Ang Pulong Sa Dios

Salmo 34:1-22

Salmo 3434:0 Salmo 34 Ang ulohan sa Hebreo: Sulat kini ni David sa dihang nagpabuang-buang siya atubangan ni Abimelec aron abugon siya ni Abimelec ug makabiya siya.

Ang Kaayo sa Dios

1Dayegon ko sa kanunay ang Ginoo;

dili ako mohunong sa pagdayeg kaniya.

2Pasidunggan ko ang Ginoo tungod sa iyang mga binuhatan,

ug hinaut nga ang mga dinaog-daog mamati ug malipay.

3Uban kamo kanako sa pagdayeg sa Ginoo;

maghiusa kita sa pagdayeg kaniya.

4Nagaampo ako sa Ginoo ug gitubag niya ako.

Giwagtang niya ang tanan kong kahadlok.

5Magmalipayon ang mga nagasalig kaniya,

ug dili gayod sila maulawan.

6Mitawag ang kabos sa Ginoo;

gitubag niya kini ug giluwas sa tanang kalisod.

7Ang anghel sa Ginoo nagabantay sa mga nagatahod sa Ginoo,

ug moluwas kanila sa katalagman.

8Sulayi ninyo ug inyong makita kon unsa kamaayo ang Ginoo.

Bulahan ang tawo nga nagadangop kaniya.

9Tahora ninyo ang Ginoo, kamong iyang matinud-anong katawhan.

Kay ang motahod kaniya dili gayod makabsan sa tanan niyang gikinahanglan.

10Ang mga liyon mahimong makabsan sa kalan-on ug magutman,

apan ang mga nagadangop sa Ginoo dili gayod makabsan sa maayong mga butang.

11Dali, kamong buot magtuon,34:11 Dali, kamong buot magtuon: sa literal, mga anak. pamatia ninyo ako.

Tudloan ko kamo sa pagtahod sa Ginoo.

12Buot ba kamong makaangkon ug taas nga kinabuhi ug magmalipayon?

13Likayi ninyo ang pagsulti ug daotan ug ang pagpamakak.

14Likayi ninyo ang daotan ug buhata ang maayo.

Tinguhaa gayod ninyo ang pagkinabuhi nga malinawon uban sa inyong isigka-tawo.

15Nagabantay ang Ginoo sa mga matarong, ug nagapamati sa ilang pagpakitabang.

16Apan kasilagan niya ang mga nagahimo ug daotan.

Laglagon niya sila ug dili na sila mahinumdoman pa sa mga tawo sa kalibotan.

17Nagapakitabang kaniya ang mga matarong, ug dunggon niya sila.

Iya silang luwason sa tanan nilang kalisdanan.

18Duol ang Ginoo sa mga napakyas,

ug luwason niya ang mga nawad-an ug paglaom.

19Daghang mga kalisod ang moabot sa kinabuhi sa tawong matarong,

apan luwason siya sa Ginoo gikan niining tanan.

20Bantayan gayod siya sa Ginoo,

ug wala gayoy bisan usa sa iyang mga bukog nga mabali.

21Ang mga buhat nga daotan mao ra usab ang mopatay sa mga tawong daotan.

Silotan sa Dios kadtong nasilag sa mga matarong.

22Luwason sa Ginoo ang nagaalagad kaniya.

Ang tanan nga modangop kaniya dili silotan.