Zacarias 4 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Zacarias 4:1-14

Ang Panan-awon bahin sa Bulawan nga Butanganan ug Suga ug sa Duha ka Kahoyng Olibo

1Mibalik ang anghel nga nakigsulti kanako ug gipukaw niya ako kay daw sa nakatulog ako. 2Nangutana siya kanako, “Unsa ang imong nakita?” Mitubag ako, “Nakita ko ang usa ka bulawan nga butanganan ug suga. Sa ibabaw niini may yahong nga butanganan ug lana nga may pito ka tubo alang sa pabilo sa mga suga. 3May duha ka kahoyng olibo sa matag kilid niini; ang usa sa tuo sa yahong ug ang usa sa wala.”

4Nangutana ako sa anghel nga nakigsulti kanako, “Unsay buot ipasabot niini, sir?” 5Mitubag siya, “Wala ka ba masayod kon unsay buot ipasabot niini?” Mitubag ako, “Wala, sir.” 6Unya miingon siya kanako, “Sa dili ko pa tubagon ang imong pangutana, pamatia kining mensahe sa Ginoo nga Makagagahom ngadto kang Zerubabel:4:6 Zerubabel: Gobernador sa Juda sa panahon nga gipadayon ang pagpatukod pag-usab sa templo.

Zerubabel, mahuman mo ang pagpatukod sa templo dili pinaagi sa kusog o katakos sa tawo kondili pinaagi sa akong Espiritu.4:6 Espiritu: o, espiritu; o, gahom. 7Bisan sama kadako sa bukid ang mga babag nga imong atubangon, mapatag kana. Mahuman gayod ang templo. Ug samtang ginabutang ang kataposang bato niini, mosinggit ang mga tawo, ‘Ginoo, bendisyoni kining templo!’4:7 Ginoo, bendisyoni kining templo: o, Pagkatahom gayod.

8Busa pinaagi sa anghel, miingon ang Ginoo kanako 9nga mahuman ang templo ubos sa pagdumala ni Zerubabel, sa samang paagi nga natukod ang pundasyon niini pinaagi usab sa iyang pagdumala. Ug kon mahitabo na kini mahibaloan ninyo nga ang Ginoo nga Makagagahom mao ang nagpadala kanako diha kaninyo. 10May mga tawong nanaway tungod kay gamay pa lang ang nahimo sa pagtukod sa templo. Apan maglipay ra unya sila inigkakita nila nga ibutang na ni Zerubabel ang kataposan ug pinili nga bato sa templo.

Unya miingon kanako ang anghel, “Kanang pito ka suga nagarepresentar sa mata sa Ginoo nga nagatan-aw sa tibuok kalibotan.”

11Nangutana ako sa anghel, “Unsa ang buot ipasabot nianang duha ka kahoyng olibo sa tuo ug sa wala nga bahin sa butanganan ug suga? 12Ug unsay buot ipasabot nianang duha ka sanga sa kahoyng olibo sa isigka-kilid sa duha ka bulawan nga tubo alang sa pabilo?” 13Mitubag siya, “Wala ka mahibalo kon unsa ang buot ipasabot niana?” Mitubag ako, “Wala, sir.” 14Busa miingon siya, “Nagakahulogan kana sa duha ka tawo4:14 duha ka tawo: Si Josue ug si Zerubabel. nga gipili aron sa pag-alagad sa Ginoo nga nagagahom sa tibuok kalibotan.”