Tito 2 – APSD-CEB & NIV

Ang Pulong Sa Dios

Tito 2:1-15

Ang Husto nga Pagtulon-an

1Apan ikaw Tito, kinahanglan nga magtudlo ka sumala sa husto nga pagtulon-an. 2Tudloi ang hamtong nga mga lalaki sa pagpugong sa ilang kaugalingon. Kinahanglan nga mahimo silang talahuron, makatimbang-timbang sila kon unsa ang maayo o dili, lig-on ang ilang pagtuo, mahigugmaon sa ilang isigka-tawo, ug mainantuson sa tanan nga higayon. 3Ug tudloi usab ang hamtong nga mga babaye nga kinahanglan nga maayo ang ilang paggawi isip mga tumutuo sa Dios. Kinahanglan nga dili sila mga libakira o palainom. Kinahanglan nga itudlo nila ang maayo, 4aron makatuon ang mga batan-on nga mga babaye kon unsaon nila paghigugma ang ilang mga bana ug mga kabataan, 5ug kon unsaon nila pagtimbang-timbang kon unsa ang maayo o dili, ug aron sila makatuon sa pagkinabuhi nga putli, sa pag-atiman sa panimalay, sa pagbinuotan, ug sa pagpasakop sa ilang bana, aron nga walay makasulti ug daotan batok sa pulong sa Dios nga atong gitudlo.

6Dasiga usab ang mga batan-on nga mga lalaki nga magtimbang-timbang kon unsa ang maayo o dili. 7Kinahanglan nga mahimo ka nilang panig-ingnan sa pagbuhat ug maayo. Pagmatinud-anon ka ug pagseryoso sa imong pagtudlo. 8Siguroha nga ang imong gipanulti husto ug dili masaway, aron ang mga tawo nga nakigbatok kanato maulawan, ug wala silay ikasulti nga daotan mahitungod kanato.

9Tudloi usab ang mga ulipon nga kinahanglang magmatinumanon sila kanunay aron malipay ang ilang mga agalon. Dili sila magsupak-supak o magtubag-tubag. 10Ingna usab sila nga dili mangawat sa butang sa ilang agalon, hinuon magpakita nga sila maayo ug kasaligan, aron nga pinaagi sa tanan nilang mga gibuhat moingon ang mga tawo nga maayo gayod ang atong mga pagtulon-an mahitungod sa Dios nga atong Manluluwas.

11Kay gipakita na sa Dios sa tanang matang sa katawhan ang iyang grasya nga nagahatag ug kaluwasan. 12Ug kini nga grasya nagatudlo kanato nga kinahanglang isalikway na nato ang pagkinabuhi nga dili diosnon ug ang mga kalibotanon nga mga pang-ibog. Kinahanglan magkinabuhi kita dinhi niining kalibotan nga mahibalo motimbang-timbang kon unsa ang maayo o dili. Ug kinahanglan nga matarong ug diosnon ang atong binuhatan 13samtang nagahulat kita sa malipayon nga adlaw nga atong gilaoman nga mao ang kahibulongang pagbalik ni Jesu-Cristo nga atong Manluluwas ug makagagahom nga Dios. 14Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron maluwas kita gikan sa tanan natong mga sala, ug aron mahimo kitang iyang katawhan, nga hinlo ug madasigon gayod sa pagbuhat ug maayo.

15Itudlo kini nga mga butang kanila, ug gamita ang imong katungod samtang ginadasig mo ug ginabadlong ang mga nagapaminaw kanimo. Ayaw buhata ang bisan unsa nga mahimong hinungdan nga tamayon ka sa uban.

New International Version

Titus 2:1-15

Doing Good for the Sake of the Gospel

1You, however, must teach what is appropriate to sound doctrine. 2Teach the older men to be temperate, worthy of respect, self-controlled, and sound in faith, in love and in endurance.

3Likewise, teach the older women to be reverent in the way they live, not to be slanderers or addicted to much wine, but to teach what is good. 4Then they can urge the younger women to love their husbands and children, 5to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind, and to be subject to their husbands, so that no one will malign the word of God.

6Similarly, encourage the young men to be self-controlled. 7In everything set them an example by doing what is good. In your teaching show integrity, seriousness 8and soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us.

9Teach slaves to be subject to their masters in everything, to try to please them, not to talk back to them, 10and not to steal from them, but to show that they can be fully trusted, so that in every way they will make the teaching about God our Savior attractive.

11For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. 12It teaches us to say “No” to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age, 13while we wait for the blessed hope—the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, 14who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good.

15These, then, are the things you should teach. Encourage and rebuke with all authority. Do not let anyone despise you.