Salmo 60 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 60:1-12

Salmo 6060:0 Salmo 60 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Awita kini sa tono sa awit nga “Ang Liryo Alang sa Kalig-onan sa Kasabotan.” Ang awit ni David human sa iyang pagpakiggira batok sa mga taga-Aram Naharaim ug sa mga taga-Aram Zoba, ug sa pag-uli ni Joab gikan sa gira nga nakapatay ug 12,000 ka mga Edomihanon didto sa kapatagan nga gitawag ug Asin. Awit kini ni David sa pagpanudlo.

Ang Pag-ampo alang sa Tabang sa Dios

1O Dios, gisalikway mo kami ug gipapildi.

Nasuko ka kanamo, apan karon tagda na kamig balik.60:1 tagda na kamig balik: o, ibalik ang among pagkagamhanan.

2Gitay-og mo ug gipaliki ang yuta sa Israel,

apan karon nagahangyo ako kanimo nga ayohon mo kini kay hapit na kini malumpag.

3Gipaantos mo kami sa hilabihan gayod.

Gasusapinday kami; daw sa gihubog mo kami ug bino.

4Apan gipahimangnoan mo usab kami nga nagatahod kanimo aron makalikay kami sa mga pana sa kaaway.

5Luwasa kami pinaagi sa imong gahom.

Tubaga ang among mga pag-ampo aron maluwas kami nga imong mga hinigugma.

6O Dios, miingon ka didto sa imong templo,

“Modaog ako. Bahin-bahinon ko ang Shekem ug ang Kapatagan sa Sucot ug ipanghatag sa akong katawhan.

7Akoa ang Gilead, ingon man ang Manase.

Ang Efraim mao ang akong tigpanalipod60:7 tigpanalipod: sa literal, helmet. ug ang Juda mao ang akong tigdumala.60:7 tigdumala: sa literal, sungkod sa hari.

8Ang Moab akong sulugoon60:8 sulugoon: sa literal, hugasanan. ug ang Edom akong gipanag-iyahan.60:8 akong gipanag-iyahan: sa literal, labayanan ko sa akong sandalyas.

Mosinggit ako sa kadaogan batok sa Filistia.”

9Kinsa ang modala kanako sa Edom ug sa siyudad niini nga nalibotan sa mga paril?

10Dili ba ikaw, O Dios, nga nagsalikway kanamo ug wala na mouban sa among mga sundalo?

11Tabangi kami batok sa among mga kaaway,

kay walay pulos ang tabang sa tawo.

12Modaog kami pinaagi sa imong tabang, O Dios,

kay laglagon mo ang among mga kaaway.