Salmo 7 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 7:1-17

Salmo 77:0 Salmo 7 Ang ulohan sa Hebreo: Ang “shiggaion” ni David mahitungod kang Cush nga miyembro sa tribo ni Benjamin, nga giawit niya sa Ginoo. Ang “shiggaion” posible nga usa ka klase sa awit.

Matarong ang Dios

1Ginoo nga akong Dios,

kanimo ako nagadangop aron imong panalipdan.

Luwasa ako sa mga nagagukod kanako,

2kay kon dili, kunis-kunison nila ako sama sa ginahimo sa liyon sa iyang biktima,

ug walay makaluwas kanako.

3Ginoo nga akong Dios,

kon nakahimo man ako ug daotan sa akong isigka-tawo,

4o gibalosan ko ug daotan ang maayong gihimo sa akong higala,

o giilogan ko ug mga kabtangan ang akong mga kaaway sa walay igong hinungdan,

5pasagdi nga sulongon ako sa akong mga kaaway ug pildihon.

Pasagdi nga tunob-tunoban nila ako hangtod nga mamatay, ug biyaan nga magbuy-od sa yuta.

6Sige na, Ginoo nga akong Dios,

ipakita ang imong kasuko sa akong mga kaaway nga naglagot pag-ayo kanako,

kay buot mo man nga maangkon ko ang hustisya.

7Tigoma libot kanimo ang tanang mga katawhan,

ug dumalahi sila gikan diha sa imong trono.

8Ikaw, Ginoo, ang nagahukom sa mga katawhan.

Pamatud-i nga wala akoy sala,

kay nasayod ka man nga matarong ako

ug wala akoy gihimong daotan.

9Santaa ang daotang binuhatan sa mga tawong daotan,

ug panalangini ang mga matarong,

kay ikaw matarong man nga Dios,

ug imong ginasusi ang among mga hunahuna ug mga kasingkasing.

10Ikaw, O Dios, ang nagapanalipod kanako.7:10 nagapanalipod kanako: sa literal, akong taming.

Ikaw ang nagaluwas sa mga nagkinabuhi nga matarong.

11Matarong ka nga maghuhukom,

ug adlaw-adlaw ginapakita mo ang imong kasuko sa mga daotan.

12-13Kon dili sila maghinulsol sa ilang mga sala andam ikaw nga mosilot kanila.

Andam na ang imong igpapatay nga mga hinagiban.

Binaid na ang espada ug gibinat nang daan ang pana nga may nagadilaab nga udyong.

14Ang daotang mga tawo nagahunahunag daotan ug nagatinguha sila sa paghimo ug kasamok,

mao nga nagapanglimbong sila.

15-16Apan tan-awa, ang ilang kadaotan ug kabangis misumbalik kanila.

Sama ra nga nagkutkot sila ug bangag

apan sila ra mismo ang naunay ug kahulog niini.

17Pasalamatan ko ikaw, Ginoo, tungod sa imong pagkamatarong.

Awitan ko ikaw ug mga pagdayeg, Labing Halangdong Dios.