ, deɛ ɛdi ɛkan no, na asɛm no mu yɛ duru, na deɛ ɛtɔ so mmienu no, na osuo nso retɔ. 10Na ɔsɔfoɔ Ɛsra sɔre gyina kaa sɛ, “Moayɛ bɔne, ɛfiri sɛ, moawareware abosonsomfoɔ mmaa. Enti seesei, yɛwɔ afɔbuo a ano yɛ den mu sene kane deɛ no. 11Mompae mu nka mo bɔne nkyerɛ Awurade, mo agyanom Onyankopɔn, na monyɛ nʼapɛdeɛ. Monte mo ho mfiri nnipa a wɔwɔ asase no so ne abosonsomfoɔ mmaa no ho.”

12Afei badwa no nyinaa maa wɔn nne so kaa sɛ, “Ampa, wʼasɛm no yɛ nokorɛ. Ɛsɛ sɛ yɛyɛ deɛ woaka no. 13Wɔtoaa so sɛ: Yei nyɛ da koro anaa nnanu adwuma, ɛfiri sɛ, yɛn mu bebree na saa bɔne kɛseɛ yi ka yɛn. Saa ɛberɛ yi yɛ osutɔberɛ, enti yɛrentumi ntena ha nkyɛre. 14Momma yɛn mpanimfoɔ nsi yɛn anan nyɛ biribiara. Obiara a ɔware ɔbosonsomni baa no ne ntuanofoɔ ne atemmufoɔ a wɔwɔ kuro yi mu bɛhyia ɛberɛ a yɛahyɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Onyankopɔn abufuhyeɛ a ɛfa saa asɛm yi ho no bɛfiri yɛn so.” 15Asahel babarima Yonatan ne Tikwa babarima Yahasia na wɔtiaa saa asɛm yi mu, na Mesulam ne Sabetai a ɔyɛ Lewini no foaa wɔn so.

16Enti, yei ne nhyehyɛeɛ a wɔfaa so. Ɛsra yii ntuanofoɔ maa wɔsii wɔn mmusua anan, na ɔde edin bi too ntuanoni biara so. Bosome Kislew (bɛyɛ Ɔpɛnimaa) da a ɛtɔ so aduonu nkron no, ntuanofoɔ no tenaa ase hwehwɛɛ asɛm no mu. 17Afe a ɛdi so no mu, Abib bosome (bɛyɛ Ɔbɛnem) da a ɛtɔ so aduonu nson no na wɔawie mmarima a wɔawareware abosonsomfoɔ mmaa no nyinaa ho asɛnka.

18Asɔfoɔ a na wɔawareware abosonsomfoɔ no din nie:

Yosadak babarima Yesua ne ne nuammarimanom:

Maaseia, Elieser, Yarib ne Gedalia. 19Wɔkaa ntam sɛ wɔbɛgyaa wɔn yerenom, wɔn mu biara gyee nʼafɔdie too mu, na wɔde nnwennini bɛbɔɔ ɛfɔdie ho afɔdeɛ.

20Imer abusua mu no:

Hanani ne Sebadia.

21Harim abusua mu no:

Maaseia, Elia, Semaia, Yehiel ne Usia.

22Pashur abusua mu no:

Elioenai, Maaseia, Ismael, Netanel, Yosabad ne Elasa.

23Yeinom ne Lewifoɔ a na afɔdie da wɔn so:

Yosabad, Simei, Kelaia, Kelita, Petahia, Yuda ne Elieser.

24Dwomtofoɔ a na afɔdie da ne so no yɛ:

Eliasib.

Yeinom ne aponoanohwɛfoɔ a na afɔdie da wɔn so:

Salum, Telem ne Uri.

25Yeinom ne nnipa bi a wɔyɛ Israelfoɔ a na afɔdie da wɔn so:

Paros abusua mu no:

Ramia, Yisia, Malkia, Miamin, Eleasa, Malkia ne Benaia.

26Elam abusua mu no:

Matania, Sakaria, Yehiel, Abdi, Yeremot ne Elia.

27Satu abusua mu no:

Elioenai, Eliasib, Matania, Yeremot, Sabad ne Asisa.

28Bebai abusua mu no:

Yehohanan, Hanania, Sabai ne Atlai.

29Bani abusua mu no:

Mesulam, Maluk, Adaia, Yasub, Seal ne Yeremot.

30Pahat-Moab abusua mu no:

Adna, Kelal, Benaia, Maaseia, Matania, Besaleel, Binui ne Manase.

31Harim abusua mu no:

Elieser, Yisia, Malkia Semaia ne Simeon. 32Benyamin, Maluk ne Semaria.

33Hasum abusua mu no:

Matenai, Matata, Sabad, Elifelet, Yeremai, Manase ne Simei.

34Bani abusua mu no:

Maadai, Amram ne Uel, 35Benaia, Bedeia, Keluhi, 36Wania, Meremot, Eliasib, 37Matania, Matenai ne Yaasu.

38Binui abusua mu no:

Simei, 39Selemia, Natan, Adaia, 40Maknadebai, Sasai, Sarai, 41Asarel, Selemia, Semaria, 42Salum, Amaria ne Yosef.

43Nebo abusua mu no:

Yeiel, Matitia, Sabad, Sebina, Yadau, Yoɛl ne Benaia.

44Na mmarima yi mu biara aware ɔbosonsomni baa a na wɔn mu bi mpo ne wɔn yerenom yi wɔ mma.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

以斯拉记 10:1-44

终止杂婚

1以斯拉祷告、认罪、哭泣、俯伏在上帝的殿前时,一大群以色列人,包括男女和孩子,都聚集到他那里,与他一起痛哭。 2以拦宗族耶歇的儿子示迦尼以斯拉说:“我们对我们的上帝不忠,娶这地方的外族女子为妻,但以色列还有希望。 3现在,我们来与我们的上帝立约,听从你和那些敬畏我们上帝诫命之人的指示,遵照律法而行,送走这些妻子和她们的儿女。 4起来吧!这事由你处理,我们支持你,放胆去做吧!”

5于是,以斯拉起来,要祭司长、利未人和所有以色列人起誓照这话去做,他们就都起了誓。 6以斯拉从上帝的殿前起来,进了以利亚实的儿子约哈难的房间。他在那里不吃不喝,为流亡归来者的不忠而忧伤。

7他们在犹大耶路撒冷发出通告,要求所有流亡归来的人在耶路撒冷集合。 8按照众首领和长老的决定,三天之内未到者,其财产会被没收,他本人也要被逐出流亡归来者的会。

9三天内,所有的犹大人和便雅悯人都聚集在耶路撒冷。九月二十日,大家都坐在上帝的殿前面的广场上。因为这事,加上当时下大雨,众人都战战兢兢。

10以斯拉祭司站起来对他们说:“你们对上帝不忠,娶外族的女子为妻,加重了以色列的罪恶。 11现在,你们要向你们祖先的上帝耶和华认罪,遵行祂的旨意,与这地方的人和你们的外族妻子断绝关系。”

12会众都高声回答说:“你说的对,我们必照你的话做。 13可是,人这么多,又逢大雨季节,我们不能总站在外面,并且这事一两天也解决不了,因为我们在这事上犯了大罪。 14不如让我们的首领为全体会众处理这事,让那些娶了外族女子为妻的人在指定的时间与本城的长老和审判官一起来找首领解决,直到我们的上帝因这事而发的烈怒离开我们。”

15只有撒黑的儿子约拿单特瓦的儿子雅哈谢反对这事,支持他们的还有米书兰利未沙比太

16流亡归来的人都遵照建议而行。以斯拉祭司按家族选出各族长,都是点名指定的。他们从十月一日开始着手查办这事, 17到次年一月一日才查清娶外族女子为妻的人。

18祭司中娶外族女子为妻的有耶书亚的子孙约萨达的儿子及其弟兄玛西雅以利以谢雅立基大利19他们答应休掉自己的妻子,并从羊群中献上一只公绵羊为自己赎罪。 20音麦的子孙中有哈拿尼西巴第雅21哈琳的子孙中有玛西雅以利雅示玛雅耶歇乌西雅22巴施户珥的子孙中有以利约乃玛西雅以实玛利拿坦业约撒拔以利亚撒

23利未人中有约撒拔示每基拉雅——又名基利他毗他希雅犹大以利以谢24歌乐手中有以利亚实。殿门守卫中有沙龙提联乌利

25其他以色列人中有巴录的子孙拉米耶西雅玛基雅米雅民以利亚撒玛基雅比拿雅26以拦的子孙中有玛他尼撒迦利亚耶歇押底耶利末以利雅27萨土的子孙中有以利约乃以利亚实玛他尼耶利末撒拔亚西撒28比拜的子孙中有约哈难哈拿尼雅萨拜亚勒29巴尼的子孙中有米书兰玛鹿亚大雅雅述示押耶利末30巴哈·摩押的子孙中有阿底拿基拉比拿雅玛西雅玛他尼比撒列宾内玛拿西31哈琳的子孙中有以利以谢伊示雅玛基雅示玛雅西缅32便雅悯玛鹿示玛利雅33哈顺的子孙中有玛特乃玛达他撒拔以利法列耶利买玛拿西示每34巴尼的子孙中有玛玳暗兰乌益35比拿雅比底雅基禄36瓦尼雅米利末以利亚实37玛他尼玛特乃雅扫38宾内的子孙中有示每39示利米雅拿单亚大雅40玛拿底拜沙赛沙赖41亚萨利示利米雅示玛利雅42沙龙亚玛利雅约瑟43尼波的子孙中有耶利玛他提雅撒拔西比拿雅玳约珥比拿雅

44以上这些人都娶了外族女子为妻,其中有些还生了子女。