Ang Pulong Sa Dios

Salmo 104:1-35

Salmo 104

Pagdayeg ngadto sa Dios nga Magbubuhat

1Dayegon ko gayod ang Ginoo.

Ginoo nga akong Dios, gamhanan ka gayod.

Ang imong pagkadungganon ug pagkahalangdon daw mao ang imong bisti.

2Gitabonan mo ang imong kaugalingon sa kahayag nga daw sa bisti

ug gibukhad mo ang langit nga daw sa tolda.

3Gitukod mo ang imong puloy-anan ibabaw pa sa kawanangan.

Gihimo mo ang mga panganod nga imong karwahe,

ug nagasakay ka nga ginapalid sa hangin.

4Gihimo mong imong mga mensahero ang hangin,

ug ang nagadilaab nga kalayo imong sulugoon.

5Gipahimutang mo ang kalibotan sa iyang pundasyon,

ug dili kini matarog hangtod sa kahangtoran.

6Daw panapton nga gitabon mo ang tubig sa kalibotan,

ug milapaw kini sa mga bukid.

7Sa nagadahunog mong pagmando, mipahawa ang tubig.

8Ug midagayday sila sa mga bukid ug sa mga kapatagan,

ug sa uban pang mga dapit nga giandam mo alang kanila.

9Gibutangan mo silag mga utlanan nga dili nila malapawan,

aron dili nila malunopan pag-usab ang kalibotan.

10Gipatubod mo ang mga tuboran diha sa mga yuta,

ug midagayday ang tubig taliwala sa mga bakilid.

11Busa ang tanang ihalas nga mga hayop, apil ang ihalas nga mga asno, nakainom.

12Ug duol didto sa tubig, adunay salag ang mga langgam, ug sa mga sanga sa kahoy nanag-awit sila.

13Gikan sa imong puloy-anan sa langit, gipaulanan mo ang mga bukid.

Ug tungod niining imong gihimo, nakadawat ug panalangin ang kalibotan.

14Gipatubo mo ang mga sagbot alang sa mga mananap,

ug ang mga tanom alang sa mga tawo

aron may makaon sila gikan sa ilang mga abot—

15may bino nga makalipay kanila,

may lana nga makapasinaw sa ilang dagway,

ug may pan nga makapabaskog kanila.

16Natubigan pag-ayo ang mga kahoyng sedro sa Lebanon nga ikaw mismo ang nagtanom.

17Didto nagasalag ang mga langgam,

ug ang mga langgam nga tabon nagasalag sa mga kahoy nga sipres.

18Ang ihalas nga mga kanding nagapuyo sa taas nga mga bukid,

ug ang mga gagmayng mananap nga daw koneho nanago sa mga kabatoan.

19Gibuhat mo ang bulan isip ilhanan sa panahon;

ug ang adlaw gipasalop mo sa hustong oras.

20Gihimo mo ang kangitngit;

ug pagkagabii manggawas ang daghang mga mananap sa kalasangan.

21Magngulob ang mga liyon samtang mangita sa pagkaon nga gihatag mo kanila.

22Pagsidlak sa adlaw mobalik sila sa ilang tagoanan ug didto mamahulay.

23Ang mga tawo manggawas sa ilang mga balay sa pagtrabaho hangtod sa pagsalop sa adlaw.

24Ginoo, pagkadaghan sa imong mga gipanghimo!

Gihimo mo silang tanan sumala sa imong kaalam.

Ang kalibotan napuno sa imong mga binuhat.

25Ang dagat labihan kalapad,

ug dili maihap ang mga binuhat nga nagpuyo niini, dagko ug gagmay.

26Ang mga barko nagalawig niini,

ug ang Leviatan nga imong binuhat maglangoy-langoy usab niini.

27Ang tanang buhing binuhat nagasalig kanimo sa paghatag kanila sa ilang pagkaon sa panahon nga kinahanglanon nila kini.

28Gihatagan mo sila ug pagkaon ug ila kining gikaon,

ug nangabusog sila.

29Apan kon pasagdan mo sila, mangahadlok sila;

kon kuhaon mo ang ilang gininhawa, mangamatay sila ug mobalik sa yuta nga maoy ilang gigikanan.

30Unya ipadala mo ang imong Espiritu ug adunay bag-ong binuhat pag-usab sa kalibotan.

31Hinaut nga ang imong gahom, Ginoo, magpadayon sa walay kataposan.

Hinaut nga malipay ka sa imong gipanghimo.

32Kon tutokan mo ang kalibotan, matay-og kini.

Kon hikapon mo ang mga bukid, moaso kini.

33Awitan ko ang Ginoo sa tibuok kong kinabuhi.

Awitan ko ug mga pagdayeg ang akong Dios samtang may kinabuhi pa ako.

34Hinaut nga malipay siya sa akong pagpamalandong.

Magkalipay ako diha sa Ginoo;

35apan hinaut nga malaglag ug mahanaw gikan sa kalibotan ang mga tawong daotan ug ang mga makasasala.

Dayegon ko gayod ang Ginoo.

Dayega ang Ginoo!