Ang Pulong Sa Dios

Salmo 135:1-21

Salmo 135

Awit sa Pagdayeg

1Dayega ang Ginoo! Dayega ninyo siya, kamong iyang mga alagad

2nga nagaalagad sa templo sa Ginoo nga atong Dios.

3Dayega ang Ginoo kay maayo siya.

Pag-awit kamo ug mga pagdayeg kaniya,

kay maloloy-on siya.135:3 maloloy-on siya: o, maayo kanang himuon.

4Dayega ninyo siya kay gipili niya ang katawhan sa Israel nga mga kaliwat ni Jacob, nga mahimong iyang pinasahi nga katawhan.

5Nakahibalo ako nga ang Ginoo gamhanan;

labaw siya sa tanang mga dios.

6Gihimo sa Ginoo ang bisan unsa nga iyang gusto didto sa langit, sa yuta, sa mga kadagatan, ug sa kahiladman niini.

7Siya ang nagmando nga mopaibabaw ang mga panganod gikan sa kinatumyan sa kalibotan,

ug nagpadala siya ug mga kilat uban sa ulan.

Ug gipagawas niya ang hangin gikan sa ilang tipiganan.

8Gipamatay niya ang mga kamagulangang anak nga lalaki sa mga Ehiptohanon,

ingon man ang unang anak sa ilang mga mananap.

9Didto sa Ehipto, naghimo siya ug mga milagro ug katingalahang mga butang sa pagsilot sa hari sa Ehipto135:9 hari sa Ehipto: sa Hebreo, Faraon. ug sa tanang opisyal niini.

10Gipanglaglag niya ang daghang mga nasod,

ug gipamatay niya ang gamhanang mga hari,

11sama kang Sihon nga hari sa mga Amorihanon, kang Og nga hari sa Basan, ug ang tanang mga hari sa Canaan.

12Ug gihatag niya ang ilang yuta sa iyang katawhan nga mga Israelinhon aron ilang panag-iyahan.

13Ginoo, ang imong ngalan ug ang imong pagkabantogan hinumdoman hangtod sa kahangtoran.

14Kay pamatud-an mo, Ginoo, nga walay sala ang imong katawhan nga imong mga alagad,

ug kaloy-an mo sila.

15Ang mga dios-dios sa ubang mga nasod hinimo lang sa tawo gikan sa pilak ug bulawan.

16May mga baba kini, apan dili makasulti,

may mga mata, apan dili makakita,

17may mga dalunggan, apan dili makadungog,

ug wala kini gininhawa.

18Ang mga tawo nga naghimo niini nga mga dios-dios

ug ang tanang nagasalig kanila mahimong sama kanila.

19-20Kamong katawhan sa Israel, apil na kamong mga kaliwat ni Aaron, ug uban pang mga kaliwat ni Levi, dayega ninyo ang Ginoo!

Kamong nagatahod sa Ginoo, dayega ninyo siya!

21Dayega ang Ginoo nga anaa sa Zion, ang Jerusalem nga iyang pinuy-anan.

Dayega ang Ginoo!