Salmo 25 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 25:1-22

Salmo 2525:0 Salmo 25 Ang ulohan sa Hebreo: Sulat ni David.

Pag-ampo alang sa Pagpanalipod ug Paggiya sa Ginoo

1-2Ginoo nga akong Dios, kanimo ako nagaampo ug nagasalig.

Ayaw intawon itugot nga pildihon ako sa akong mga kaaway,

aron dili ako maulawan.

3Ang tanan nga nagasalig kanimo dili maulawan,

apan kadtong nagaluib kanimo maulawan.

4Tudloi ako, Ginoo, sa imong mga pamaagi.

5Tudloi ako sa pagkinabuhi subay sa imong kamatuoran,

kay ikaw ang Dios nga akong manluluwas.

Nagasalig ako kanimo sa kanunay.

6Hinumdomi, Ginoo, ang imong kalooy ug gugma nga imong gipakita sukad pa kaniadto.

7Ayaw na hinumdomi ang mga sala nga akong nahimo sa batan-on pa ako.

Sumala sa imong gugma hinumdomi ako, Ginoo,

aron mapakita mo ang imong kaayo.

8Maayo ug matarong ka, Ginoo,

busa ginatudloan mo ang mga makasasala sa pamaagi sa pagkinabuhi.

9Gigiyahan mo ang mga mapainubsanon sa pagbuhat sa matarong.

Gitudloan mo sila sa imong pamaagi.

10Sa tanan mong ginahimo, ginapadayag mo ang imong pagkamahigugmaon ug pagkamatinud-anon ngadto sa mga nagatuman sa imong kasabotan ug kasugoan.

11Bisan daghan ang akong mga sala, Ginoo, pasayloa ako,

tungod ug alang sa imong kadungganan.

12Ang mga nagatahod kanimo, Ginoo, giyahan mo sa dalan nga angay nilang agian.

13Magkinabuhi sila nga mauswagon

ug ang ilang mga kaliwat padayon nga magpuyo sa yuta25:13 padayon… sa yuta: sa literal, magapanunod o magapanag-iya sa yuta. sa Israel.

14Suod ka, Ginoo, sa mga nagatahod kanimo.

Ginapahinumdoman mo sila sa imong kasabotan.

15Ginoo, kanunay akong nagadangop kanimo,

kay ikaw ang nagaluwas kanako gikan sa katalagman.25:15 katalagman: sa literal, lit-ag.

16Patalinghogi ako ug kaloy-i,

kay nagainusara ako ug dinaog-daog.

17Misamot pa gayod ang akong mga kalisdanan;

luwasa ako sa akong mga kabalaka.

18Tan-awa ang akong mga pag-antos,

ug pasayloa ang tanan kong mga sala.

19Tan-awa kon unsa kadaghan ang akong mga kaaway

ug kon unsa kadako ang ilang pagdumot kanako.

20Tipigi ang akong kinabuhi ug luwasa ako!

Ayaw ako pakaulawi, kay kanimo ako nagadangop.

21Nagakinabuhi ako nga maligdong ug matarong,

busa hinaut nga panalipdan mo ako kay nagasalig ako kanimo.

22Luwasa, O Dios, ang mga Israelinhon sa tanan nilang mga kalisdanan.