Zacarias 10 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Zacarias 10:1-12

Ang Kalooy sa Ginoo sa Juda ug Israel

1Pangayo sa Ginoo ug ulan sa panahon sa tingtubo sa mga tanom, kay siya ang nagahimo sa dag-om. Siya ang nagahatag ug ulan ngadto sa mga tawo ug sa tanom sa kaumahan.

2Sa pagkatinuod, dili matuohan ang mga dios-dios ug ang mga manalagna. Nagahatag sila ug sayop nga kahulogan sa mga damgo. Walay pulos ang ilang mga pulong sa pagdasig. Busa naglatagaw ang katawhan sa Israel sama sa karnero. Nagaantos sila tungod kay wala silay pangulo.10:2 pangulo: sa literal, magbalantay sa karnero.

3Miingon ang Ginoo, “Nasuko ako pag-ayo sa mga taga-laing dapit nga nangulo sa akong katawhan; silotan ko gayod sila. Kay hinumdoman ko ang mga karnero, nga mao ang katawhan sa Juda. Himuon ko ang Juda nga daw mga kabayo nga panggira nga makahatag ug kadungganan. 4Magagikan kanila ang mga pangulo nga daw pundasyon, ugsok sa tolda, ug pana nga alang sa gira. 5Maghiusa ang katawhan sa Juda ug mahisama sila sa kusgang mga sundalo nga mobuntog sa ilang mga kaaway nga daw mga lapok lang nga tunob-tunoban nila diha sa kadalanan. Makiggira sila tungod kay kauban nila ako, ug buntogon nila ang mga tigkabayo.

6“Lig-onon ko ang katawhan sa Juda ug luwason ko ang katawhan sa Israel.10:6 Israel: sa Hebreo, Jose, nga nagarepresentar sa gingharian sa Israel. Pabalikon ko sila sa ilang dapit tungod kay nalooy ako kanila. Ug tungod kay ako ang Ginoo nga ilang Dios, tubagon ko ang ilang pag-ampo. Busa daw sama ra nga wala ko sila isalikway. 7Ang katawhan sa Israel10:7 katawhan sa Israel: sa Hebreo, Efraim. Tan-awa usab ang 9:10. mahisama sa kusgang mga sundalo. Magmalipayon sila sama sa tawo nga nakainom ug bino. Kini nga kadaogan mahinumdoman sa ilang mga kaliwat ug maglipay sila tungod sa akong gihimo. 8Tawgon ko ang akong katawhan ug tigomon ko sila. Luwason ko gayod sila, ug modaghan sila sama kaniadto. 9Bisan gipatibulaag ko sila sa ubang mga nasod, mahinumdoman nila ako didto. Magpabilin sila nga buhi apil ang ilang kabataan, ug mopauli sila sa ilang dapit. 10Papaulion ko sila gikan sa Ehipto ug Asiria, ug papuy-on ko sila sa Gilead ug sa Lebanon. Manobra ang ilang gidaghanon hangtod dili na sila moigo sa ilang yuta. 11Motabok sila ug dagat nga baloron apan moundang ang mga balod. Ug bisan ang Suba sa Nilo momala. Ang mapasigarbohon nga Asiria ipaubos ug ang gahom sa Ehipto mahanaw. 12Lig-onon ko ang akong katawhan tungod kay anaa sila kanako, ug mosunod sila kanako. Ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini.”