Ang Pulong Sa Dios

Salmo 94:1-23

Salmo 94

Ang Dios Mao ang Maghuhukom sa Tanan

1Ginoo, Dios ka nga nagapanimalos;

ipakita na ang imong kasuko.

2Ikaw ang nagahukom sa tanang mga tawo;

busa, sige na, balosi ang mga garboso.

Siloti sila sa angay kanila.

3Hangtod kanus-a maghudyaka ang mga daotan, Ginoo?

4Silang tanan nga nagahimo ug daotan labihan makapanghambog.

5Gidaog-daog nila ang katawhan nga imong gipanag-iyahan.

6Gipamatay nila ang mga biyuda, ang mga ilo, ug ang mga dumuduong.

7Miingon sila, “Dili makakita ang Ginoo sa atong gipanghimo;

ang Dios ni Jacob dili manumbaling niini.”

8Kamong mga hungog ug buang-buang, kanus-a pa ba kamo makasabot?

Sabta kuno ninyo kini:

9Ang Dios ang naghimo sa atong mga dalunggan ug mga mata, dili ba siya makadungog ug makakita kanato?

10Siya ang nagadisiplina sa mga nasod, dili ba siya mosilot?

Siya nga nagatudlo sa mga tawo, dili ba siya makahibalo?

11Nahibalo ang Ginoo nga ang panghunahuna sa mga tawo pulos walay hinungdan.

12Ginoo, bulahan ang tawo nga imong gidisiplina ug gitudloan sa imong kasugoan.

13Ginatudloan mo siya aron nga may kalinaw siya sa panahon sa kasamok hangtod sa panahon nga silotan mo ang mga daotan.

14Kay dili mo gayod isalikway, Ginoo, ang katawhan nga imong gipanag-iyahan.

15Sigurado nga mopatigbabaw pag-usab ang katarong ug kaangayan,

ug ang tanang nagkinabuhi nga matarong mouyon niini.

16Kinsay molaban ug manalipod kanako batok sa mga tawong daotan? Ikaw lang gayod, Ginoo.

17Kon wala mo pa ako tabangi, patay na tingali ako karon.

18Sa dihang miingon ako kanimo, Ginoo, nga daw sa mamatay na ako,94:18 daw sa mamatay na ako: sa literal, madakin-as ako. ang imong gugma nagsapnay kanako.

19Sa dihang nabalaka ako pag-ayo, gilig-on ug gilipay mo ako.

20Dili ka kaabin sa daotang mga maghuhukom,94:20 maghuhukom: o, tigdumala. nga nagahimog supak sa tulumanon.

21Naghiusa sila batok sa mga matarong

ug gihukman nila sa kamatayon ang mga walay sala.

22Apan ikaw, Ginoo nga akong Dios, mao ang akong dalangpanan ug salipdanan nga bato.

23Silotan mo sila ug laglagon tungod sa ilang mga sala.

Laglagon mo gayod sila, Ginoo nga among Dios.