Salmo 86 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 86:1-17

Salmo 8686:0 Salmo 86 Ang ulohan sa Hebreo: Ang pag-ampo ni David.

Pag-ampo alang sa Tabang sa Dios

1Ginoo, pamatia ug tubaga ang akong pag-ampo kay ako kabos ug timawa.

2Tipigi ang akong kinabuhi kay ako diosnon.

Ikaw ang akong Dios;

luwasa ako nga imong alagad nga nagasalig kanimo.

3Kaloy-i ako, Ginoo,

kay tibuok adlaw akong nagapanawag kanimo.

4Lipaya ako nga imong alagad, Ginoo,

kay kanimo ako nagaampo.

5Tinuod nga ikaw maayo ug mapinasayloon,

ug puno ka sa paghigugma sa tanang nagapanawag kanimo.

6Pamatia ang akong pag-ampo, Ginoo;

pamatia ang akong pagpakilooy kanimo.

7Nagatawag ako kanimo sa panahon sa kalisod kay tubagon mo man ako.

8Walay dios nga sama kanimo, Ginoo;

walay bisan kinsa nga makahimo sa imong gipanghimo.

9Ang tanang nasod nga imong gihimo mosimba kanimo,

ug dayegon ka nila.

10Kay ikaw gamhanan, ug katingalahan ang imong mga buhat;

ikaw lang ang Dios.

11Tudloi ako, Ginoo, sa imong pamaagi,

ug tumanon ko kini nga matinud-anon kanimo.86:11 kini nga matinud-anon kanimo: o, ang imong kamatuoran.

Tabangi ako nga mahimong matinud-anon sa akong pagtahod kanimo.

12Ginoo nga akong Dios,

dayegon ko ikaw sa tibuok kong kasingkasing.

Dayegon ko ikaw sa walay kataposan.

13Kay dako ang imong gugma kanako;

giluwas mo ako sa kamatayon.

14O Dios, gisulong ako sa grupo sa garboso nga mga tawo aron sa pagpatay kanako.

Mga bangis sila ug wala makaila kanimo.

15Apan ikaw, Ginoo, may kahangawa ug maloloy-on nga Dios.

Mahigugmaon ikaw ug matinud-anon, ug dili daling masuko.

16Tagda ako ug kaloy-i;

hatagi ako sa imong kusog ug luwasa ako nga imong alagad.

17Hatagi ako ug timailhan sa imong kaayo aron makita kini sa akong mga kaaway ug maulawan sila.

Kay ikaw, Ginoo, ang nagatabang ug nagalipay kanako.