Ang Pulong Sa Dios

Salmo 66:1-20

Salmo 6666:0 Salmo 66 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit.

Pagdayeg ug Pagpasalamat

1Kamong mga katawhan sa tibuok kalibotan,

panghugyaw kamo sa kalipay ngadto sa Dios.

2Pag-awit kamo ug mga pagdayeg kaniya.

Pasidunggi ninyo siya diha sa inyong mga pagdayeg.

3Ingna ninyo siya, “O Dios, katingalahan gayod sa imong mga buhat.

Tungod sa imong dakong gahom, ang imong mga kaaway mikulo sa imong atubangan.

4Ang tanang katawhan sa tibuok kalibotan mosimba kanimo.

Mag-awit silag mga pagdayeg kanimo.”

5Dali kamo! Tan-awa ninyo ang katingalahang gipanghimo sa Dios alang sa mga tawo.

6Gipamala niya ang dagat;

ug gitabok sa atong mga katigulangan ang suba nga naglakaw lang.

Tungod niadtong gihimo sa Dios, maglipay kita.

7Nagahari siya sa walay kataposan pinaagi sa iyang gahom,

ug gipanid-an niya ang kanasoran.

Kinahanglan ang mga gahig ulo dili magpasigarbo sa ilang kaugalingon.

8Mga katawhan, dayega ninyo ang Dios!

Ipalanog ang inyong pagdayeg kaniya.

9Gitipigan niya ang atong kinabuhi;

ug wala niya itugot nga malaglag kita.

10Sa pagkatinuod, gisulayan mo kami, O Dios;

gihinloan mo kami sama sa pilak nga giputli pinaagi sa kalayo.

11Mitugot ka nga mahulog kami sa lit-ag,

ug gipapas-an mo kami sa bug-at nga mga palas-anon.

12Gipayatak-yatakan mo kami sa among mga kaaway;

nagaantos kami nga daw sa nasunogan o gibahaan.

Apan karon gidala mo kami sa dapit sa kadagaya.

13Maghalad ako sa imong templo ug mga halad nga sinunog.

Tumanon ko ang akong mga saad

14nga gihimo ko nganha kanimo sa diha pa ako sa kalisod.

15Mohalad ako kanimo ug tambok nga mga hayop sama sa karnero, torong baka, ug kanding isip halad nga sinunog.

16Dali kamo ug pamati, kamong tanan nga nagatahod sa Dios,

kay sultihan ko kamo kon unsa ang iyang gihimo alang kanako.

17Nangayo ako ug tabang kaniya ug gidayeg ko siya.

18Kon wala ko pa isulti ang akong mga sala wala unta namati ang Ginoo kanako.

19Apan namati gayod ang Dios kanako;

gidungog niya ang akong pag-ampo.

20Dalaygon ang Dios, kay wala niya ipakawalay-bili ang akong pag-ampo,

ug wala niya ihikaw ang iyang gugma kanako.