Ang Pulong Sa Dios

Tito 3:1-15

Ang Kristohanong Pamatasan

1Pahinumdomi ang mga tumutuo nga magpasakop sila ug motuman sa gobyerno ug sa mga opisyal. Kinahanglan nga andam sila kanunay sa pagbuhat sa bisan unsa nga maayo. 2Ingna usab sila nga dili mangaway o mosulti ug daotan batok kang bisan kinsa, hinuon magbinuotan sila ug magmaluloy-on kanunay sa tanang mga tawo. 3Kay kaniadto, wala man kita masayod sa kamatuoran mahitungod sa Dios ug dili kita matinumanon. Gipahisalaag kita ug nahimong ulipon sa mga kailibgon ug tanang matang sa kahilayan. Naghari kanato ang daotan nga mga tinguha ug kasina. Gidumtan kita sa uban ug kita usab nagdumot kanila. 4Apan miabot ang panahon nga gipakita sa Dios nga atong Manluluwas ang iyang kaayo ug gugma kanato. 5Giluwas niya kita dili tungod sa atong maayong binuhatan, kondili tungod sa iyang kalooy kanato. Ug gibuhat niya kini pinaagi sa Espiritu Santo nga naghugas kanato ug naghatag ug bag-o nga kinabuhi. 6Madagayaong gihatag kanato sa Dios ang Espiritu Santo pinaagi kang Jesu-Cristo nga atong Manluluwas, 7aron pinaagi sa iyang grasya nga nagpakamatarong kanato, maangkon nato ang kinabuhi nga walay kataposan nga mao ang atong gilaoman. 8Kini nga mga pagtulon-an tinuod gayod.

Buot ko nga itudlo mo gayod kining mga butanga aron nga ang mga motuo sa Dios magtinguha gayod sa pagbuhat ug maayo. Maayo gayod kini ug mapuslanon alang sa mga tawo. 9Apan likayi ang walay kapuslanan nga mga panaglalis, ang pagsubay kon kinsa ang inyong mga kagikan, ang mga paglantugi ug panag-away mahitungod sa Kasugoan. Kini nga mga butang walay kapuslanan kay wala gayod kamoy makuha niini. 10Kon adunay usa kaninyo nga maoy mahimong hinungdan sa pagkabahin-bahin, angay mo siyang pahimangnoan. Apan human sa ikaduha nga pahimangno, kon dili pa gayod siya maminaw, isalikway ninyo siya. 11Kay nasayod ka nga kanang tawhana daotan, tungod kay bisan nasayod na siya nga sayop ang iyang gibuhat nagapadayon pa gayod siya.

Kataposang Pahimangno

12Inigpadala ko diha kanimo kang Artemas o kaha kang Tiquico, adto dayon sa Nicapolis ug pakigkita kanako, kay nakahukom ako nga didto lang una magpabilin sa panahon sa tingtugnaw. 13Tabangi gayod ang abogado nga si Zenas ug si Apolos aron makagikan na sila. Siguroha nga dili sila kulangon sa ilang mga kinahanglanon. 14Tudloi ang atong mga igsoon diha nga maninguha sa pagtrabaho ug tarong aron dili sila kulangon sa ilang mga kinahanglanon. Niini nga pamaagi dili sila magakinabuhi nga walay kapuslanan.

15Nangumusta kanimo ang akong mga kauban dinhi. Ipaabot usab ang among mga pagpangumusta sa atong kauban sa pagtuo diha nga nagahigugma kanamo.

Hinaut nga panalanginan kamong tanan sa Dios.

New International Reader’s Version

Titus 3:1-15

Do What Is Good Because You Are Saved

1Remind God’s people to obey rulers and authorities. Remind them to be ready to do what is good. 2Tell them not to speak evil things against anyone. Remind them to live in peace. They must consider the needs of others. They must always be gentle toward everyone.

3At one time we too acted like fools. We didn’t obey God. We were tricked. We were controlled by all kinds of desires and pleasures. We were full of evil. We wanted what belongs to others. People hated us, and we hated one another. 4But the kindness and love of God our Savior appeared. 5He saved us. It wasn’t because of the good things we had done. It was because of his mercy. He saved us by washing away our sins. We were born again. The Holy Spirit gave us new life. 6God poured out the Spirit on us freely. That’s because of what Jesus Christ our Savior has done. 7His grace made us right with God. So now we have received the hope of eternal life as God’s children. 8You can trust this saying. These things are important. Treat them that way. Then those who trust in God will be careful to commit themselves to doing good. These things are excellent. They are for the good of everyone.

9But keep away from foolish disagreements. Don’t argue about family histories. Don’t make trouble. Don’t fight about what the law teaches. Don’t argue about things like that. It doesn’t do any good. It doesn’t help anyone. 10Warn anyone who tries to get believers to separate from one another. Warn that person more than once. After that, have nothing to do with them. 11You can be sure that people like this are twisted and sinful. Their own actions judge them.

Final Words

12I will send Artemas or Tychicus to you. Then do your best to come to me at Nicopolis. I’ve decided to spend the winter there. 13Do everything you can to help Zenas the lawyer and Apollos. Send them on their way. See that they have everything they need.

14Our people must learn to commit themselves to doing what is good. Then they can provide for people when they are in great need. If they do that, their lives won’t turn out to be useless.

15Everyone who is with me sends you greetings.

Greet those who love us in the faith.

May God’s grace be with you all.