Zacarias 9 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Zacarias 9:1-17

Silotan sa Ginoo ang mga Kaaway nga mga Nasod sa Israel

1Mao kini ang mensahe sa Ginoo:

Miingon ang Ginoo nga silotan niya ang mga siyudad sa Hadrac ug Damascus,9:1 Hadrac ug Damascus: Ang Hadrac usa ka siyudad sa amihan sa Damascus (ang kapital sa Syria) ug sa Hamat (tan-awa ang bersikulo 2). tungod kay kinahanglan nga motutok o modangop sa Ginoo ang tanang katawhan ug ilabi na ang tanang mga tribo sa Israel.9:1 tungod kay kinahanglan… Israel: o, nagatan-aw ang Ginoo sa tanan nga katawhan, ug labi na sa mga tribo sa Israel. 2Silotan usab sa Ginoo ang Hamat, nga kasikbit nga siyudad sa Hadrac ug sa Damascus, ug ang mga siyudad sa Tyre ug Sidon, bisan pa ug may abilidad ang mga lumulupyo niini. 3Nagpatindog ang mga lumulupyo sa Tyre ug paril, ug nagtapok sila ug plata ug bulawan nga daw sa nagtapok lang sila ug yuta. 4Apan kuhaon sa Ginoo ang ilang mga kabtangan ug ilabay niya ang ilang bahandi ngadto sa dagat. Ug ang ilang siyudad lamyon sa kalayo.

5Makita kini sa mga lumulupyo sa Ashkelon ug mahadlok sila. Magaluko sa kasakit ang mga lumulupyo sa Gaza, ingon man ang mga lumulupyo sa Ekron kay ang ilang ginasaligan mawala. Mamatay ang hari sa Gaza, ug ang Ashkelon dili na mapuy-an. 6Ang Ashdod pagapuy-an sa mga tawong nagkalain-laing kaliwat. Laglagon sa Ginoo ang gipasigarbo sa mga Filistihanon. 7Dili na sila mokaon ug karne nga may dugo9:7 mokaon… dugo: o, moinom ug dugo. o sa mga pagkaon nga gidili. Ang mahibilin kanila isipon sa atong Dios nga iyang katawhan, ug mahimo na silang kabahin sa katawhan sa Juda. Ang mga lumulupyo sa Ekron mahimong kabahin sa katawhan sa Ginoo sama sa mga Jebusihanon.9:7 Jebusihanon: Ang lumad nga mga lumulupyo sa Jerusalem nga gisakop ni David human nila mailog ang siyudad (2 Sam. 5:6-10). 8Panalipdan sa Ginoo ang iyang templo9:8 templo: o, Jerusalem; o, tibuok nasod sa Israel. batok sa mga mosulong niini. Wala nay modaog-daog sa iyang katawhan kay karon ginabantayan na niya sila.

Ang Umaabot nga Hari sa Jerusalem

9Miingon ang Ginoo, “Panghugyaw gayod kamo sa kalipay, kamong mga lumulupyo sa Jerusalem,9:9 Jerusalem: Sa Hebreo makita usab ang pulong nga Zion, nga mao ang laing ngalan sa Jerusalem. kay ang inyong hari moabot. Matarong siya ug madaogon. Mapainubsanon siya ug moabot nga nagasakay sa nating asno. 10Kuhaon ko ang mga karwahe ug mga kabayo nga panggira gikan sa Israel ug sa Juda.9:10 sa Israel ug sa Juda: sa Hebreo, sa Efraim ug sa Jerusalem. Ang Efraim nagarepresentar sa gingharian sa Israel ug ang Jerusalem nagarepresentar sa gingharian sa Juda. Ang mga pana nga gigamit sa gira pagabalion. Ang moabot nga hari magdala ug kalinaw ngadto sa mga nasod. Mohari siya gikan sa usa ka dagat hangtod sa usa pa gayod ka dagat,9:10 gikan… dagat: Tingali ang buot ipasabot, gikan sa Patay nga Dagat hangtod sa Dagat sa Mediteraneo. ug gikan sa Suba sa Eufrates hangtod sa kinatumyan sa yuta sa Israel.9:10 hangtod… Israel: nga mao ang disyerto sa Sinai. Ang Hebreo niini mahimo usab nga hubaron nga, hangtod sa kinatumyan sa kalibotan.

Luwason sa Ginoo ang mga Israelinhon nga Nabihag

11Miingon pa ang Ginoo, “Bahin kaninyo nga mga Israelinhon, tungod sa akong kasabotan kaninyo nga gipalig-on pinaagi sa dugo, hatagan ko ug kagawasan ang nangabihag nga gihulog sa atabay nga walay tubig. 12Kamong mga nabihag nga nagalaom, balik na kamo sa dapit diin luwas kamo sa katalagman. Karon sultihan ko kamo nga ibalik ko nga doble ang nawala kaninyo. 13Gamiton ko ang Juda ug ang Israel nga daw pana. Himuon ko ang katawhan sa Zion nga daw espada sa sundalo, ug laglagon nila ang katawhan sa Grecia.”

Tabangan sa Ginoo ang Iyang mga Katawhan

14Unya magpakita ang Ginoo ibabaw sa iyang katawhan. Mokilab ang iyang pana sama sa kilat. Patingogon sa Ginoong Dios ang budyong; ug moabot siya uban sa bagyo nga gikan sa habagatan. 15Panalipdan sa Ginoo nga Makagagahom ang iyang katawhan. Tunob-tunoban lang nila ang mga bato nga gilambuyog kanila sa ilang mga kaaway. Mangaon sila ug moinom sa pag-saulog sa ilang kadaogan. Manghugyaw sila nga morag mga hubog. Mapuno ang ilang tiyan sa ilimnon sama sa yahong nga puno sa dugo nga iwisik-wisik sa tumoy sa mga eskina sa halaran. 16-17Nianang adlawa luwason sila sa Ginoo nga ilang Dios isip iyang mga karnero. Pagkaanindot ug pagkatahom nilang sud-ongon diha sa ilang yuta. Sama sila sa mahalong mga bato nga nagagilak-gilak diha sa korona. Ang ilang madagayaong abot makahatag ug kusog sa ilang mga pamatan-on.