Ang Pulong Sa Dios

Ruth 4:1-22

Gipangasawa ni Boaz si Ruth

1Unya miadto si Boaz sa pultahan sa lungsod4:1 pultahan sa lungsod: Dinhi kasagaran pagahimuon ang panagtigom sa mga tawo kon may mga butang silang kinahanglan husayon. ug milingkod didto. Sa dihang miagi ang mas duol nga paryente ni Elimelec nga giingon ni Boaz, miingon si Boaz kaniya, “Hapit una higala, ug lingkod.” Busa miduol ang tawo ug milingkod. 2Unya gitigom ni Boaz ang napulo ka mga tigdumala sa lungsod ug gipalingkod usab didto. Ug sa dihang nakalingkod na sila, 3miingon si Boaz sa iyang paryente, “Mibalik na si Noemi gikan sa Moab, ug gusto niya nga ibaligya ang yuta sa atong paryente nga si Elimelec. 4Nahunahunaan ko nga ipahibalo kini kanimo. Busa, kon gusto ka, palita kini atubangan niining mga tigdumala sa akong mga katagilungsod ug sa uban pang nagalingkod dinhi. Apan kon dili ka, sulti lang aron masayran ko. Sa tinuod lang, mas may katungod ka sa pagpalit niini, ug sunod lang ako kanimo.” Miingon ang tawo, “Sige, paliton ko kana.” 5Apan miingon si Boaz, “Sa adlaw nga paliton mo ang yuta gikan kang Noemi, kinahanglan nga pangasaw-on mo usab ang Moabihanon nga balo nga si Ruth,4:5 Sa adlaw… si Ruth: Mao kini sa ubang karaang mga teksto; apan sa Hebreo, Sa adlaw nga paliton mo ang yuta kang Noemi ug kang Ruth nga Moabihanon, kinahanglan nga pangasaw-on (sa literal, paliton) mo usab ang balo. aron nga kon may anak na kamo, magpabilin ang yuta sa pamilya sa atong paryente nga namatay.4:5 Kon makaanak ang tawo kang Ruth, ang ilang anak isipon nga anak ni Mahlon, ang unang bana ni Ruth nga namatay. Si Ruth ug ang iyang anak mao ang manag-iya sa yuta ug dili ang tawo nga nangasawa kang Ruth. Niining paagiha magpabilin ang yuta sa panimalay ni Mahlon.

6Sa dihang nadungog kini sa tawo, miingon siya, “Kon mao kana dili ko na lang paliton ang yuta kay tingalig maproblemahan pa ako sa akong kaugalingong yuta tungod kay apil ang mahimo namong anak ni Ruth may bahin na sa akong yuta. Ikaw na lay palit kay dili ko kana mahimo.”

7Niadtong mga panahona sa Israel, aron may kalig-onan ang pagpalit sa yuta o ang pagbalhin sa katungod sa pagpalit sa yuta, huboon sa usa ka tawo ang iyang sandalyas ug ihatag ngadto sa mopalit. Mao kini ang pamaagi sa mga Israelinhon sa pagpamatuod nga lig-on na ang panagsabot.

8Busa sa pag-ingon sa tawo kang Boaz, “Ikaw na lay palit sa yuta,” gihubo dayon niya ang iyang sandalyas ug gihatag kang Boaz.4:8 ug gihatag kang Boaz: Anaa kini sa Septuagint, apan wala sa Hebreo. 9Unya miingon si Boaz sa mga tigdumala sa lungsod ug sa tanang mga tawo didto, “Mga saksi kamo karong adlawa nga paliton ko na kang Noemi ang tanang kabtangan ni Elimelec, nga gipanunod ni Kilion ug ni Mahlon. 10Ug dugang pa gayod, pangasaw-on ko si Ruth nga Moabihanon, nga balo ni Mahlon, aron nga kon may anak na kami, magpabilin ang mga kabtangan ni Mahlon sa iyang pamilya.4:10 Tan-awa usab ang 4:5b. Ug dili mawala ang iyang kaliwat sa iyang mga katagilungsod.” Unya miingon si Boaz sa mga tawo sa palibot, “Saksi kamo karong adlawa!”

11Mitubag ang mga tigdumala sa lungsod ug ang tanang mga tawo didto sa pultahan, “Oo, mga saksi kami. Hinaut pa nga ang imong pangasaw-onon himuon sa Ginoo nga sama kang Raquel ug kang Lea nga nanganak ug daghan, nga maoy nahimong mga katawhan sa Israel. Hinaut nga maadunahan ka sa Efrata ug mahimong bantogan sa Betlehem. 12Hinaut pa nga ang mga anak nga ihatag sa Ginoo kanimo pinaagi niini nga babaye magpabantog sa imong pamilya sama sa pamilya ni Perez, ang anak ni Juda kang Tamar.”

Ang mga Katigulangan ni David

13Busa gipangasawa ni Boaz si Ruth, ug pagbuot sa Ginoo nga magmabdos siya, ug nanganak siyag lalaki. 14Miingon ang mga babaye kang Noemi, “Dalaygon ang Ginoo! Gihatagan ka niya karong adlawa ug apo nga moatiman kanimo. Hinaut nga mahimo siyang bantogan sa Israel! 15Pabaskogon ug atimanon ka niya kon tigulang ka na, kay anak siya sa imong umagad nga nagpangga gayod kanimo labaw pa sa pagpangga sa pito ka anak nga lalaki.”

16Kanunayng kuhaon ni Noemi ang bata ug sabakon. Siya ang nahimong tig-atiman niini. 17Miingon ang mga babaye nga silingan ni Noemi, “Anaa na gayoy apo nga lalaki si Noemi!” Ginganlan nila ang bata ug Obed. Ug sa naminyo na si Obed, may anak siya nga si Jesse. Ug si Jesse mao ang amahan ni David.

18Mao kini ang mga kaliwat ni Perez hangtod kang David:

Si Perez amahan ni Hezron, 19Si Hezron amahan ni Ram, si Ram amahan ni Aminadab, 20si Aminadab amahan ni Naason, si Naason amahan ni Salmon, 21Si Salmon amahan ni Boaz, si Boaz amahan ni Obed, 22si Obed amahan ni Jesse, ug si Jesse amahan ni David.