Salmo 83 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 83:1-18

Salmo 8383:0 Salmo 83 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit ni Asaf.

Pag-ampo alang sa Kapildihan sa Kaaway

1O Dios, ayaw pagpakahilom. Lihok!

2Tan-awa ang imong mga kaaway,

gakaguliyang sila ug nagapasigarbo nga modaog sila.

3Nagaplano sila sa tago batok sa katawhan nga imong gipanalipdan.

4Miingon sila, “Dali kamo! Laglagon ta ang nasod sa Israel aron dili na kini mahinumdoman hangtod sa kahangtoran.”

5Nagkauyon sila sa ilang daotang plano.

Naghimo silag kasabotan batok kanimo.

6Sila mao ang mga Edomihanon, Ishmaelinhon, Moabihanon, Hagarnon,

7Gebalihanon, Amonihanon, Amalekanhon, Filistihanon, ug ang katawhan sa Tyre.

8Miapil usab kanila ang Asiria nga usa ka lig-ong kaabin sa mga kaliwat ni Lot.83:8 mga kaliwat ni Lot: Tingali mao ang mga Moabihanon ug mga Amonihanon.

9Pildiha sila, Ginoo, sama sa imong gihimo sa mga Midianhon, ug kang Sisera ug kang Jabin didto sa Yuta sa Kishon.

10Nangamatay sila sa Endor ug ang ilang mga patayng lawas nangadunot sa yuta.

11Laglaga ang ilang mga pangulo sama sa imong gihimo kang Oreb, kang Zeeb, kang Zeba, ug kang Zalmuna.

12Miingon sila, “Angkonon nato ang yuta sa Dios.”

13O Dios ko, kataga sila sama sa abog o sa tahop nga gipalid sa hangin.

14-15Sama sa kalayo nga molamoy sa mga kakahoyan sa bukid, gukda sila ug hadloka sa imong hangin ug bagyo.

16Pakaulawi sila, Ginoo, hangtod nga modangop sila kanimo.

17Hinaut pa nga maulawan sila ug malisang sa walay kataposan.

Hinaut pa nga mamatay sila sa tumang kaulaw!

18Hinaut pa nga makaamgo sila nga ikaw, Ginoo, mao lang ang Labing Halangdong Dios sa tibuok kalibotan.