Ang Pulong Sa Dios

Salmo 97:1-12

Salmo 97

Ang Ginoo Labaw sa Tanang Pangulo

1Nagahari ang Ginoo!

Busa angay nga maglipay ang kalibotan, apil na ang mga isla.

2Gilibotan siya sa mabagang dag-om,

ug nagahari siya sa katarong ug kaangayan.

3Nagauna kaniya ang kalayo ug gilamoy niini ang iyang mga kaaway sa palibot.

4Ang iyang kilat midan-ag sa kalibotan;

nakita kini sa mga tawo ug nangurog sila sa kahadlok.

5Natunaw nga daw kandila ang kabukiran diha sa presensya sa Ginoo, ang Ginoo nga nagagahom sa tibuok kalibotan.

6Nagapadayag ang kalangitan nga siya matarong,

ug ang tanang katawhan nakakita sa iyang pagkagamhanan.

7Naulawan ang tanang nagasimba sa mga imahen ug nagapasigarbo sa mga dios.

Kamong tanang mga dios, moyukbo kamo sa pagsimba sa Dios.

8Ginoo, nadungog sa mga lumulupyo sa Zion97:8 Zion: mao usab ang Jerusalem. ug sa uban pang mga lungsod sa Juda nga silotan mo ang ilang mga kaaway,

busa nangalipay sila.

9Kay ikaw, Ginoo, nga Labing Halangdong Dios, nagagahom sa tibuok kalibotan.

Gipasidunggan ka labaw sa tanang mga dios.

10Ang mga nagahigugma sa Ginoo angay nga masilag sa daotan.

Kay ginatipigan sa Ginoo ang kinabuhi sa iyang matinumanon nga katawhan.

Ug ginaluwas niya sila gikan sa kamot sa mga daotan.

11Ang kaayo sa Dios sama sa adlaw nga nagasidlak sa mga matarong

ug nagahatag ug kalipay kanila.

12Kamong mga matarong, paglipay kamo tungod sa gihimo sa Ginoo kaninyo.

Dayega ninyo siya isip paghinumdom sa iyang pagkabalaan.