Salmo 9 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 9:1-20

Salmo 99:0 Salmo 9 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Awita kini sa tono sa awit nga “Ang Pagkamatay sa Anak.” Awit kini ni David.

Matarong ang Paghukom sa Dios

1Pasalamatan ko ikaw, Ginoo, sa tibuok kong kasingkasing.

Isaysay ko ang tanan mong katingalahang mga buhat.

2Labing Halangdong Dios, maglipay gayod ako ug mag-awit ug mga pagdayeg tungod kanimo.

3Inigkakita sa akong mga kaaway kanimo mangatras sila.

Magkapandol-pandol sila ug mangamatay.

4Tungod kay matarong ka nga maghuhukom nga nagalingkod sa imong trono;

imo akong gihukman ug imong gipamatud-an nga wala akoy sala.

5Imong gihukman ug gilaglag ang daotang mga nasod nga wala moila kanimo,

busa dili na gayod sila mahinumdoman hangtod sa kahangtoran.

6Gilaglag mo ang akong mga kaaway.

Imong gipangguba ang ilang mga lungsod,

ug dili na gayod sila mahinumdoman pa hangtod sa kahangtoran.

7Apan ikaw, Ginoo, nagahari sa walay kataposan;

andam na ang imong trono sa paghukom.

8Imong hukman ang mga tawo sa kalibotan, subay sa hustisya ug kaangayan.

9Ginoo, ikaw ang tigpanalipod sa mga dinaog-daog ug dalangpanan panahon sa kalisod.

10Nagasalig kanimo ang mga tawo nga nakaila kanimo,

kay wala mo man isalikway ang midangop kanimo.

11Awiti ninyo ug mga pagdayeg ang Ginoo nga nagahari sa Zion!9:11 Zion: mao usab ang Jerusalem.

Imantala ninyo sa mga nasod ang iyang mga binuhatan!

12Gipanimaslan niya ang mga nangdaog-daog;

nagpakabana siya sa pagpakitabang sa mga dinaog-daog.

13Ginoo, tan-awa kon giunsa ako pagdaog-daog sa akong mga kaaway.

Kaloy-i ako ug luwasa sa kamatayon,

14aron masaysay ko sa mga tawo didto sa mga pultahan sa siyudad sa Zion ang imong kaayo kanako, ug madayeg ko ikaw.

Maglipay ako didto tungod kay imo akong giluwas.

15Nahitabo gayod sa mga nasod ang ilang giplanong daotan.

Sama ra nga nahulog sila sa bangag nga ilang gikalot o nalit-agan sa lit-ag nga ilang gibutang.

16Gipaila sa Ginoo kon kinsa gayod siya pinaagi sa iyang matarong nga paghukom.

Ug ang mga daotang tawo naunay sa ilang kaugalingong daotang binuhatan.

17Mangamatay ang daotang mga tawo sa tanang nasod,

kay gisalikway nila ang Dios.

18Dili sa tanang higayon nga pasagdan sa Dios ang mga kabos.

Dili makawang ang ilang paglaom sa Dios.

19Sige na, Ginoo, ayaw tugoti nga hagiton ka sa mga tawo sa kalibotan.

Hukmi ang mga nasod sa imong atubangan.

20O Ginoo, ipabati kanila ang kahadlok,

ug ipaila kanila nga mga tawo lamang sila.