Ang Pulong Sa Dios

Zefanias 1:1-18

1Ang pulong sa Ginoo nga miabot kang Zepahnia nga anak ni Cushi, ang anak ni Gedalia, ang anak ni Amaria, ang anak ni Hezekia, sa panahon sa paghari ni Josia, anak ni Amon hari sa Juda:

Paghukom sa tibuok kalibutan sa adlaw sa Ginoo

2“Akong silhigon pahilayo ang tanang mga butang gikan sa nawong sa kalibutan,” nagaingon ang Ginoo. 3“Akong silhigon pahilayo ang tawo ug ang kahayupan akong silhigon ang mga langam sa kalangitan ug ang mga isda sa kadagatan—ang mga idolo nga maoy hinungdan nga ang mga dautan manga pandol. Kong ako nang gun-ubon ang katawhan sa dagway sa kalibutan,” nagaingon ang Ginoo.

4“Ituyhad ko ang akong mga kamot batok sa Juda ug batok sa nga nagpuyo sa Jerusalem. Akong gun-ubon ang matag-usa nga nahabilin sa nagsimba ni Baal niining dapita. Ang mga ngalan sa makidiyos-diyos nga kaparian— 5Sila nga nagyukbo diha sa mga atop nga nagsimba sa panon sa kabituonan, sila nga nakyukbo ug nagsaad sa Ginoo ug nagasaad usab kang Molek. 1:5 Molek: sa Hebreo, Malcam, nga mao pa ang lain nga ngalan ni Molec. 6Sila nga mitalikod sa pagsunod sa Ginoo ug wala magapangita sa Ginoo ug magapangutana kaniya.

7“Pagpakahilom kamo sa atubanga sa Makakagahum nga Ginoo, kay ang adlaw sa Ginoo haduol na. Ang Ginoo nagaandam ug mga halad; gibalaan niya ang iyang gidapit. 8Sa adlaw unya sa sakripisyo sa Ginoo, akong silotan ang mga opisyales ug ang mga anak sa hari ug ang tanang nga binistihan sa langyaw nga sapot. 9Niadto unyang adlawa akong silotan kadtong milikay sa pagtunob sa ganghaan, nga nagapuno sa templo sa ilang mga dios sa kadautan ug pagpamlimbong.

10“Niadto unyang adlawa,” nagaingon ang Ginoo, “may tuaw didto sa Ganghaang Isda, nagminatay gikan sa unang kuarter, ug ang dahunog sa grabing pagka-igo gikan sa kabukiran. 11Pagminatay, kamo nga nagpuyo sa distrito sa mga tindahan, ang tanan ninyong mga negosyanti wagtangon. Ang tanan nga nagpatigayon ug plata pagagun-obon.

12“Niadto unyang taknaa akong susihon ang Jerusalem uban sa mga lampara ug silotan ko kadtong wala magpakabana, nga nahisama lamang sa bino nga lawog na, nga naghunahuna nga ang Ginoo wala gayoy buhaton maayo man o dautan. 13Ang ilang bahandi makurakot, ilang kabalayan pagagub-on. Bisag maghimo silag balay dili sila makapuyo niin; bisag magtanom silag kaparasan, dili sila makainom sa bino niini.”

Ang Makalilisang nga Adlaw sa Pagsilot

14Ang dako nga adlaw sa Ginoo haduol-duol ug muabot sa madali Ang hilak sa adlaw sa Ginoo mapait; ang gamhanang manggugubat missinggit sa singgit alang sa gubat. 15Kana nga adlaw mao ang adlaw sa kapungot ang adlaw sa kasakit ug paghigwaos, adlaw sa kasamok ug pagkalumpag, adlaw sa kangitngit ug kaguol, adlaw sa mga panganod ug kangitngit. 16Adlaw sa trumpeta ug singgit sa gubat batok sa kinutaang mga siyudad ug batok sa mga masigkakilid nga tore.

17“Akong dadon ang tumang kasakit sa tanang katawhan nga magduhiraw sila sama kanila nga mga buta, tungod kay nakasala sila sa Ginoo. Ang ilang duha ipaagas sama sa mga abo ug ang sulod sa ilang ginhawaan sama sa tae. 18Wala sa plata o sa bulawan ang makaluwas kanila gikan sa adlaw sa kapungot sa Ginoo. Sa kalayo sa iyang pagka-abubhuan, ang tibuok kalibutan pagalamyon, kay siya magahimo ug hinanali nga katapusan sa tanang nagpuyo sa kalibutan.”

Persian Contemporary Bible

صفنيا 1:1-18

1اين است پيامی كه خداوند در دوران سلطنت يوشيا (پسر آمون)، پادشاه يهودا، به صفنيا داد. (صفنيا پسر كوشی، كوشی پسر جدليا، جدليا پسر امريا، و امريا پسر حزقيای پادشاه بود.)

روز داوری خدا

2خداوند می‌فرمايد: «همه چيز را از روی زمين محو و نابود خواهم كرد. 3انسانها و حيوانات، پرندگان هوا و ماهيان دريا را از بين خواهم برد. انسان شرور با همهٔ بتهايی كه می‌پرستد نابود خواهد شد.

4«يهودا و اورشليم را مجازات می‌كنم. آثار و بقايای پرستش بعل را از بين می‌برم به طوری كه ديگر اسمی از كاهنان بت بعل باقی نماند. 5آنانی را كه بر بامها، آفتاب و ماه و ستارگان را پرستش می‌كنند و نيز كسانی را كه مرا می‌پرستند و به من سوگند وفاداری ياد می‌كنند ولی در عين حال بت مولک را نيز می‌پرستند، هلاک خواهم كرد. 6آنانی را كه از پيروی من برگشته‌اند و كسانی را كه نزد من نمی‌آيند و از من راهنمايی نمی‌خواهند از بين خواهم برد.»

7در حضور خداوند خاموش باش، زيرا روز داوری او فرا رسيده است. خداوند قوم خود را برای كشته شدن آماده می‌سازد. او دشمنان آنها را دعوت كرده تا سرزمين يهودا را غارت كنند. 8خداوند می‌فرمايد: «در آن روز داوری، رهبران و رؤسای يهودا و تمام كسانی را كه از رسوم بت‌پرستان پيروی می‌كنند مجازات خواهم كرد. 9آری، آنانی را كه در پرستش خود، روشهای كافران را به کار می‌برند و نيز كسانی را كه كشتار و غارت می‌كنند تا معابد خدايان خود را پر سازند، مجازات خواهم كرد. 10در آن روز صدای ناله و فرياد از دروازه‌های اورشليم به گوش خواهد رسيد و صدای نعرهٔ دشمن از تپه‌ها شنيده خواهد شد.

11«ای بازاريان اورشليم، از غم و غصه شيون كنيد، زيرا تمام تاجران حريص شما نابود خواهند شد.

12«در آن روز، با چراغ در اورشليم خواهم گشت و كسانی را كه با خيال راحت گناه می‌ورزند و گمان می‌كنند كه من كاری به كارشان ندارم، پيدا كرده مجازات خواهم نمود. 13اموالشان را به دست دشمن خواهم داد و خانه‌هايشان را با خاک يكسان خواهم كرد. خانه‌ها خواهند ساخت، ولی نخواهند توانست در آنها ساكن شوند. تاكستانها غرس خواهند كرد، ولی هرگز شراب آنها را نخواهند نوشيد.»

14آن روز هولناک نزديک است و به سرعت فرا می‌رسد. در آن روز مردان قدرتمند به تلخی خواهند گريست. 15آن روز، روزی است كه غضب خداوند افروخته می‌شود. روز سختی و اضطراب است، روز خرابی و ويرانی، روز تاريكی و ظلمت، روز ابرها و سياهی‌ها! 16شيپور به صدا در می‌آيند، جنگ شروع می‌شود، شهرهای حصاردار و برجهای بلند واژگون می‌گردند.

17خداوند می‌فرمايد: «شما را مثل آدم كوری كه به دنبال راه می‌گردد، درمانده خواهم نمود، چون نسبت به من گناه ورزيده‌ايد. بنابراين، خون شما بر خاک ريخته خواهد شد و بدنهايتان همانجا روی زمين خواهد گنديد.»

18در آن روزِ غضبِ خدا، طلا و نقرهٔ شما نخواهد توانست جان شما را از مرگ برهاند، زيرا تمام زمين از آتش غيرت او گداخته خواهد شد. او به سرعت زمين را از وجود ساكنان آن پاک خواهد ساخت.