Salmo 107 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 107:1-43

Salmo 107

Ang Pagdayeg sa Kaayo sa Dios

1Pasalamati ang Ginoo, kay maayo siya;

ang iyang gugma walay kataposan.

2Isulti ninyo kana, kamong iyang giluwas sa kamot sa mga kaaway.

3Kay gitigom niya kamo gikan sa mga yuta sa sidlakan, kasadpan, amihan, ug habagatan.

4May mga tawo nga naglatagaw sa kamingawan;

wala nila matultoli ang agianan paingon sa siyudad nga mahimo nilang kapuy-an.

5Gigutom sila ug giuhaw, ug gibati nila nga daw mamatay na sila.

6Sa ilang kalisod, mitawag sila sa Ginoo,

ug giluwas niya sila.

7Gitultolan niya sila sa diretso nga dalan paingon sa siyudad nga ilang kapuy-an.

8Angay silang magpasalamat sa Ginoo tungod sa iyang gugma ug sa iyang katingalahang mga buhat ngadto sa mga tawo.

9Kay gipainom niya ang giuhaw ug gibusog niya ang gigutom.

10May mga tawo nga gibilanggo nga gikadenahan

ug nagalingkod sa labihan kangitngit nga bilanggoan,

11tungod kay misupak sila sa mga sugo sa Labing Halangdong Dios

ug gipakawalay-bili nila ang iyang mga pahimangno.

12Busa gilisod-lisod niya sila sa mabug-at nga mga buluhaton.

Nangatumba sila apan walay mitabang kanila.

13Sa ilang kalisod, mitawag sila sa Ginoo,

ug giluwas niya sila.

14Gipamugto niya ang ilang mga kadena

ug gipagawas niya sila gikan sa labihan kangitngit nga bilanggoan.

15Angay silang magpasalamat sa Ginoo tungod sa iyang gugma ug sa iyang katingalahang mga buhat ngadto sa mga tawo.

16Kay gipangguba niya ang mga pultahan nga bronsi

ug gipangbali ang mga rehas nga puthaw.

17May mga tawo nga nahimong buang-buang tungod sa ilang pagkamalapason

ug nagaantos sila tungod sa ilang pagkadaotan.

18Silang tanan wala nay ganang mokaon ug himalatyon na.

19Sa ilang kalisod, mitawag sila sa Ginoo,

ug giluwas niya sila.

20Gipamulong lang niya ug nangaayo sila.

Giluwas niya sila gikan sa kamatayon.

21Angay silang magpasalamat sa Ginoo tungod sa iyang gugma ug sa iyang katingalahang mga buhat ngadto sa mga tawo.

22Angay silang mohalad ug mga halad sa pagpasalamat sa Dios;

ug pinaagi sa awit sa kalipay isugilon nila ang iyang mga buhat.

23May mga tawo nga misakay sa mga barko ingon nga mga trabahante o negosyante.

24Nakita nila ang katingalahang mga buhat sa Ginoo diha sa kadagatan.

25Sa iyang pagmando, mihangin ug kusog ug nanagko ang mga balod,

26hinungdan nga ang ilang sakayan mopataas ug unya kalit lang nga mopaubos.

Tungod niini, nawad-an sila ug kaisog.

27Nagsusapinday sila nga daw sa mga hubog

ug wala na sila mahibalo kon unsay ilang himuon.

28Sa ilang kalisod, mitawag sila sa Ginoo,

ug giluwas niya sila.

29Gipahunong niya ang kusog nga hangin ug milinaw ang dagat.

30Nalipay sila sa dihang milinaw ang dagat,

ug gitultolan sila sa Dios sa dunggoanan nga ilang gipangandoy.

31Angay silang magpasalamat sa Ginoo tungod sa iyang gugma ug sa iyang katingalahang mga buhat ngadto sa mga tawo.

32Angay nilang pasidunggan ug dayegon ang Dios diha sa ilang panagtigom

ug sa panagtigom sa ilang mga tigdumala.

33Gihimong disyerto sa Ginoo ang mga kasubaan,

ug gipamad-an niya ang mga tuboran.

34Gihimo niyang walay pulos ang maayo nga yuta,

tungod sa pagkadaotan sa mga namuyo niini.

35Gihimo niyang katubigan ang disyerto,

ug gihimo niyang mga tuboran ang mga malang yuta.

36Gipapuyo niya didto ang gipanggutom

ug nagtukod sila ug siyudad nga ilang puy-an.

37Nagpugas sila sa kaumahan ug nagtanom ug ubas,

ug abunda ang ilang mga abot.

38Gipanalanginan sila sa Dios, ug midaghan sila pag-ayo.

Bisan ang ilang mga mananap misanay usab.

39Tungod sa pagpangdaog-daog, kasakit, ug kasubo,

migamay ang ilang gidaghanon ug naulawan sila.

40Gipakita sa Dios ang iyang kasuko sa mga nangdaog-daog kanila pinaagi sa pagpahisalaag kanila sa disyerto nga walay mga dalan.

41Apan gihaw-as niya ang mga kabos gikan sa ilang mga pag-antos,

ug gihimo niyang sama kadaghan sa panon sa mga hayop ang ilang mga pamilya.

42Nakita kini sa mga matarong ug nalipay sila,

apan ang tanang mga daotan wala gayoy ikasulti.

43Hinaut nga mamalandong niining mga butanga ang mga maalamon,

ug ilhon nila ang dakong gugma sa Ginoo.