Ang Pulong Sa Dios

Zefanias 1:1-18

1Ang pulong sa Ginoo nga miabot kang Zepahnia nga anak ni Cushi, ang anak ni Gedalia, ang anak ni Amaria, ang anak ni Hezekia, sa panahon sa paghari ni Josia, anak ni Amon hari sa Juda:

Paghukom sa tibuok kalibutan sa adlaw sa Ginoo

2“Akong silhigon pahilayo ang tanang mga butang gikan sa nawong sa kalibutan,” nagaingon ang Ginoo. 3“Akong silhigon pahilayo ang tawo ug ang kahayupan akong silhigon ang mga langam sa kalangitan ug ang mga isda sa kadagatan—ang mga idolo nga maoy hinungdan nga ang mga dautan manga pandol. Kong ako nang gun-ubon ang katawhan sa dagway sa kalibutan,” nagaingon ang Ginoo.

4“Ituyhad ko ang akong mga kamot batok sa Juda ug batok sa nga nagpuyo sa Jerusalem. Akong gun-ubon ang matag-usa nga nahabilin sa nagsimba ni Baal niining dapita. Ang mga ngalan sa makidiyos-diyos nga kaparian— 5Sila nga nagyukbo diha sa mga atop nga nagsimba sa panon sa kabituonan, sila nga nakyukbo ug nagsaad sa Ginoo ug nagasaad usab kang Molek. 1:5 Molek: sa Hebreo, Malcam, nga mao pa ang lain nga ngalan ni Molec. 6Sila nga mitalikod sa pagsunod sa Ginoo ug wala magapangita sa Ginoo ug magapangutana kaniya.

7“Pagpakahilom kamo sa atubanga sa Makakagahum nga Ginoo, kay ang adlaw sa Ginoo haduol na. Ang Ginoo nagaandam ug mga halad; gibalaan niya ang iyang gidapit. 8Sa adlaw unya sa sakripisyo sa Ginoo, akong silotan ang mga opisyales ug ang mga anak sa hari ug ang tanang nga binistihan sa langyaw nga sapot. 9Niadto unyang adlawa akong silotan kadtong milikay sa pagtunob sa ganghaan, nga nagapuno sa templo sa ilang mga dios sa kadautan ug pagpamlimbong.

10“Niadto unyang adlawa,” nagaingon ang Ginoo, “may tuaw didto sa Ganghaang Isda, nagminatay gikan sa unang kuarter, ug ang dahunog sa grabing pagka-igo gikan sa kabukiran. 11Pagminatay, kamo nga nagpuyo sa distrito sa mga tindahan, ang tanan ninyong mga negosyanti wagtangon. Ang tanan nga nagpatigayon ug plata pagagun-obon.

12“Niadto unyang taknaa akong susihon ang Jerusalem uban sa mga lampara ug silotan ko kadtong wala magpakabana, nga nahisama lamang sa bino nga lawog na, nga naghunahuna nga ang Ginoo wala gayoy buhaton maayo man o dautan. 13Ang ilang bahandi makurakot, ilang kabalayan pagagub-on. Bisag maghimo silag balay dili sila makapuyo niin; bisag magtanom silag kaparasan, dili sila makainom sa bino niini.”

Ang Makalilisang nga Adlaw sa Pagsilot

14Ang dako nga adlaw sa Ginoo haduol-duol ug muabot sa madali Ang hilak sa adlaw sa Ginoo mapait; ang gamhanang manggugubat missinggit sa singgit alang sa gubat. 15Kana nga adlaw mao ang adlaw sa kapungot ang adlaw sa kasakit ug paghigwaos, adlaw sa kasamok ug pagkalumpag, adlaw sa kangitngit ug kaguol, adlaw sa mga panganod ug kangitngit. 16Adlaw sa trumpeta ug singgit sa gubat batok sa kinutaang mga siyudad ug batok sa mga masigkakilid nga tore.

17“Akong dadon ang tumang kasakit sa tanang katawhan nga magduhiraw sila sama kanila nga mga buta, tungod kay nakasala sila sa Ginoo. Ang ilang duha ipaagas sama sa mga abo ug ang sulod sa ilang ginhawaan sama sa tae. 18Wala sa plata o sa bulawan ang makaluwas kanila gikan sa adlaw sa kapungot sa Ginoo. Sa kalayo sa iyang pagka-abubhuan, ang tibuok kalibutan pagalamyon, kay siya magahimo ug hinanali nga katapusan sa tanang nagpuyo sa kalibutan.”

Akuapem Twi Contemporary Bible

Sefania 1:1-18

1Awurade asɛm a ɛbaa Sefania a ɔyɛ Kusi ba, Gedalia ba, Amaria ba, Hesekia ba nkyɛn ni. Ɛbaa Yudahene Yosia a ɔyɛ Amon ba no bere so.

Atemmu A Etia Yuda

2“Mɛpra biribiara afi asase so”

nea Awurade se ni,

3“Mɛpra nnipa ne mmoa nyinaa;

mɛpra nnomaa a wɔwɔ wim

ne mpataa a wɔwɔ po mu nyinaa.

Atirimɔdenfo benya wura a esum hɔ nko ara,

sɛ mesɛe adesamma a wɔwɔ asase yi so a,”

nea Awurade se ni.

4“Mɛteɛ me nsa wɔ Yuda

ne wɔn a wɔte Yerusalem nyinaa so;

na mɛsɛe Baal ho biribiara a aka wɔ ha,

na masɛe abosonsomfo ne akɔmfo asɔfo no din

5wɔn a wɔkotow sɔre wɔn adan atifi,

de sɔre abɔde a ɛwɔ wim,

wɔn a wɔkotow de Awurade ka ntam

na wɔde Molek nso ka ntam,

6wɔn nso a wogyae Awurade akyidi

na wɔnhwehwɛ Awurade anaa wommisa nʼase.”

7Monyɛ komm wɔ Asafo Awurade anim,

efisɛ, Awurade da no abɛn.

Awurade asiesie afɔrebɔde;

wadwira wɔn a wato nsa afrɛ wɔn no ho.

8Awurade afɔrebɔ da no,

mɛtwe mmapɔmma

ne ahenemma

ne wɔn a wɔhyehyɛ

ananafo ntade nyinaa aso.

9Saa da no mɛtwe wɔn

a wɔkwati apongua no nyinaa aso.

Wɔn a wɔde akakabensɛm

ne asisi hyehyɛ wɔn abosomfi amaama no.

10“Saa da no,”

sɛnea Awurade se ni,

“Osu befi Mpataa Pon ano,

agyaadwotwa befi Atenae Foforo

na nnyigyei a ano yɛ den afi nkoko no so aba.

11Muntwa adwo, mo a mote adetɔnbea hɔ no

wɔbɛtɔre wɔn a mo ne wɔn di gua ase,

dwetɛ aguadifo nyinaa nso wɔbɛsɛe wɔn.

12Mede akanea bekyin ahwehwɛ Yerusalem mu

na matwe wɔn a wogyaagyaa wɔn ho aso,

wɔn a wɔte sɛ bobesa puw no,

a wodwen se, ‘Awurade renyɛ hwee

sɛ ɛyɛ papa anaa bɔne no.’

13Wɔbɛfom wɔn ahonyade,

na wɔabubu wɔn afi agu.

Wobesisi afi, nanso wɔrentena mu

wɔbɛyɛ bobe mfuw

nanso wɔrennom mu nsa.”

Awurade Da Kɛse No

14Awurade da kɛse no abɛn,

abɛn na ɛreba ntɛm so.

Tie! Osu a wobesu Awurade da no bɛyɛ yaw,

ɔkofo a ɔwɔ hɔ nso nteɛmu bɛyɛ saa ara.

15Saa da no bɛyɛ abufuw da,

ɛyɛ ahoyeraw ne ɔyaw da;

ɛyɛ amanehunu ne ɔsɛe da,

ɛyɛ esum ne kusukuukuu da

ɛyɛ omununkum ne kusuuyɛ da,

16ɛyɛ ntorobɛntohyɛn ne ɔko nteɛmu

a etia nkuropɔn a ɛwɔ bammɔ

ne ntwɔtwɔw so abantenten da.

17“Mede awerɛhow bɛba nnipa no so

na wɔbɛnantew sɛ anifuraefo,

efisɛ wɔayɛ bɔne atia Awurade.

Wobehwie wɔn mogya agu sɛ mfutuma,

na wɔn ayamde nso sɛ atantanne.

18Wɔn dwetɛ anaa sikakɔkɔɔ

rentumi nnye wɔn nkwa

Awurade abufuw da no.”

Ne ninkutwe mu gya no

bɛhyew ɔman no nyinaa,

na ɔbɛma asase no so tefo nyinaa nkwa

aba awiei mpofirim.