Ang Pulong Sa Dios

Salmo 119:1-176

Salmo 119

Ang Kasugoan sa Dios

1Bulahan ang mga tawo nga nagakinabuhi nga maligdong, nga nagasubay sa kasugoan sa Ginoo.

2Bulahan ang mga tawo nga nagasunod sa mga katudloanan sa Dios, ug nagatuman kaniya sa tibuok nilang kasingkasing.

3Wala sila maghimo ug daotan kondili nagasunod sila sa mga pamaagi sa Dios.

4Ginoo, gihatag mo kanamo ang imong mga tulumanon aron tumanon namo kini nga matinud-anon.

5Dako kaayo ang akong tinguha nga magmatinumanon sa pagtuman sa imong mga tulumanon.

6Kon tumanon ko ang tanan mong mga sugo, dili ako maulawan.

7Dayegon ko ikaw sa putli kong kasingkasing samtang nagatuon ako sa imong matarong nga mga sugo.

8Tumanon ko ang imong mga tulumanon, busa ayaw gayod ako pasagdi.

9Unsay buhaton sa usa ka batan-on aron mahimong putli ang iyang kinabuhi?

Ang iyang himuon mao ang pagsunod sa imong pulong.

10Modangop ako kanimo sa tibuok kong kasingkasing,

busa ayaw itugot nga talikdan ko ang imong mga sugo.

11Tipigan ko ang imong mga pulong sulod sa akong kasingkasing aron dili ako makasala kanimo.

12Dalaygon ikaw, Ginoo!

Tudloi ako sa imong mga tulumanon.

13Balik-balikon ko paglitok ang tanang mga sugo nga imong gihatag.

14Kalipay ko ang pagsunod sa imong mga sugo, labaw pa kaysa pag-angkon ug bahandi.

15Namalandong ako sa imong mga tulumanon

ug tun-an ko pag-ayo ang imong mga katudloanan.

16Nalipay ako sa imong mga tulumanon

ug dili ko kalimtan ang imong pulong.

17Pakitai ako, nga imong alagad, sa imong kaayo

aron padayon akong magkinabuhi ug motuman sa imong pulong.

18Ablihi ang akong hunahuna

aron masabtan ko ang matahom nga mga kamatuoran diha sa imong kasugoan.

19Lumalabay lamang ako niining kalibotana,

busa ipadayag kanako ang imong mga sugo.

20Sa tanang panahon nagahandom gayod ako sa pagsabot sa imong kasugoan.

21Gibadlong mo ang mga garboso, nga imong tinunglo.

Kini sila mitalikod sa imong mga sugo.

22Ilikay ako sa ilang pagpakaulaw ug pagbiaybiay,

kay gituman ko ang imong mga katudloanan.

23Bisan pag magtigom ang mga pangulo sa paglibak kanako,

ako nga imong alagad, mamalandong sa imong mga tulumanon.

24Ang imong mga pagtulon-an nagahatag kanako ug kalipay;

mao kini ang nagahatag kanako ug tambag.

25Daw sa mamatay na ako, busa lugwayi pa ang akong kinabuhi sumala sa imong saad.

26Gisugilon ko kanimo ang akong mga binuhatan ug naminaw ka kanako.

Tudloi ako sa imong mga tulumanon.

27Pasabta ako sa imong mga tulumanon

aron mapamalandongan ko ang imong mga katingalahang buhat.

28Daw sa makuyapan na ako tungod sa kasubo,

busa lig-ona ako sumala sa imong saad.

29Kuhaa kanako ang pagkamalimbongon;

ug kaloy-i ako ug tudloi sa imong kasugoan.

30Gipili ko ang pagkamatinumanon;

ug tumanon ko ang imong mga lagda.

31Gisunod ko, Ginoo, ang imong mga katudloanan,

busa ayaw itugot nga maulawan ako.

32Gitinguha ko gayod ang pagtuman sa imong mga sugo

tungod kay gidugangan mo ang akong panabot.119:32 gidugangan mo… panabot: o, gilipay mo ako.

33Tudloi ako, Ginoo, sa imong mga tulumanon,

ug tumanon ko kini hangtod sa kataposan.

34Pasabta ako sa imong kasugoan,

ug tumanon ko kini ug tipigan sa tibuok kong kasingkasing.

35Giyahi ako sa pagsunod sa imong mga sugo,

kay niini may kalipay ako.

36Hatagi akog dakong tinguha sa pagtuman sa imong mga pagtulon-an kaysa pagtinguha nga maadunahan.

37Ilikay ako sa pagtinguha sa mga butang nga walay pulos.

Lugwayi ang akong kinabuhi sumala sa imong saad.

38Tumana ang imong saad kanako nga imong alagad, nga gisaad mo sa mga nagatahod kanimo.

39Kuhaa ang akong pagkabadlongon nga akong gikaulaw,

kay giisip ko nga maayo ang imong mga sugo.

40Kalipay ko ang pagtuman sa imong mga tulumanon.

Tungod kay ikaw matarong, lugwayi ang akong kinabuhi.

41Ginoo, ipakita ang imong paghigugma ug pagluwas kanako, sumala sa imong saad.

42Unya matubag ko ang mga nagbiay-biay kanako,

kay nagasalig ako sa imong pulong.

43Ayaw ako did-i sa pagsulti sa tinuod bahin kanimo sa tanang higayon,

kay ang akong paglaom anaa lamang sa imong mga sugo.

44Kanunay kong tumanon ang imong kasugoan hangtod sa kahangtoran.

45Magkinabuhi ako nga may kagawasan,

kay nagtinguha gayod ako sa pagtuman sa imong tulumanon.

46Dili ako maulaw sa pagsulti sa imong mga katudloanan atubangan sa mga hari.

47Nagakalipay ako sa pagsunod sa imong mga sugo nga akong gihigugma.

48Gitahod ko ang imong mga sugo nga akong gihigugma,

ug gipamalandongan ko ang imong mga tulumanon.

49Hinumdomi ang imong saad kanako nga imong alagad,

kay kini ang nagahatag kanako ug paglaom.

50Ang nagalipay kanako sa akong mga pag-antos mao kini: ang imong saad nagalugway sa akong kinabuhi.

51Gibiaybiay ako pag-ayo sa mga mapahitas-on,

apan wala ako mobiya sa imong kasugoan.

52Ginoo, gihinumdoman ko ang imong mga sugo nga gihatag mo sa unang panahon,

ug naghatag kini kanako ug kalipay.

53Labihan ang akong kasuko tungod sa mga tawong daotan nga nagasalikway sa imong kasugoan.

54Magaawit ako mahitungod sa imong mga tulumanon bisan asa ako magpuyo.119:54 bisan… magpuyo: o, dinhi sa kalibotan nga diin ako lumalabay lang.

55Ginoo, panahon sa kagabhion ginahinumdoman ko ikaw ug ginahunahuna ko kon unsaon ko pagtuman ang imong kasugoan.

56Mao kini ang akong kalipay: ang pagsunod sa imong mga tulumanon.

57Ikaw lang gayod Ginoo ang akong gikinahanglan.

Nagasaad ako sa pagtuman sa imong mga pulong.

58Gihangyo ko ikaw sa kinasingkasing gayod;

kaloy-i ako sumala sa imong saad.

59Gihinuktokan ko ang akong pagkinabuhi,

ug misaad ako nga mosunod sa imong mga katudloanan.

60Gituman ko dayon ang imong mga sugo.

61Bisan pa ug gigapos ako sa mga tawong daotan,

wala ko kalimti ang imong mga kasugoan.

62Sa panahon sa tungang gabii mobangon ako sa pagpasalamat kanimo sa matarong mo nga mga sugo.

63Higala ako sa tanan nga nagatahod kanimo ug nagatuman sa imong mga tulumanon.

64Ginoo, gihigugma mo ang tanang mga tawo sa kalibotan.

Tudloi ako sa imong mga tulumanon.

65Ginoo, maayo ka kanako nga imong alagad, sumala sa imong gisaad.

66Hatagi akog kaalam ug kahibalo,

kay nagasalig ako sa imong mga sugo.

67Sa wala mo pa ako disiplinaha, mibiya ako kanimo,

apan karon ginatuman ko na ang imong pulong.

68Maayo ka ug nagahimo ka ug maayo.

Tudloi ako sa imong mga tulumanon.

69Bisan gibutang-butangan ako sa mga tawong mapahitas-on,

gituman ko gihapon ang imong mga tulumanon sa tibuok kong kasingkasing.

70Kining mga tawhana dili makasabot sa imong kasugoan,

apan ako nagakalipay sa pagsunod niini.

71Maayo nga gidisiplina mo ako,

aron makakat-on ako sa imong mga tulumanon.

72Alang kanako, ang kasugoan nga imong gihatag mas bililhon pa kaysa liboan ka bulawan ug pilak.

73Gibuhat mo ako ug giumol;

hatagi ako ug panabot aron makakat-on ako sa imong mga sugo.

74Malipay ang mga nagatahod kanimo kon ila akong makita,

kay nagasalig ako sa imong pulong.

75Nasayod ako, Ginoo, nga matarong ang imong mga sugo.

Ug tungod kay nagahukom ka nga makatarunganon, gidisiplina mo ako.

76Hinaut pa nga lipayon mo ako sa imong gugma sumala sa imong saad kanako nga imong alagad.

77Kaloy-i ako aron padayon akong magkinabuhi,

kay nagakalipay ako sa pagsunod sa imong balaod.

78Hinaut pa nga maulawan ang mga tawong mapahitas-on tungod kay gidaot nila ako pinaagi sa pagbutang-butang kanako.

Apan ako, mamalandong sa imong mga tulumanon.

79Hinaut pa nga moduol kanako ang mga nagatahod kanimo ug nakahibalo sa imong mga katudloanan.

80Hinaut pa nga matuman ko sa tibuok kong kasingkasing ang imong mga tulumanon aron dili ako maulawan.

81Gilaayan na ako ug hinulat nga luwason mo ako,

apan nagasalig pa gihapon ako sa imong pulong.

82Mingitngit na ang akong panan-aw ug hinulat sa imong saad.

Nangutana ako, “Kanus-a mo pa man ako lig-onon ug lipayon?”

83Bisan pag nahisama na ako sa gianuosan nga sudlanan119:83 gianuosan nga sudlanan: Ang buot ipasabot, wala nay pulos. sa bino, wala ko kalimti ang imong mga tulumanon.

84Hangtod kanus-a ako, nga imong alagad, maghulat?

Kanus-a mo pa silotan ang mga nagalutos kanako?

85Nagkalot ug mga bangag sa paglit-ag kanako ang mga tawong garboso nga wala magsunod sa imong kasugoan.

86Kasaligan gayod ang tanan mong mga sugo.

Tabangi ako, kay gilutos ako sa mga tawo bisan walay igong hinungdan.

87Hapit na nila ako mapatay,

apan wala ko isalikway ang imong mga tulumanon.

88Tipigi ang akong kinabuhi sumala sa imong gugma,

aron matuman ko ang katudloanan nga gihatag mo.

89Ang imong pulong, Ginoo, magpadayon nga lig-on sa walay kataposan sama sa langit.

90Ang imong pagkamatinumanon magpadayon hangtod sa kahangtoran.

Gipahimutang mo nga lig-on ang kalibotan, busa milungtad kini.

91Ang tanang butang nagpabilin hangtod karon tungod sa imong pagbuot.

Kay silang tanan imong mga alagad.

92Kon ang imong kasugoan wala makapalipay kanako, namatay na unta ako tungod sa akong pag-antos.

93Dili ko gayod kalimtan ang imong mga tulumanon,

kay pinaagi niini lugwayan mo ang akong kinabuhi.

94Imo ako, busa luwasa ako!

Kay nagtinguha gayod ako sa pagtuman sa imong mga tulumanon.

95Ang mga tawong daotan nagaatang sa pagpatay kanako,

apan pamalandongan ko ang imong mga katudloanan.

96Nakita ko nga ang tanang butang may kinutoban,

apan ang imong mga sugo walay kinutoban.

97Gihigugma ko gayod ang imong kasugoan!

Gipamalandongan ko gayod kini kanunay.

98Ug tungod kay ania kanako kanunay ang imong mga sugo, nahimo akong mas maalam kaysa akong mga kaaway.

99Mas daghan pa ang akong nahibaloan kaysa akong mga magtutudlo,

kay ang imong mga pagtulon-an mao ang akong gipamalandongan.

100Mas labaw ang akong panabot kaysa mga tigulang, kay gituman ko ang imong mga tulumanon.

101Gilikayan ko ang tanang daotang buhat aron matuman ko ang imong pulong.

102Wala ako molapas sa imong mga sugo,

kay ikaw man ang nagtudlo niini kanako.

103Pagkatam-is sa imong mga saad, mas tam-is pa kini kaysa dugos.

104Nakaangkon ako ug panabot gikan sa imong mga tulumanon,

busa gikapungtan ko ang tanang daotang buhat.

105Ang imong pulong sama sa suga nga nagahatag ug kahayag sa akong agianan.

106Tumanon ko gayod ang akong gipanumpaan nga motuman sa imong matarong nga mga sugo.

107Labihan gayod ang akong pag-antos;

busa lugwayi ang akong kinabuhi, Ginoo, sumala sa imong saad.

108Dawata, Ginoo, ang akong kinabubut-ong pagdayeg kanimo,

ug tudloi ako sa imong mga sugo.

109Bisan pa ug nagaungaw ako kanunay sa kamatayon, wala ko kalimti ang imong kasugoan.

110Nagbutang ug lit-ag alang kanako ang mga tawong daotan,

apan wala ako mobiya sa imong mga tulumanon.

111Ang imong mga katudloanan mao ang akong bililhon nga panulondon sa walay kataposan,

kay mao kini ang akong kalipay.

112Nakahukom ako nga tumanon ko gayod ang imong mga tulumanon hangtod sa kataposan.

113Gikapungtan ko ang mga tawo nga taphaw ang pag-alagad kanimo,

apan gihigugma ko ang imong kasugoan.

114Ikaw ang akong tagoanan ug salipdanan;

nagasalig ako sa imong pulong.

115Pahilayo kamo kanako, kamong mga nagahimo ug daotan,

aron matuman ko ang mga sugo sa akong Dios.

116Hatagi akog kusog sumala sa imong saad,

aron padayon akong magkinabuhi.

Ug ayaw itugot nga mapakyas ako sa akong paglaom kanimo.

117Tabangi ako aron walay daotang mahitabo kanako,

ug itutok ko kanunay ang akong hunahuna sa imong mga tulumanon.

118Ginasalikway mo ang tanang nagasalikway sa imong mga tulumanon.

Sa pagkatinuod, ang ilang pagpanglimbong walay kapuslanan.

119Gisalikway mo nga daw mga basura ang tanang mga tawong daotan dinhi sa kalibotan.

Tungod niini gihigugma ko ang imong katudloanan.

120Nagkurog ako sa kahadlok kanimo;

nahadlok gayod ako sa imong paghukom.119:120 nahadlok… paghukom: o, nagatahod ako sa imong mga sugo.

121Gihimo ko ang matarong ug husto,

busa ayaw ako itugyan sa akong mga kaaway.

122Pasaligi ako nga tabangan mo ako nga imong alagad;

ayaw itugot nga daog-daogon ako sa mga mapahitas-on.

123Mingitngit na ang akong panan-aw ug hinulat sa imong saad nga ako imong luwason.

124Buhata sa imong alagad ang angayan alang kaniya sumala sa imong gugma,

ug tudloi ako sa imong mga tulumanon.

125Alagad mo ako, busa hatagi ako ug panabot

aron masabtan ko ang imong mga katudloanan.

126Ginoo, panahon na kini nga molihok ka,

kay wala na mituman ang mga tawo sa imong kasugoan.

127Tungod kay gihigugma ko ang imong mga sugo labaw pa sa bulawan, bisan pa sa lunsayng bulawan,

128ug tungod kay gisunod ko ang tanan mong mga tulumanon,

gikapungtan ko ang tanang daotang buhat.

129Pagkaanindot gayod sa imong mga katudloanan,

busa gisunod ko kini sa tibuok kong kasingkasing.

130Ang pagpadayag sa imong mga pulong nagahatag ug kahayag sa hunahuna sa mga tawo

ug kaalam sa mga walay alamag.

131Nangandoy gayod ako pag-ayo sa imong mga sugo.

132Tagda ako ug kaloy-i sama sa imong ginahimo kanunay sa mga nagahigugma kanimo.

133Giyahi ako pinaagi sa imong pulong;

ayaw itugot nga gamhan ako sa daotan.

134Luwasa ako sa mga nagadaog-daog kanako,

aron matuman ko ang imong mga tulumanon.

135Ipakita ang imong kaayo kanako nga imong alagad,

ug tudloi ako sa imong mga tulumanon.

136Gahilak ako sa hilabihan tungod kay dili gatuman ang mga tawo sa imong balaod.

137Matarong ka, Ginoo, ug husto ang imong mga sugo.

138Matarong ug kasaligan gayod ang mga katudloanan nga imong gihatag.

139Nasuko gayod ako sa hilabihan kay gisalikway sa akong mga kaaway ang imong mga pulong.

140Tinuod gayod nga kasaligan ang imong saad,

ug ako nga imong alagad nahigugma niini.

141Bisan ubos ako ug tinamay, wala ko kalimti ang imong mga tulumanon.

142Walay kataposan ang imong pagkamatarong

ug tinuod ang imong balaod.

143Miabot kanako ang kalisod ug kasakit,

apan ang imong mga sugo naghatag kanako ug kalipay.

144Matarong ang imong mga katudloanan sa walay kataposan.

Hatagi ako ug panabot aron padayon akong magkinabuhi.

145Nagatawag ako kanimo, Ginoo, sa tibuok kong kasingkasing;

tubaga ako, ug tumanon ko ang imong mga tulumanon.

146Nagatawag ako kanimo;

luwasa ako, ug tumanon ko ang imong mga katudloanan.

147Nagabangon na ako sa wala pa mosidlak ang adlaw ug gapangayo ug tabang kanimo,

kay nagasalig ako sa imong saad.

148Gatukaw ako tibuok gabii aron sa pagpamalandong sa imong pulong.

149Pamatia ako, Ginoo, sumala sa imong gugma;

tipigi ang akong kinabuhi sumala sa imong nga paghukom.119:149 paghukom: o, mga sugo.

150Nagpaduol kanako ang mga daotan nga naglutos kanako, ug nagsalikway sa imong balaod.

151Apan duol ka kanako, Ginoo;

ug kasaligan119:151 kasaligan: o, tinuod. ang tanan mong mga sugo.

152Sa akong pagtuon sa imong mga katudloanan, dugay ko nang nahibaloan nga kining imong mga katudloanan palungtaron mo hangtod sa kahangtoran.

153Tan-awa ang akong pag-antos ug luwasa ako,

kay wala ko kalimti ang imong balaod.

154Labani ako batok sa mga nagaakusar kanako ug luwasa ako;

lugwayi ang akong kinabuhi sumala sa imong saad.

155Dili maluwas ang mga daotan, kay wala sila magtinguha sa pagtuman sa imong mga tulumanon.

156Dako ang imong kalooy, Ginoo;

lugwayi ang akong kinabuhi sumala sa imong paghukom.119:156 paghukom: o, mga sugo.

157Daghang mga kaaway ang naglutos kanako,

apan wala gayod ako mobiya sa imong katudloanan.

158Nakita ko ang mga maluibon ug naglagot ako,

kay wala nila tumana ang imong pulong.

159Tan-awa, Ginoo, kon giunsa ko paghigugma ang imong mga tulumanon.

Lugwayi ang akong kinabuhi sumala sa imong gugma.

160Tinuod ang tanan mong mga pulong,

ug walay kataposan ang tanan mong matarong nga mga sugo.

161Gilutos ako sa mga tigdumala bisan walay igong hinungdan,

apan ang akong kasingkasing nagatahod gayod sa imong mga pulong.

162Nagakalipay ako tungod sa imong saad sama sa usa ka tawo nga nakakita ug daghang bahandi.

163Gikapungtan ko ug gikalagotan ang tanang bakak,

apan gihigugma ko ang imong kasugoan.

164Sa makadaghang higayon sulod sa usa ka adlaw, modayeg ako kanimo, tungod sa imong matarong nga mga sugo.

165Makaangkon ug malinawon ug mauswagon nga kahimtang ang mga nagahigugma sa imong kasugoan,

ug walay makalaglag kanila.

166Nagalaom ako nga imo akong luwason, Ginoo,

ug nagatuman ako sa imong mga sugo.

167Gihigugma ko pag-ayo ang imong katudloanan,

busa gituman ko gayod kini.

168Nahibaloan mo ang tanan kong gihimo,

busa gituman ko ang imong mga tulumanon ug mga katudloanan.

169Ginoo, hinaut nga pamation mo ang akong pagpakitabang kanimo.

Hatagi akog panabot sumala sa imong saad.

170Hinaut pa nga pamation mo ang akong pag-ampo.

Luwasa ako sumala sa imong saad.

171Magadayeg ako kanimo kanunay,

kay gitudloan mo ako sa imong mga tulumanon.

172Magaawit ako mahitungod sa imong pulong,

kay matarong ang tanan mong mga sugo.

173Hinaut nga andam ikaw kanunay sa pagtabang kanako,

kay gipili ko ang pagtuman sa imong mga tulumanon.

174Nangandoy ako nga imong luwason, Ginoo.

Ang imong kasugoan nagahatag kanako ug kalipay.

175Lugwayi ang akong kinabuhi aron madayeg ko ikaw,

ug hinaut nga makatabang kanako ang imong mga lagda.

176Nahisalaag ako sama sa nawala nga karnero,

busa pangitaa ako nga imong alagad

kay wala ko kalimti ang imong mga sugo.