Ang Pulong Sa Dios

Salmo 68:1-35

Salmo 6868:0 Salmo 68 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Awit kini ni David.

Ang Awit bahin sa Pagdaog

1Sige na, O Dios, kataga ang imong mga kaaway.

Hinaut pa nga moikyas ang nasilag kanimo.

2Aboga sila sama sa aso nga gipalid sa hangin.

Sama sa kandila nga matunaw sa kalayo,

mahanaw unta ang mga daotan sa imong atubangan.

3Apan ang mga matarong maghugyaw sa kalipay sa imong atubangan.

4Awiti ninyo ang Dios;

awiti ninyo siya ug mga pagdayeg.

Dayega ninyo siya68:4 Dayega ninyo siya: o, andama ninyo ang iyang agian. nga nagasakay sa panganod.

Ang iyang ngalan mao ang Ginoo;

paglipay kamo sa iyang presensya.

5Ang Dios, nga nagapuyo sa iyang balaan nga templo, nagaatiman sa mga nangailo sa amahan ug nanalipod sa mga biyuda.

6Gihatagan niyag pamilya ang mga nagainusara,

ug gihatagan niyag kagawasan ug kalipay ang mga binilanggo.

Apan ang mga gahig ulo mopuyo sa yuta nga dili mapuslan.

7O Dios, sa dihang gipangulohan mo ang imong katawhan sa ilang lakaw sa kamingawan,

8natay-og ang yuta ug miulan

tungod kay miabot ka, O Dios sa Israel, Dios nga nagpadayag sa imong kaugalingon sa Sinai.

9Nagpadala ka ug abundansyang ulan

ug naulian ang nagmalang yuta nga gihatag mo sa imong katawhan.

10Didto na namuyo ang imong mga katawhan,

ug sa imong kaayo gihatagan mo ang mga kabos sa ilang mga gikinahanglan.

11Nagpadala ang Ginoo ug mensahe,

ug daghang mga kababayen-an ang nagbalita niini:

12“Nangagiw ang mga hari ug ang ilang mga sundalo,

ug ang ilang mga kabtangan gibahin-bahin sa mga babaye nga Israelinhon.

13Bisan ang mga nagpabilin sa toril sa mga karnero, gibahinan ug mga estatuwang salampati nga ang mga pako hinaklapan ug pilak ug ang mga balhibo hinaklapan ug purong bulawan.”

14Sa dihang gikatag sa Dios nga Makagagahom ang mga hari,

gipaulanan niya ug snow ang bukid sa Zalmon.68:14 gipaulanan… Zalmon: Kon may snow, lisod moikyas; labi na kon baga ang snow, dili gani makita ang dalan aron sa pag-ikyas.

15Pagkatahom sa bukid sa Basan; pagkadaghan sa iyang mga bungtod.

16Nganong kining mga bungtod nasina man sa bukid nga gipili sa Dios nga iyang puy-an hangtod sa kahangtoran?

17Miabot ang Ginoong Dios sa iyang templo gikan sa Sinai uban sa linibong mga karwahe.

18Pagsaka niya sa taas nga dapit68:18 taas nga dapit: o, langit. nagdala siyag daghang mga bihag

ug midawat siyag mga gasa gikan sa mga tawo, bisan mga gahig ulo.

Ug didto magpuyo ang Ginoong Dios.68:18 ug midawat… Dios: Sa Syriac, naghatag siya ug mga gasa sa mga tawo; apan ang mga masinupakon dili makapuyo sa presensya sa Dios.

19Dalaygon ang Ginoo, ang Dios nga atong manluluwas,

kay adlaw-adlaw ginatabangan niya kita sa atong mga suliran.

20Ang atong Dios, Dios nga nagaluwas.

Siya ang Ginoong Dios nga nagaluwas kanato gikan sa kamatayon.

21Sigurado gayod nga dugmokon sa Dios ang ulo sa iyang mga kaaway nga nagapadayon sa pagpakasala.

22Miingon ang Ginoo,

“Pabalikon ko ang akong mga kaaway gikan sa Basan;

pabalikon ko sila gikan sa kinahiladman sa dagat,

23aron pamatyon sila ug tunob-tunoban ninyo ang ilang mga dugo

ug ang inyong mga iro makapatuyang pagtilap niini.”

24O Dios ug Hari ko, nakita sa tanan ang imong parada sa kadaogan paingon sa imong templo.

25Nagauna ang mga mag-aawit, ug sa luyo, ang mga musikero;

sa tunga-tunga nila anaa ang mga dalaga nga nagatamborin.

26Naninggit sila, “Dayega ninyo ang Dios diha sa inyong panagtigom!

Dayega ninyo ang Ginoo, kamong tanang mga kaliwat ni Israel!”

27Nagauna ang gamay nga tribo ni Benjamin,

sunod mao ang mga pangulo sa Juda uban sa ilang panon,

ug nagasunod ang mga pangulo sa Zebulun ug Naftali.

28O Dios, ipakita ang imong gahom68:28 O Dios… gahom: Mao kini sa Septuagint, sa Syriac, ug sa ubang mga kopya sa Hebreo. Sa kadaghanan nga mga kopya sa Hebreo, Gihatagan kamo ug gahom sa inyong Dios. sama sa gihimo mo kaniadto kanamo.

29Tungod sa imong templo sa Jerusalem magdala ang mga hari ug mga gasa alang kanimo.

30Badlonga kanang nasod68:30 nasod: Mahimong mao ang Ehipto. nga sama sa bangis nga hayop sa kabugangan.

Badlonga usab ang mga katawhang sama sa mga torong baka uban sa mga toriyo

hangtod nga moampo sila ug mohalad sa ilang mga pilak kanimo.

Kataga ang mga katawhan nga nagakalipay sa pagpakiggira.

31Ang mga taga-Ehipto ug mga taga-Etiopia68:31 Etiopia: sa Hebreo, Cush. magkarag-karag sa paghatag sa ilang mga gasa kanimo.

32Pag-awit kamo sa Dios, kamong mga ginsakopan sa mga gingharian sa kalibotan.

Pag-awit kamo ug pagdayeg sa Ginoo,

33nga nagasakay sa kalangitan nga anaa na sukad pa kaniadto.

Pamatia ninyo ang iyang nagadahunog nga tingog.

34Imantala ninyo ang pagkagamhanan sa Dios nga nagahari sa Israel.

Ang kalangitan nagapadayag sa iyang pagkagamhanan.

35Kahibulongan gayod sa Dios sa Israel diha sa iyang balaang puloy-anan.

Gihatagan niyag gahom ug kusog ang iyang katawhan.

Dalaygon ang Dios!