Salmo 40 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 40:1-17

Salmo 4040:0 Salmo 40 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Awit kini ni David.

Ang Awit sa Pagdayeg sa Ginoo

1Mapailubon akong naghulat sa Ginoo,

ug gidungog niya ang akong pagpangayo ug tabang.

2Gihaw-as niya ako gikan sa makuyaw ug lapokon nga bangag,

ug gipahimutang sa dakong bato aron dili ako maunsa.

3Gitudloan niya ako ug bag-ong awit,

awit sa pagdayeg kaniya nga atong Dios.

Daghang mga tawo ang makakita niini,

ug motahod gayod sila ug mosalig sa Ginoo.

4Bulahan ang tawo nga nagasalig sa Ginoo,

ug dili modangop sa mga garboso nga nagasunod sa bakak.40:4 bakak: o, bakakon nga mga dios-dios.

5Ginoo nga akong Dios, walay sama kanimo.

Daghang katingalahang mga butang ang imong gihimo,

ug daghan ang imong mga plano alang kanamo.

Dili ko masaysay kining tanan kay labihan kini kadaghan.

6Wala ka malipay sa nagkalain-laing matang sa mga halad,

sama sa halad nga sinunog ug halad sa paghinlo.

Gihimo mo hinuon ako nga matinumanon kanimo.

7Busa miingon ako,

“Ania ako, andam ako nga motuman sa imong mga sugo nga nasulat sa Kasulatan.

8O Dios ko, ikalipay ko ang pagtuman sa imong kabubut-on.

Ang imong kasugoan gitipigan ko sulod sa akong kasingkasing.”

9Gisugilon ko ang imong pagkamatarong sa panagtigom sa imong mga katawhan.

Nahibalo ka, Ginoo, nga dili ako mohunong sa pagsugilon niini.

10Wala ko tagoi sa akong kaugalingon ang mahitungod sa imong pagkamatarong.

Isugilon ko nga ikaw kasaligan ug makaluwas.

Wala ako magpakahilom mahitungod sa imong gugma ug kamatuoran40:10 kamatuoran: o, pagkamatinud-anon. Mao usab sa bersikulo 11. diha sa mga panagtigom sa imong katawhan.

11Ginoo, ayaw ihikaw ang imong kalooy kanako.

Hinaut pa nga ang imong gugma ug kamatuoran motipig kanako sa kanunay.

12Kay gilibotan ako sa mga kalisod nga dili maihap.

Daw sa matabonan na ako sa akong mga sala, ug dili ako makakita.

Mas daghan pa ang akong mga sala kaysa akong buhok.

Ug tungod niini, nawad-an ako ug kaisog.

13Ginoo, luwasa intawon ako.

Tabangi dayon ako.

14Hinaut unta nga ang mga nagatinguha sa pagpatay kanako maulawan ug mataranta. Hinaut unta nga ang mga nagahandom sa akong kalaglagan mangikyas ug maulawan

15Hinaut unta nga ang mga nagabiaybiay kanako matingala pag-ayo kay naulawan sila.

16Apan hinaut nga ang tanang nagadangop kanimo maglipay gayod tungod kanimo.

Hinaut nga ang mga nangandoy sa kaluwasan nga gikan kanimo moingon kanunay,

“Dalaygon ang Ginoo.”

17Kabos ako ug timawa.

Hinaut pa nga nagahunahuna ka kanako, Ginoo.

Ikaw ang akong magtatabang ug manluluwas.

O Dios ko, tabangi dayon ako.