Salmo 50 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 50:1-23

Salmo 5050:0 Salmo 50 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit ni Asaf.

Ang Tinuod nga Pagsimba

1Ang Ginoo, nga makagagahom nga Dios, nagasulti ug nagatawag sa mga tawo sa tibuok kalibotan.

2Nagasidlak siya gikan sa Zion, ang siyudad nga hingpit sa iyang katahom.

3Moabot ang Dios ug dili siya magpakahilom.

Sa iyang unahan may nagadilaab nga kalayo, ug sa iyang palibot may kusog nga bagyo.

4Tawgon niya ang kalangitan ug ang kalibotan nga mosaksi sa iyang paghukom sa iyang katawhan.

5Moingon siya, “Tigoma dinhi kanako ang akong matinumanon nga mga katawhan nga naghimo ug kasabotan kanako pinaagi sa paghalad.”

6Nagapadayag ang kalangitan sa pagkamatarong sa Dios,

kay siya ang maghuhukom.

7Moingon pa ang Dios, “Kamong akong katawhan, pamatia ninyo ang akong isulti.

Ako ang Dios, nga inyong Dios;

magasaksi ako batok kaninyo nga mga taga-Israel.

8Wala ko kamo badlonga tungod sa inyong mga halad,

ug sa inyong mga halad nga sinunog nga inyo kanunayng gidala kanako.

9Wala ako magkinahanglan sa inyong mga torong baka ug kanding,

10kay akoa ang tanang mga mananap:

ang mga mananap sa kalasangan, ang mga baka sa linibong kabungtoran,

11ang tanang langgam sa kabukiran, ug mga mananap sa kaumahan.

12Kon gutomon ako dili ko kamo sultihan,

tungod kay akoa ang kalibotan ug ang tanang anaa niini.

13Mokaon ba ako sa karne sa mga torong baka

o moinom sa dugo sa mga kanding? Siyempre dili!

14Ihalad ninyo kanako, nga Labing Halangdong Dios, ang inyong pagpasalamat,

ug tumana ninyo ang inyong mga saad kanako.

15Tawag kamo kanako sa panahon sa kalisod,

kay luwason ko kamo,

ug dayegon ninyo ako.”

16Apan sa mga daotan, mao kini ang giingon sa Dios,

“Wala kamoy katungod sa paglitok sa akong mga tulumanon ug kasabotan.

17Gikasilagan ninyo ang akong pagdisiplina kaninyo;

gisalikway ninyo ang akong gipangsulti.

18Kon may makita kamong kawatan makighigala kamo kaniya,

ug makig-uban usab kamo sa mga mananapaw.

19Nagasulti kamog daotan ug abtik kamong mamakak.

20Kanunay kamong nagasulti ug daotan batok sa inyong igsoon.

21Sa dihang gihimo ninyo kining mga butanga, nagpakahilom lang ako,

ug naghunahuna kamo nga sama ako kaninyo.

Apan karon badlongon ko kamo,

ug ipakita ko kaninyo kon unsa kamo kadaotan.

22“Pamatia ninyo kini, kamo nga nalimot sa Dios,

kay kon dili, laglagon ko kamo ug walay makaluwas kaninyo.

23Ang nagahalad kanako ug pagpasalamat nagapasidungog kanako,

ug ang nagatuman sa akong mga pamaagi akong luwason.”