Santiago 4 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Santiago 4:1-17

Ang Pagpakighigala sa Kalibotan

1Unsa ba ang hinungdan sa inyong mga away ug mga kasamok? Dili ba tungod man sa inyong daotan nga mga tinguha nga nagasamok sa inyong hunahuna? 2May mga butang nga inyong gipangandoy, apan dili ninyo maangkon, busa gusto ninyong mopatay sa inyong isigka-tawo. May mga butang nga naibgan gayod ninyo ug kon dili ninyo maangkon, mangaway kamo. Dili ninyo kadto maangkon tungod kay wala man kamo mangayo sa Dios. 3Ug kon mangayo kamo, dili kamo hatagan kay daotan man ang inyong katuyoan. Ang mga butang nga inyong gipangayo alang lang sa inyong kaugalingon nga kalipay. 4Dili kamo matinud-anon sa Dios. Sama kamo sa babayeng mananapaw. Wala ba kamo masayod nga kon palabihon ninyo ang mga butang dinhi sa kalibotan, kaaway kamo sa Dios? Busa gihimo ninyo ang inyong kaugalingon nga kaaway sa Dios kon gipalabi ninyo ang mga butang dinhi sa kalibotan. 5Ayaw kamo paghunahuna nga walay pulos ang gi-ingon sa Kasulatan, “Uban sa pagpangabugho gipangandoy sa Dios ang espiritu nga gipapuyo niya kanato.”4:5 gipangandoy sa Dios… kanato: Siguro ang buot ipasabot, gusto gayod sa Dios nga ang atong espiritu nga iyang gipapuyo kanato maghigugma lang kaniya. 6Apan gikaloy-an gayod kita sa Dios. Mao kana nga nagaingon ang Kasulatan, “Gisumpo sa Dios ang mapahitas-on, apan kaloy-an niya ang mapainubsanon.”4:6 Tan-awa usab ang Pan. 3:34.

7Busa pagpasakop kamo sa Dios. Sukli ninyo si Satanas ug magpahilayo siya kaninyo. 8Duol kamo sa Dios, ug ang Dios moduol kaninyo. Kamo nga mga makasasala, pagkinabuhi na kamo nga hinlo! Ug kamo nga maduhaduhaon, hinloi ninyo ang inyong mga kasingkasing. 9Pagsubo kamo, paghilak sa hilabihan tungod sa inyong mga sala. Inay nga mokatawa kamo ug maglipay, pagsubo hinuon kamo. 10Pagpaubos kamo diha sa Ginoo, ug iya kamong pasidunggan.

Pahimangno Batok sa Pagtamay ug Paghukom sa Isigka-tumutuo

11Mga igsoon, ayaw kamo pagsulti ug daotan batok sa usag usa. Ang nagasulti ug daotan batok sa iyang igsoon, o nagahukom kaniya, nagasulti batok sa Kasugoan, ug nagahukom usab niini. Busa kon ikaw na ang nagahukom sa Kasugoan, wala ka na magtuman niini kay ikaw na man ang nahimong maghuhukom. 12Apan ang Dios ang naghatag sa Kasugoan, busa siya lang gayod ang maghuhukom. Siya lang gayod ang makaluwas o makasilot sa tawo. Busa, kinsa ka man nga mohukom sa imong isigka-tawo?

Pahimangno Batok sa Pagpasigarbo

13Pamati kamo kanako, kamo nga nagaingon, “Karon o ugma moadto kami sa usa ka siyudad, ug didto kami mopuyo sa usa ka tuig. Magnegosyo kami ug magtigom ug daghang kuwarta.” 14Ang tinuod, wala gani kamo masayod kon unsa ang mahitabo kaninyo ugma. Kay ang atong kinabuhi sama lang sa gabon nga makita karon, ug sa dili madugay mawala. 15Mao hinuon kini ang angay ninyong isulti, “Kon itugot sa Ginoo, ug buhi pa kami, mao kini o mao kana ang among buhaton.” 16Apan karon, nagapasigarbo hinuon kamo ug nagpadayeg. Ang tanang mga pagpasigarbo nga sama niana daotan.

17Kon nasayran sa tawo kon unsa ang maayo nga angay unta niyang buhaton, apan wala niya kini buhata, nakasala siya.