Zacarias 14 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Zacarias 14:1-21

Moabot ang Ginoo ug Maghari

1Moabot ang adlaw nga magahukom ang Ginoo. Bahin-bahinon sa inyong mga kaaway ang mga kabtangan nga gipang-ilog nila gikan kaninyo nga mga taga-Jerusalem, ug magtan-aw lang kamo. 2Kay tigomon sa Ginoo ang tanang nasod aron sa pagpakiggira sa Jerusalem. Ilogon nila kining siyudara, kuhaon nila ang mga kabtangan sa mga balay, ug lugoson nila ang mga babaye. Dad-on sa ubang dapit ang katunga sa mga lumulupyo sa siyudad. Apan ang uban mahibilin diha sa siyudad. 3Unya makiggira ang Ginoo batok niadtong mga nasora, sama sa pagpakiggira niya kaniadto. 4Nianang adlawa, motindog siya sa Bukid sa mga Olibo, nga anaa sa sidlakang bahin sa Jerusalem. Mapikas kini nga bukid ug matunga gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan. Ang katunga sa bukid masibog ngadto sa amihan ug ang laing katunga masibog ngadto sa habagatan. Busa mahimong lapad kaayo nga kapatagan ang taliwala niini. 5Mangikyas kamo pinaagi niini nga kapatagan, kay kini makaabot man hangtod sa Azal. Moikyas kamo sama sa gihimo sa inyong mga katigulangan sa dihang milinog sa panahon ni Haring Uzia sa Juda. Ug moabot ang Ginoo nga akong Dios uban sa tanan niyang mga anghel. 6Nianang adlawa walay init ug tugnaw. 7Pinasahi kini nga adlaw, kay walay gabii kondili kanunay lang adlaw. Ang Ginoo lang ang nakahibalo kon kanus-a kini mahitabo.

8Niana usab nga adlaw, motubod ang preskong tubig gikan sa Jerusalem. Ang katunga niini modagayday ngadto sa Patay nga Dagat14:8 Patay nga Dagat: sa Hebreo, dagat sa sidlakan. ug ang katunga ngadto sa Dagat sa Mediteraneo.14:8 Dagat sa Mediteraneo: sa Hebreo, dagat sa kasadpan. Magpadayon kini sa pagtubod sa ting-init ug sa ting-ulan. 9Ang Ginoo ang mahimong hari sa tibuok kalibotan. Siya lang ang ilhon nga Dios ug wala nay lain pa.

10-11Mahimong patag ang tibuok yuta gikan sa Geba sa amihan paingon sa Rimon sa habagatan sa Jerusalem. Apan magpabilin nga habog ang Jerusalem sa iyang nahimutangan. Pagapuy-an kini gikan sa Pultahan ni Benjamin paingon sa dapit diin atua ang Karaang Pultahan, ngadto na sa Pultahan sa Eskina; ug gikan sa Tore ni Hananel paingon sa pug-anan sa ubas sa hari. Dili na gayod laglagon pag-usab ang Jerusalem, ug ang mga lumulupyo niini magapuyo na nga luwas sa katalagman.

12Mao kini ang katalagman nga ipadala sa Ginoo sa tanang nasod nga nakiggira sa Jerusalem: mangadunot ang ilang mga unod, mata, ug dila bisag buhi pa sila. 13-15Sama usab niini nga katalagman ang moabot sa tanang mga mananap sa ilang mga kampo apil na ang mga kabayo, mula, kamelyo, ug asno.

Nianang adlawa, patarantahon sa Ginoo kanang mga tawhana, ug ang matag usa kanila makig-away sa iyang isigka-tawo. Bisan ang ubang lungsod sa Juda makiggira alang14:13-15 alang: o, batok. sa Jerusalem. Paga-tigomon nila ang mga bahandi sa tanang nasod sa ilang palibot: ang labihan kadaghang bulawan, plata, ug bisti.

16Unya ang tanang mahibilin sa mga nasod nga misulong sa Jerusalem motungas didto matag tuig sa pagsimba sa Hari, ang Ginoo nga Makagagahom, ug sa pag-saulog sa Pista sa Pag-patindog sa mga Payag. 17Ang mga katawhan nga dili moadto sa Jerusalem sa pagsimba sa Hari, ang Ginoo nga Makagagahom, dili padad-an ug ulan. 18Ang mga katawhan sa Ehipto nga dili moadto sa Jerusalem padad-an14:18 padad-an: Mao kini sa Septuagint ug sa Syriac; apan sa Hebreo, dili padad-an. Tingali ang buot ipasabot, dili padad-an sa Ginoo ang Ehipto sa katalagman nga sama sa bersikulo 17 tungod kay ang Ehipto wala magsalig sa ulan kondili sa tubig sa Suba sa Nilo. Laing katalagman ang moabot kaniya; mahimong sama sa bersikulo 12. sa Ginoo ug katalagman nga sama sa ipadala niya sa mga nasod nga dili moadto sa pag-saulog sa Pista sa Pag-patindog sa mga Payag. 19Mao kana ang silot sa Ehipto ug sa tanang nasod kon dili sila moadto sa Jerusalem sa pag-saulog sa Pista sa Pagpatindog sa mga Payag.

20Nianang adlawa nga mosimba ang mga nasod ngadto sa Ginoo, ikulit diha sa mga kampanilya sa mga kabayo ang mga pulong nga “Gigahin ngadto sa Ginoo.”14:20 ikulit… Ginoo: Ang buot ipasabot, ang mga kabayo dili na gamiton sa gira kondili gamiton na alang sa pagdala ug mga tawo ngadto sa Jerusalem sa pagsimba sa Ginoo. Ang mga lutoanan sa templo14:20 mga lutoanan sa templo: Ang mga lutoan nga ginagamit sa mga maghahalad sa pagluto sa karne nga bahin nila (gikan) sa mga halad (Exo. 38:3, Lev. 7:15-16). sa Ginoo mahimong sama kabalaan sa mga yahong nga anaa sa halaran. 21Ug ang matag lutoanan sa Jerusalem ug sa tibuok Juda gamiton sa mga maghahalad aron lutoan sa mga halad nga alang sa Ginoo nga Makagagahom. Ug nianang adlawa wala nay mga negosyante14:21 mga negosyante: Tingali ang mga tigbaligya ug mga lutoanan nga gamiton sa templo o ang mga negosyante nga limbongan. sa templo sa Ginoo nga Makagagahom.