Ang Pulong Sa Dios

Santiago 2:1-26

Pahimangno ngadto sa mga May Pinalabi

1Mga kaigsoonan ko, ingon nga mga tumutuo sa atong makagagahom nga Ginoong Jesu-Cristo, kinahanglan wala kitay pinalabi sa atong isigka-tawo. 2Pananglit may duha ka tawo nga motambong sa inyong panagtigom: ang usa adunahan nga may singsing nga bulawan ug may bisti nga mahalon, ug ang usa kabos nga may bisti nga gision. 3Kon palabihon ninyo ang tawo nga nagsul-ob sa mahalon nga bisti ug hatagan ninyo siya sa maayong lingkoranan, apan ang kabos patindogon lang ninyo, o kaha palingkoron lamang sa salog, 4nan may pinalabi kamo ug gihukman ninyo ang mga kabos tungod sa daotan ninyong hunahuna.

5Paminaw kamong mga hinigugma ko nga mga kaigsoonan! Gipili sa Dios ang mga kabos dinhi sa kalibotan aron maadunahan sila sa pagtuo ug mahimong manununod sa gingharian nga iyang gisaad sa mga nahigugma kaniya. 6Apan sa inyong gihimo, gipakaubos ninyo ang mga kabos. Dili ba nga ang mga adunahan man maoy nanglupig ug nagsumbong kaninyo? 7Dili ba nga sila mao man usab ang nagpasipala sa talahuron nga ngalan ni Jesu-Cristo diin niana nga ngalan kamo naila?

8Apan kon gisunod ninyo ang Kasugoan sa Hari, nga nahisulat sa Kasulatan nga nagaingon, “Higugmaa ang imong isigka-tawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon,”2:8 Tan-awa usab ang Lev. 19:18. maayo ang inyong gihimo. 9Apan kon may pinalabi kamo, nakasala kamo ug sumala sa Kasugoan kinahanglan kamong silotan, kay gilapas ninyo kadto nga sugo. 10Si bisan kinsa nga nagtuman sa tibuok nga Kasugoan apan nakasupak bisan sa usa lang ka bahin niini, nakalapas na sa tibuok nga Kasugoan. 11Kay ang Kasugoan nga nagaingon, “Ayaw panapaw,” mao usab ang nagaingon, “Ayaw pagpatay.”2:11 Tan-awa usab ang Exo. 20:13-14; Deu. 5:17-18. Bisan tuod wala ka manapaw, apan kon nakapatay ka, gilapas mo ang Kasugoan. 12Busa pagbantay kamo sa inyong pagsulti ug pagkinabuhi, tungod kay ang kasugoan nga nagahatag kaninyo ug kagawasan mao usab ang maghukom kaninyo. 13Kay sa paghukom sa Dios, dili gayod siya malooy sa tawo nga walay kalooy. Apan ang maluloy-on walay angay kahadlokan sa adlaw sa paghukom.

Ang Pagtuo ug mga Binuhatan

14Mga kaigsoonan ko, unsa may kapuslanan kon moingon ang usa ka tawo “May pagtuo ako,” apan ang iyang mga binuhatan wala magpamatuod nga siya may pagtuo? Makaluwas ba kaniya ang mao nga pagtuo? 15Pananglit may igsoon kita nga nagkinahanglan ug bisti ug pagkaon, 16ug ang usa kaninyo moingon kaniya, “Hinaut nga panalanginan ka sa Dios, ayaw pagpatugnaw ug ayaw pagpagutom,” apan wala man lang gani niya kini hatagi sa iyang mga gikinahanglan, nan, unsa may maayo nga nahimo niana? 17Mao usab ang pagtuo; kon dili inubanan sa maayong binuhatan, kana nga pagtuo walay kapuslanan.2:17 walay kapuslanan: sa literal, patay.

18Apan basin aduna kaninyoy moingon, “May pagtuo ako ug ikaw may maayong binuhatan.” Ang tubag ko mao kini, sa unsang pamaagi ko makita ang imong pagtuo sa Dios kon wala kay maayong binuhatan? Apan ipakita ko kanimo nga may pagtuo ako pinaagi sa akong maayong binuhatan. 19Nagatuo ka nga usa lang ang Dios. Maayo! Apan ang mga demonyo nagatuo usab ug nagakurog pa gani sa kahadlok sa Dios. 20Buang-buang ka! Gusto mo ba nga pamatud-an ko kanimo nga ang pagtuo nga walay maayong binuhatan walay kapuslanan? 21Sa unsang pamaagi gipakamatarong sa Dios ang atong amahan nga si Abraham? Dili ba pinaagi sa iyang mga binuhatan? Sa iyang pagtuman sa Dios, gihalad niya ang iyang anak nga si Isaac sa halaran. 22Busa klaro kaayo nga ang iyang pagtuo inubanan sa buhat. Nahingpit ang iyang pagtuo pinaagi sa iyang mga binuhatan. 23Napamatud-an ang gi-ingon sa Kasulatan, “Mituo si Abraham sa Dios, ug tungod sa iyang pagtuo, giisip siya sa Dios nga matarong.”2:23 Tan-awa usab ang Gen. 15:6. Gitawag pa gani siya nga higala sa Dios. 24Busa nakita nato nga ang tawo gipakamatarong sa Dios tungod sa iyang mga binuhatan ug dili lang tungod sa iyang pagtuo. 25Mao usab kini ang nahitabo kang Rahab nga nagbaligya sa iyang dungog. Gidawat niya ang mga espiya nga Israelinhon ug gitagoan sa iyang balay. Gitudloan pa niya sila sa laing agianan aron makaikyas sila. Busa tungod sa iyang gihimo gipakamatarong siya sa Dios.

26Ang lawas nga walay espiritu patay; mao usab ang pagtuo nga walay binuhatan, walay kapuslanan.2:26 walay kapuslanan: sa literal, patay.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Santiago 2:1-26

Ama ñahuita ricushpalla alli chasquinguichijchu

1Ñuca huauquicuna, cancunaca sumaj Apunchij Jesucristota crijcunami canguichij. Chaimanta cancunapurapica, ama alli ricurijcunallata alli chasquichijchu. 2Cashna yuyarishunchij: Cancunapaj tandanacuiman, curi surtijasta, achij nicuj sumaj churanata churashca runa yaicungachari. Llachapashcalla churanata churashca shujtaj runapish yaicungachari. 3Chai achij nicuj sumaj churanata churashca runataca cushicushpami: «Shamupai, cai alli tiyarinapi tiyari» ninguichijman. Ashtahuanpish huajcha runataca: «Chaipi shayacui, mana cashpaca cai ñuca chaqui pambapi tiyari» ninguichijmanmi. 4Chashna ñahuita ricushpalla, shujtaca alli chasquishpa, caishujtaca mana alli chaquishpaca, cancunapurallatajmi millai yuyaiyuj juezcuna tucunguichij.

5Ñuca huauquicuna, caitaca yuyarichigari: ¿Manachu Taita Diosca, cai pacha huajchacunata agllarca? Paita crishpa, Pai imalla charishcacunata chasquishpa, Pai mandacunpi achcata charijyachunmi agllarca. Chaitaca, Paita cʼuyajcunamanmari cusha nishca. 6¡Ashtahuanpish cancunaca, huajchacunatamari pingachinguichij! ¿Manachu charijcunallataj, cancunataca llaquichicun? ¿Manachu paicunallataj cancunataca, mandajcunapajmanpish sirijta aisashpa apancuna? 7Paicunallatajmi, cancuna caticushca Apunchij Jesuspaj sumaj shutitapish cʼamincuna.

8Dios Quillcachishcapica: «Can quiquinta cʼuyarij shinallataj, shujtajcunatapish cʼuyangui» ninmi. Tucuita yalli caj chai Mandashcata rurashpatajca, allitami ruranguichij. 9Ashtahuanpish ñahuita ricushpalla, shujtaca alli chasquishpa, caishujtaca mana alli chasquishpaca, juchallicunguichijmari. Chashna rurashcataca, Mandashcallatajmari cancunataca juchachicun. 10Maijanpish tucui Mandashcata pajtachicushpapish, shujllata mana pajtachishpaca, tucuillatataj mana pajtachishcami tucun. 11«Ama huainayanguichu» nij Diosllatajmi: «Ama huañuchingui» nishpapish mandashca. Mana huainayashpapish, huañuchishpaca, ñamari Mandashcataca pʼaquingui.

12Huatashca shinamanta cacharichij Mandashcami, cancuna rurashcataca ricuchinga. Chaita yachashpaca, allita rimaichij, allita rurashpa causaichij. 13Shujtajcunata mana llaquijcunataca, Diospish mana llaquishpami llaquichinga. Ashtahuanpish shujtajcunata llaquijca, ima rurashcata ricuchi punllapica, alli nishcami llujshinga.

Mana ima allita rurajpica crishcapish huañushcami

14Ñuca huauqui, panicuna: ‘Crijmi cani’ nishpapish, ima allita mana rurashpaca, ¿ima allitaj cangari? Paica crishcallamantaca, ¿quishpiringachu imashi? 15Cashna nishunchij: Shuj crij huauqui cashpa, pani cashpa, churanapish, micunapish illajlla cajta ricunguichijchari. 16Chashnata ricushca jahua, maijan cancunaca: «Sumajta rilla, allita churarigri, sajsajta micugri» ninguichijchari. Shina nishpapish, cuerpopaj ima illashcata mana cushpaca, ¿allichu canman? 17Chashnallataj pai crishcapish, ima allita mana rurashpa ricuchijpica huañushcami.

18Maijanca cashna ningachari: «Canca, crijmi cangui, ñucaca allita rurajmi cani.»

Canca ima allita mana rurashpallataj can crishcata ricuchiari. Cutin ñucaca, allita rurashpa, ñuca crishcata ricuchisha. 19Canca, shujlla Dios tiyashcatami cringui, chaica allitajmari. Supaicunapish chaitaca crinllatajmi, manchashpa chujchuncunapishmi.

20¡Upa runa! Can ‘Crijmi cani’ nishca jahua, ima allita mana rurajpica, can crishcapish huañushcamari. Chaitaca, ¿manachu yachangui? 21Illu ñucanchij ñaupa yaya Abrahamtaca, paipaj churi Isaacta altarpi rupachinapaj cushpamari, pai crishcataca ricuchirca. ¿Chaitaca manachu yuyaringui? 22Paica crishcamantami, chai allitaca rurashca. Chai allita rurashcahuanmi, pai crishcataca ricuchirca. ¿Manachu chaitaca ricungui? 23Chashnami: «Abrahamtaca crijpimi, Diosca ima juchachina illajta rurashpa chasquirca» nishpa, Quillcachishcaca pajtashca. Shinallataj paica, Taita Dios-huan alli apanacuj cashcata alli rijsishcami carca. 24Shinashpaca runaca, crishcallamantaca mana ima juchachina illajta rurashca cashcachu. Ashtahuanpish crishpa allita rurajpi, Diosca ima juchachina illajta rurashcata ñami ricunguichij.

25Huainayashpa causaj Rahab huarmipish, chai llajtata ricugrij runacunata paipaj huasipi chasquishpaca, shujtaj ñantami pacalla cacharca. Illu chashna allita rurashcamantami, Diosca ima juchachina illajta rurarca. 26Alma illajlla aichaca huañushcami, shinallataj crishcapish ima allita mana rurashca ricurijpica, huañushcallatajmi.