Ang Pulong Sa Dios

Mateo 9

Giayo ni Jesus ang Paralitiko

1Misakay si Jesus ug ang iyang mga kauban sa sakayan ug mitabok sa linaw. Unya mipauli dayon si Jesus sa iyang lungsod. Sa didto na siya, may mga tawo nga midala ngadto kaniya ug usa ka tawong paralitiko nga naghigda sa banig. Sa dihang nakita ni Jesus ang ilang pagtuo, miingon siya sa paralitiko, “Ayawg kabalaka, kay ang imong mga sala gipasaylo na!” Unya, aduna didtoy mga magtutudlo sa Kasugoan nga nakadungog, ug miingon sila sa ilang kaugalingon, “Pagpasipala sa Dios ang gisulti niining tawhana.” Nasayod si Jesus sa ilang gihunahuna, busa miingon siya kanila, “Nganong nagahunahuna man kamog daotan? Unsa may mas sayon, ang pag-ingon, ‘Gipasaylo na ang imong mga sala,’ o ang pag-ingon, ‘Tindog ug lakaw’? Karon, pamatud-an ko kaninyo nga ako nga Anak sa Tawo may gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala.” Unya miingon siya sa paralitiko, “Tindog, dad-a ang imong higdaanan ug pauli!” Mitindog dayon ang paralitiko ug mipauli. Sa pagkakita niadto sa mga tawo nangahadlok sila, ug gidayeg nila ang Dios nga naghatag sa mga tawo ug gahom nga sama niadto.

Gitawag ni Jesus si Mateo

Unya mibiya si Jesus niadtong dapita, ug samtang naglakaw siya, nakita niya ang maniningil ug buhis nga si Mateo nga naglingkod sa dapit diin bayran ang buhis. Miingon si Jesus kaniya, “Dali, uban kanako.” Ug mitindog si Mateo ug miuban kang Jesus.

10 Unya, samtang nagkaon si Jesus ug ang iyang mga sumusunod didto sa balay ni Mateo, daghang mga maniningil ug buhis ug uban pa nga giila nga mga makasasala ang miabot ug nakig-uban sa pagpangaon. 11 Nakita kini sa mga Pariseo. Busa gipangutana nila ang iyang mga sumusunod, “Nganong nakig-uban man sa pagpangaon ang inyong magtutudlo sa mga maniningil ug buhis ug sa uban pang mga makasasala?” 12 Pagkadungog ni Jesus niini, mitubag siya, “Ang tawo nga maayog panglawas wala magkinahanglan ug doktor, ang masakiton lang. 13 Susiha ninyo kon unsa ang kahulogan niining giingon sa Kasulatan, ‘Wala ako magtinguha sa inyong mga halad. Ang gusto ko nga magmaloloy-on kamo sa inyong isigka-tawo.’[a] Wala ako moanhi aron sa pagtawag niadtong nagatuo nga sila matarong, kondili sa mga makasasala.”

Ang Pangutana Mahitungod sa Pagpuasa

14 May mga sumusunod ni Juan nga tigbautismo nga miadto kang Jesus ug nangutana, “Kami ug ang mga Pariseo kanunay nga nagapuasa. Apan nganong dili man gapuasa ang imong mga sumusunod?” 15 Mitubag si Jesus kanila, “Magsubo ba ang mga bisita samtang kauban pa nila ang pamanhonon? Dili gayod! Apan moabot ang panahon nga kuhaon ang pamanhonon gikan kanila, ug nianang panahona magpuasa sila.”

16 Miingon pa si Jesus, “Walay magtapak ug bag-ong panapton sa daan nga bisti, kay mokulo ang bag-o nga panapton kon malabhan ug mosamot pa kadako ang gisi. 17 Wala usay magsulod ug bag-o nga bino sa daan nga sudlanan nga panit, kay mabuskag ang sudlanan ug mausik ang bino, ug ang sudlanan dili na mapuslan. Hinuon, adto nila isulod ang bag-ong bino sa bag-ong sudlanan nga panit aron kining duha dili maunsa.”[b]

Ang Namatay nga Batang Babaye ug ang Babaye nga Mihikap sa Bisti ni Jesus

18 Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot ang usa ka pangulo sa simbahan sa mga Judio. Miluhod siya kang Jesus ug nagpakilooy nga nagaingon, “Ang akong anak nga babaye bag-o lang gayod namatay, apan kon adtoon mo siya ug ipandong mo ang imong kamot kaniya, nagatuo ako nga mabuhi siya pag-usab.” 19 Busa mitindog si Jesus ug miuban kaniya. Mikuyog usab ang mga sumusunod ni Jesus. 20-21 Samtang naglakaw sila, may babaye nga miduol sa luyo ni Jesus. Kadto nga babaye nagdugo-dugo[c] sulod na sa dose ka tuig. Naghunahuna siya nga kon makahikap lang siya sa bisti ni Jesus mamaayo gayod siya. Busa gihikap niya ang sidsid sa bisti ni Jesus. 22 Milingi dayon si Jesus ug pagkakita niya sa babaye miingon siya, “Anak, paglipay! Ang imong pagtuo kanako maoy nakapaayo[d] kanimo.” Diha-diha naayo siya.

23 Mipadayon si Jesus ngadto sa balay sa pangulo. Sa pagsulod niya, nakita niya ang mga musikero alang sa lubong ug ang mga tawo nga nagkaguliyang. 24 Busa miingon siya sa mga tawo, “Gawas una kamo! Dili patay ang bata kondili natulog lang.” Gikataw-an nila si Jesus. 25 Sa dihang nakagawas na ang mga tawo, misulod dayon si Jesus sa kuwarto sa bata. Gikuptan niya ang kamot sa bata ug mibangon kini. 26 Ug ang balita mahitungod niini mikaylap sa tanang lungsod niadtong dapita.

Giayo ni Jesus ang Duha ka Buta

27 Sa pagbiya ni Jesus niadtong dapita, may duha ka buta nga nagsinggit nga misunod kaniya, “Kaliwat ni David,[e] kaloy-i kami!” 28 Sa pag-abot ni Jesus sa balay nga iyang gisak-an, miduol kaniya kadtong duha ka buta. Gipangutana niya sila, “Nagatuo ba kamo nga mahimo ko kamong ayohon?” Mitubag sila, “Oo, nagatuo kami.” 29 Gihikap dayon ni Jesus ang ilang mga mata ug miingon, “Sumala sa inyong pagtuo mahitabo kana diha kaninyo.” 30 Diha-diha naayo ang ilang mga mata ug nakakita na sila. Gipahimangnoan sila ni Jesus nga dili gayod mosugilon kang bisan kinsa. 31 Apan milakaw sila ug gipanugilon nila sa tibuok nga dapit kon unsa ang gibuhat ni Jesus kanila.

Giayo ni Jesus ang Amang

32 Sa dihang mopauli na sila, may gidala ngadto kang Jesus nga usa ka tawo nga naamang tungod kay gigamhan siya sa daotang espiritu. 33 Human hinginli ni Jesus ang daotang espiritu, nakasulti dayon ang amang. Nahibulong gayod ang mga tawo. Miingon sila, “Sukad masukad wala pa kitay nakita nga ingon niini sa tibuok Israel.” 34 Apan miingon ang mga Pariseo, “Ang pangulo sa mga daotang espiritu mao ang naghatag kaniya ug gahom aron mahinginlan niya ang mga daotang espiritu.”

Nalooy si Jesus sa mga Tawo

35 Milibot si Jesus sa mga lungsod ug sa mga baryo, ug nagtudlo siya diha sa mga simbahan sa mga Judio. Giwali niya ang Maayong Balita mahitungod sa paghari sa Dios, ug gipang-ayo niya ang mga tawo nga may nagkalain-laing mga balatian. 36 Pagkakita niya sa daghang mga tawo, nalooy gayod siya kanila tungod kay daghan silag mga suliran apan wala silay kadangpan. Sama sila sa mga karnero nga walay magbalantay. 37 Busa miingon siya sa iyang mga sumusunod, “Daghan ang alanihon,[f] apan gamay ra ang mag-aani. 38 Busa pag-ampo kamo sa Ginoo nga magpadala siyag mga mag-aani sa iyang alanihon.”

Footnotes

 1. Mateo 9:13 Tan-awa usab ang Hos. 6:6.
 2. Mateo 9:17 Gisulti ni Jesus niining mga sambingay aron itudlo kanila nga dili mahimong isagol ang iyang mga pagtulon-an sa daang mga pagtulon-an sa mga Judio.
 3. Mateo 9:20 nagdugo-dugo: kini nga babaye may problema sa iyang regla.
 4. Mateo 9:22 nakapaayo: o, nagluwas.
 5. Mateo 9:27 Kaliwat ni David: buot ipasabot, manununod sa gingharian ni David.
 6. Mateo 9:37 Daghan ang alanihon: buot ipasabot, daghan ang mga tawo nga andam sa pagdawat sa Maayong Balita.

La Bible du Semeur

Matthieu 9

Jésus guérit un malade et pardonne ses péchés

1Jésus monta dans un bateau, traversa le lac et se rendit dans sa ville[a]. On lui amena un paralysé couché sur un brancard. Lorsqu’il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé: Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés.

Là-dessus, quelques spécialistes de la Loi pensèrent en eux-mêmes: «Cet homme blasphème!»

Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit: Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-mêmes? Qu’est-ce qui est le plus facile? Dire: «Tes péchés te sont pardonnés», ou dire: «Lève-toi et marche»? Eh bien, vous saurez que le Fils de l’homme a, sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés.

Alors il dit au paralysé: Je te l’ordonne: lève-toi, prends ton brancard, et rentre chez toi!

Le paralysé se leva et s’en alla chez lui.

En voyant cela, les foules furent saisies de frayeur et rendirent gloire à Dieu qui avait donné aux hommes un si grand pouvoir.

Jésus est contesté

Jésus s’en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il lui dit: Suis-moi!

Matthieu se leva et le suivit.

10 Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d’impôts et de pécheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. 11 En voyant cela, les pharisiens interpellèrent ses disciples: Comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d’impôts et des pécheurs notoires?

12 Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit: Les bien-portants n’ont pas besoin de médecin; ce sont les malades qui en ont besoin. 13 Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole: Ce que je veux, c’est la compassion bien plus que les sacrifices[b]. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.

14 Alors les disciples de Jean vinrent trouver Jésus et lui demandèrent: Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que nous, comme les pharisiens, nous le faisons souvent?

15 Jésus leur répondit: Comment les invités d’une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé. Alors ils jeûneront.

16 Personne ne rapièce un vieux vêtement avec un morceau d’étoffe neuve, car la pièce rapportée arracherait une partie du vieux manteau et la déchirure serait pire qu’avant. 17 De même, on ne verse pas dans de vieilles outres du vin nouveau, sinon celles-ci éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Non, on met le vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi le vin et les outres se conservent.

Plus fort que la maladie et la mort

18 Pendant que Jésus leur disait cela, un responsable juif arriva, se prosterna devant lui et lui dit: Ma fille vient de mourir: mais viens lui imposer les mains, et elle revivra.

19 Jésus se leva et le suivit avec ses disciples.

20 A ce moment, une femme qui souffrait d’hémorragies depuis douze ans, s’approcha de lui par-derrière et toucha la frange de son vêtement. 21 Elle se disait: «Si seulement j’arrive à toucher son vêtement, je serai guérie.»

22 Jésus se retourna et, quand il l’aperçut, il lui dit: Prends courage, ma fille: parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie[c].

A l’instant même, la femme fut guérie.

23 Lorsque Jésus arriva à la maison du responsable juif, il vit des joueurs de flûtes et toute une foule agitée[d]. 24 Alors il leur dit: Retirez-vous, la fillette n’est pas morte, elle est seulement endormie.

Mais les gens se moquaient de lui.

25 Lorsqu’il eut fait mettre tout le monde dehors, il entra dans la chambre, prit la main de la jeune fille, et elle se leva.

26 La nouvelle de ce qui s’était passé fit le tour de toute la contrée.

27 Lorsque Jésus partit de là, deux aveugles le suivirent en criant: Fils de David, aie pitié de nous!

28 Lorsqu’il fut arrivé à la maison, les aveugles s’approchèrent de lui. Il leur dit: Croyez-vous que je peux faire ce que vous me demandez?

– Oui, Seigneur, lui répondirent-ils.

29 Alors il leur toucha les yeux en disant: Qu’il vous soit fait selon votre foi!

30 Et aussitôt, leurs yeux s’ouvrirent. Jésus ajouta d’un ton sévère[e]: Veillez à ce que personne n’apprenne ce qui vous est arrivé.

31 Mais, une fois dehors, ils se mirent à raconter dans toute la région ce que Jésus avait fait.

Par quel pouvoir?

32 Mais alors que les deux hommes sortaient, on amena à Jésus un homme muet qui était sous l’emprise d’un démon. 33 Jésus chassa le démon et le muet se mit à parler. La foule était émerveillée et disait: Jamais on n’a rien vu de pareil en Israël!

34 Mais les pharisiens, eux, déclaraient: C’est par le pouvoir du chef des démons qu’il chasse les démons.

La moisson et le choix des Douze

35 Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour enseigner dans leurs synagogues. Il proclamait la Bonne Nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. 36 En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis qui n’ont pas de berger. 37 Alors il dit à ses disciples: La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. 38 Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d’envoyer des ouvriers pour moissonner.

Footnotes

 1. 9.1 D’après Mc 2.1, Capernaüm était considérée comme étant la ville de Jésus.
 2. 9.13 Os 6.6.
 3. 9.22 Autre traduction: tu es sauvée. L’auteur joue sans doute sur les deux sens. De même à la fin du v. 22 et au v. 20.
 4. 9.23 Lors des enterrements, on engageait des joueurs de flûte et des pleureuses pour exprimer le deuil.
 5. 9.30 D’autres traduisent: Jésus, indigné, leur dit. L’indignation de Jésus viendrait de ce que les aveugles l’ont appelé publiquement: «fils de David».