Salmo 105 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 105:1-45

Salmo 105

Ang Dios ug ang Iyang Katawhan

(1 Cro. 16:8-22)

1Pasalamati ninyo ang Ginoo;

simbaha ninyo siya!

Isugilon ngadto sa mga katawhan ang iyang mga binuhatan.

2Awiti ninyo siya ug mga pagdayeg;

isugilon ang tanang katingalahan niyang mga buhat.

3Dayega ninyo ang iyang pagkabalaan.105:3 pagkabalaan: sa literal, balaang ngalan.

Paglipay kamong mga nagadangop kaniya.

4Salig kamo sa Ginoo ug sa iyang kusog.

Dangop kamo kanunay kaniya.

5-6Kamong mga kaliwat ni Abraham nga alagad sa Dios,

ug mga kaliwat usab ni Jacob nga mga pinili sa Dios,

hinumdomi ninyo ang iyang katingalahang mga buhat, ang iyang mga milagro, ug ang iyang mga paghukom.

7Siya ang Ginoo nga atong Dios,

ug nagahukom siya sa tibuok kalibotan.

8Ginahinumdoman niya kanunay ang iyang kasabotan.

Dili gayod niya pagkalimtan ang iyang saad hangtod sa kahangtoran.

9Kining kasabotan gihimo niya kang Abraham ug gisaad usab niya kang Isaac.

10Gilig-on niya kini ngadto kang Jacob, nga gitawag usab ug Israel, ug magpadayon kini hangtod sa kahangtoran.

11Miingon siya sa matag usa kanila,

“Ihatag ko kaninyo ang yuta sa Canaan ingon nga inyong panulondon.”

12Kaniadto gamay pa lang kaayo ang katawhan sa Dios,

ug mga dumuduong pa lang sila sa yuta sa Canaan.

13Naglatagaw sila sa mga kanasoran ug mga gingharian.

14Apan wala motugot ang Dios nga daog-daogon sila.

Aron mapanalipdan sila, gibadlong niya ang mga hari.

Miingon siya:

15“Ayaw ninyo hilabti ang akong piniling mga alagad;

ayaw ninyo pasipad-i ang akong mga propeta.”

16Sa dihang nagpadala ang Dios ug kagutom sa yuta sa Canaan,

gihurot niyag kuha ang tanan nilang kuhaanan ug pagkaon.

17Apan gipauna na niyang daan si Jose, nga gibaligya ingon nga ulipon didto sa Ehipto.

18Gikadenahan ang iyang mga tiil

ug gibutangan ug puthaw ang iyang liog,

19hangtod nga natuman ang iyang gitagna.

Ang mensahe sa Ginoo kaniya nga natuman nagpamatuod nga matarong siya.

20Gibuhian siya sa hari sa Ehipto nga nangulo sa daghang katawhan,

21ug gihimo siya nga tigdumala sa palasyo ug sa tanang kabtangan niini.

22Isip tigdumala, may katungod siya sa pagbadlong sa mga opisyal sa hari,

ug sa pagtudlo sa mga magtatambag niini.

23Unya miadto si Jacob ug ang iyang panimalay sa Ehipto, ang yuta sa mga kaliwat ni Ham,

ug didto sila namuyo.

24Gipadaghan sa Ginoo ang iyang katawhan;

mas daghan pa kay sa mga taga-Ehipto nga ilang mga kaaway.

25Gitugot sa Ginoo nga kasilagan ug limbongan sa mga taga-Ehipto ang iyang katawhan nga iyang mga alagad.

26Unya gipadala niya si Moises nga iyang alagad ug si Aaron nga iyang pinili.

27Gipakita nila didto sa yuta sa mga kaliwat ni Ham ang katingalahang mga buhat sa Dios.

28Gipangitngit sa Dios ang Ehipto;

apan misupak gihapon105:28 apan misupak gihapon: Mao kini sa Septuagint ug sa Syriac; apan sa Hebreo, ug wala mosupak. ang mga taga-Ehipto sa iyang mga sugo.

29Gihimo niyang dugo ang ilang mga tubig,

busa nangamatay ang mga isda.

30Napuno ug baki ang ilang yuta,

bisan ang mga kuwarto sa ilang mga pangulo.

31Sa pagmando sa Dios, napuno ug langaw ug lamok105:31 lamok: o, kuto. Dili klaro ang buot ipasabot niini sa Hebreo nga teksto. ang ilang yuta.

32Gipadad-an niya sila ug ulan nga ice ug kilat.

33Gipangdaot niya ang ilang mga tanom nga ubas ug ang mga kahoy nga igos, ug ang uban pang mga kahoy.

34Sa iyang pagmando, miabot ang mga dulon105:34 mga dulon: o, mga dulon ug mga talisik. nga dili maihap sa kadaghan.

35Ug gikaon niini ang tanang mga tanom sa ilang yuta apil na ang ilang mga anihon.

36Gipamatay sa Dios ang tanan nilang mga kamagulangang anak nga lalaki.

37Unya gipagawas niya ang mga Israelinhon gikan sa Ehipto nga wala maunsa,

ug may dala pang mga pilak ug mga bulawan.

38Nalipay ang mga taga-Ehipto sa pagbiya sa mga Israelinhon, tungod kay nahadlok sila kanila.

39Sa panahon sa paglakaw sa mga Israelinhon, nagbutang ang Dios ug panganod sa paghatag ug landong kanila, ug kalayo sa paghatag kanila ug kahayag sa panahon sa kagabhion.

40Nangayo sila105:40 sila: sa Hebreo, siya, nga mahimong si Moises. ug pagkaon,

ug gipadad-an sila sa Dios ug mga buntog,

ug gibusog niya sila sa pagkaon nga gikan sa langit.

41Gibuak niya ang bato ug mibugwak ang tubig.

Midagayday kini sa disyerto sama sa suba.

42Gihimo kining tanan sa Dios kay wala niya kalimti ang iyang saad kang Abraham nga iyang alagad.

43Gipagawas niya gikan sa Ehipto nga malipayon ug naghugyaw sa kalipay ang katawhan nga iyang pinili.

44Ug gihatag niya kanila ang mga yuta nga gipanag-iyahan sa ubang mga katawhan;

gipanunod nila ang hinagoan sa uban.

45Gihimo kini sa Dios aron tumanon nila ang iyang mga tulumanon ug mga kasugoan.

Dayega ang Ginoo!