Salmo 38 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 38:1-22

Salmo 3838:0 Salmo 38 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit ni David nga ginaawit panahon sa paghalad sa halad sa paghinumdom sa Ginoo.

Ang Pag-ampo sa Tawo nga Nagaantos

1Ginoo, sa imong kasuko, ayaw akog siloti.

2Daw sa gipana mo ako ug gidagmalan.

3Nagsakit ako tungod kay nasuko ka sa nahimo kong mga kasal-anan.

4Daw sa malumos na ako sa akong mga sala;

sama kini sa mabug-at nga palas-anon nga dili ko madaog.

5Tungod sa akong kabuang,

ang akong mga samad nahimong kabahong.

6Nabako na ako pag-ayo sa labihan nga kasakit,

ug nagasubo ako tibuok adlaw.

7Sakit kaayo ang tibuok nakong lawas

ug gangutngot ang akong mga kilid.

8Naluya na gayod ako pag-ayo.

Nagaagulo ako sa kasakit nga akong gibati.

9Ginoo, nahibalo ka sa tanan kong gipangandoy ug nadungog mo ang akong pag-agulo.

10Nagkuba-kuba ang akong dughan;

nawad-an na ako ug kusog,

ug nahalap na ang akong panan-aw.

11Ginalikayan ako sa akong mga higala ug mga kauban tungod sa akong sakit.

Bisan ang akong mga paryente nagapahilayo na kanako.

12Ang mga tawo nga buot mopatay kanako nagbutang ug lit-ag.

Sila nga buot mosakit kanako nagahisgot kon unsaon nila ako paglaglag.

Sa tibuok adlaw nagaplano sila ug daotan batok kanako.

13Nagpabungol-bungol ako nga kunohay dili makadungog.

Nagpaamang-amang ako nga kunohay dili makasulti.

14Nahisama ako sa usa ka tawo nga dili makadungog, ug dili makapangatarongan.

15Kay nagasalig ako kanimo, Ginoo.

Ikaw, Ginoo nga akong Dios, ang magatubag sa akong pag-ampo.

16Busa nagaampo ako nga dili mo itugot nga ang akong mga kaaway maglipay

o magpasigarbo tungod sa akong pagkapukan.

17Kay hapit na ako mapukan,

ug daw sa walay kataposan ang akong pag-antos.

18Isulti ko ang akong mga sala; nagahasol kini kanako.

19Mahitungod sa akong mga kaaway, lig-on sila ug daghan.

Gikasilagan nila ako sa walay igong hinungdan.

20Gibalosan nila ako ug daotan sa maayong gipanghimo ko kanila.

Ug nakigbatok sila kanako kay nagtinguha ako sa pagbuhat ug maayo.

21Ginoo nga akong Dios, ayaw ako pasagdi;

ayaw pagpahilayo kanako.

22Tabangi ako dayon, Ginoo nga akong manluluwas.