Ang Pulong Sa Dios

Salmo 106:1-48

Salmo 106

Ang Kaayo sa Dios sa Iyang Katawhan

1Dayega ang Ginoo!

Pasalamati siya kay maayo siya;

ang iyang gugma walay kataposan.

2Walay makahatag ug hingpit nga pagsaysay o makapadayag sa hingpit nga pagdayeg alang sa gamhanang mga buhat sa Ginoo.

3Bulahan ang tawo nga nagahimo sa husto ug matarong sa tanang panahon.

4Ginoo, hinumdomi ako kon tabangan mo na ang imong katawhan;

luwasa usab ako kon luwason mo sila,

5aron matagamtaman ko usab ang kauswagan sa imong pinili nga nasod

ug aron makaambit sa ilang kalipay,

ug makauban sa ilang pagdayeg kanimo.

6Nakasala kami sama sa among mga katigulangan;

daotan kaayo ang among gihimo.

7Sa dihang didto sa Ehipto ang among mga katigulangan, wala nila tagda ang imong katingalahang mga buhat.

Gikalimtan nila ang daghang mga higayon diin gipakita mo ang imong gugma kanila,

ug misupak sila kanimo didto sa Pulang Dagat.

8Apan giluwas mo sila tungod ug alang sa imong kadungganan,

ug aron ikapadayag ang imong gahom.

9Gimandoan sa Ginoo ang Pulang Dagat nga momala, ug namala kini;

ug gipatabok niya ang iyang katawhan sa dagat nga daw sa disyerto kini nga ilang ginaagian.

10Giluwas niya sila gikan sa kamot sa mga kaaway.

11Gitabonan sa tubig ang ilang mga kaaway

ug wala gayoy nakalingkawas.

12Busa mituo sila sa iyang mga saad

ug nagaawit silag pagdayeg kaniya.

13Apan gikalimtan lang dayon nila ang iyang gihimo,

ug wala sila mohulat sa iyang tambag.

14Didto sa kamingawan, gisulayan nila ang Dios tungod sa hilabihan nilang pagpangandoy sa pagkaon.

15Busa gihatag niya kanila ang ilang gipangayo,

apan gipadad-an usab niya sila ug sakit nga nakapaluya kanila.

16Didto sa ilang kampo sa kamingawan, nasina sila kang Moises ug kang Aaron. Si Aaron, gilain aron moalagad sa Ginoo.

17Busa naabli ang yuta ug gilamoy sila si Datan ug Abiram ug ang ilang mga pamilya.

18Ug may kalayo usab nga misunog sa ilang daotang mga sumusunod.

19Didto sa Horeb, naghimo ang mga Israelinhon ug bulawan nga baka

ug gisimba nila kini nga dios-dios.

20Gibaylo nila ang ilang halangdon nga Dios sa estatuwa sa usa ka torong baka nga sagbot ang kinaon.

21-22Gikalimtan nila ang Dios nga nagluwas kanila ug naghimo sa gamhanan ug katingalahang mga butang didto sa Ehipto, ang yuta sa mga kaliwat ni Ham, ug didto sa Pulang Dagat.

23Laglagon na unta sa Dios ang iyang katawhan kon wala pa magpataliwala si Moises nga iyang alagad,

ug mihangyo nga isalikway ang iyang kasuko ug dili ipadayon ang paglaglag kanila.

24Nagdumili pa gayod sila sa pagsulod sa maayong yuta

kay wala sila motuo sa saad sa Dios.

25Nagbagulbol sila diha sa ilang mga tolda ug wala sila motuman sa Ginoo.

26Busa nanumpa ang Ginoo nga pamatyon niya sila sa kamingawan,

27ug katagon niya ang ilang mga kaliwat sa ubang mga nasod diin sila mangamatay.

28Nakighiusa sila sa pagsimba kang Baal sa Peor

ug mikaon sila sa mga halad alang sa mga patay.106:28 mga patay: o, patay nga mga dios-dios.

29Gipalagot niya ang Ginoo tungod sa ilang daotang mga binuhatan,

busa miabot kanila ang katalagman.

30Apan nagpataliwala si Finehas,

busa mihunong ang katalagman.

31Ang gihimo ni Finehas giisip nga matarong,

ug hinumdoman kini sa mga tawo hangtod sa kahangtoran.

32Didto usab sa tuboran sa Meriba, gipalagot sa mga Israelinhon ang Ginoo,

ug nakapahasol kini pag-ayo kang Moises.

33Tungod sa ilang gihimo nasuko si Moises kanila,

ug nakasulti ug mga pulong nga dili niya angay isulti.

34Wala pamatya sa mga Israelinhon ang mga katawhan sa Canaan nga mao untay gisugo sa Ginoo kanila.

35Nakig-uban pa hinuon sila niining mga tawhana ug misunod sa ilang mga binuhatan.

36Misimba sila sa mga dios-dios niining mga tawhana

ug nahimo kining hinungdan sa ilang kalaglagan.

37Gihalad nila ang ilang mga kabataan sa mga demonyo.

38Giula nila ang dugo sa ilang inosenteng mga kabataan ingon nga halad ngadto sa dios-dios sa Canaan.

Niining paagiha, gihugawan nila ang yuta sa Canaan.

39Apil sila nahimong mahugaw tungod sa ilang gihimo.

Nagluib sila sa Dios sama sa usa ka babaye nga nanapaw.

40Busa nasuko ang Ginoo sa iyang katawhan nga iyang gipanag-iyahan,

ug gikasilagan niya sila.

41Gitugyan niya sila sa ilang kaaway nga mga nasod, nga maoy migahom kanila.

42Gidaog-daog sila ug giulipon sa ilang mga kaaway.

43Sa makadaghang higayon giluwas sila sa Dios,

apan nagpadayon sila sa pagsupak kaniya,

ug misamot sila paglunang sa ilang mga sala.

44Apan namati gihapon kanila ang Dios,

ug gitabangan gihapon niya sila sa ilang mga kalisod sa dihang nadungog niya ang ilang pagpakitabang.

45Gihinumdoman sa Dios ang iyang kasabotan kanila,

ug tungod sa iyang dakong gugma kanila nausab ang iyang plano ug wala na niya sila siloti.

46Ug pagbuot niya nga kaloy-an sila sa mga mibihag kanila.

47Luwasa kami, Ginoo nga among Dios!

Kuhaa kami gikan sa ubang kanasoran ug tigoma kami pag-usab sa among yuta,

aron makapasalamat kami ug makadayeg sa imong pagkabalaan.106:47 pagkabalaan: sa literal, balaang ngalan.

48Dalaygon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, sa walay kataposan.

Ang tanan nga katawhan motubag ug, “Amen!”

Dayega ang Ginoo!