Ang Pulong Sa Dios

Roma 9

Ang Dios ug ang mga Taga-Israel

1Karon may isugilon pa ako kaninyo, ug tinuod kini kay anaa ako kang Cristo ug dili ako mamakak. Ang akong konsensya nga ginagamhan sa Espiritu Santo nagapamatuod usab nga tinuod ang akong isugilon, nga hilabihan gayod ang kasubo ug kasakit sa akong kasingkasing tungod sa akong mga katagilungsod ug kadugo. Kon mahimo pa lang unta palabihon ko nga ako ang tunglohon sa Dios ug ipahimulag kang Cristo aron lang nga maluwas sila sa silot. Daghan silag mga kaayohan nga nadawat isip mga Israelinhon. Giisip sila sa Dios nga iyang mga anak; gipakitaan sila sa Dios sa iyang masulaw nga presensya; naghimo ang Dios ug mga kasabotan ngadto kanila; gihatag kanila ang Kasugoan; gitudloan sila sa husto nga pagsimba kaniya; daghan ang iyang mga saad kanila; kaliwat sila sa mga pinili sa Dios niadtong unang panahon; ug sa ilang kaliwat naggikan si Cristo sa iyang pagkatawhanon, ang Dios nga makagagahom sa tanan ug dalaygon sa walay kataposan! Amen.

Apan bisan dili tanan kanila ang nagpulos niining mga pribilihiyo, wala kini magkahulogan nga wala tumana sa Dios ang iyang saad, kay dili tanan nga kaliwat ni Israel[a] pinili sa Dios. Dili tanan nga mga kaliwat ni Abraham maisip nga iya gayod nga mga kaliwat. Kay nag-ingon ang Dios kang Abraham nga ang mga anak lang ni Isaac ang ilhon nga iyang mga kaliwat.[b] Kini nagakahulogan nga dili tanan nga mga kaliwat ni Abraham maisip nga mga anak sa Dios, kondili ang gipanganak lang sumala sa gisaad kang Abraham. Kay mao kini ang saad sa Dios kang Abraham: “Mobalik ako dinhi sa sunod nga tuig ug si Sara manganak ug lalaki.”[c]

10 Ug pinaagi sa duha ka anak sa atong katigulangan nga si Isaac ug ni Rebeka gipakita usab sa Dios nga dili tanang kaliwat ni Abraham maisip nga iya gayod nga mga kaliwat. 11-12 Sa wala pa ipanganak ni Rebeka ang kaluha miingon ang Dios kaniya, “Ang magulang mag-alagad sa iyang manghod.”[d] Gisulti niya kini sa dihang wala pa makahimo ang kaluha ug maayo o daotan, kay gusto niyang itudlo nga kon magpili siya ug tawo, dili tungod sa ilang maayo nga mga binuhatan kondili sumala sa iyang kabubut-on. 13 Ang Kasulatan nagaingon,

“Gihigugma ko si Jacob,
Apan wala ko higugmaa si Esau.”[e]

14 Karon, unsa man ang atong ikasulti? Makaingon ba kita nga dili matarong ang Dios? Dili kana tinuod! 15 Kay nag-ingon ang Dios kang Moises, “Kaloy-an ko kadtong gusto ko nga kaloy-an.”[f] 16 Busa ang pagpanalangin sa Dios dili tungod sa gusto o binuhatan sa tawo, kondili tungod lang gayod sa kalooy sa Dios. 17 Kay diha sa Kasulatan nag-ingon ang Dios ngadto sa Faraon,[g] “Gibuhat ko ikaw nga hari, aron pinaagi sa akong himuon batok kanimo, ikapakita ko ang akong gahom, ug ang akong ngalan maila sa tanang tawo sa tibuok nga kalibotan.”[h] 18 Busa ginakaloy-an sa Dios ang buot niyang kaloy-an, ug ginapagahi niya ang ulo sa mga tawo nga buot niya nga pagahion.

Ang Kasuko ug Kalooy sa Dios

19 Karon, basin kon adunay moingon kanako, “Kon mao kana, ngano bang pakasad-on man sa Dios ang tawo? Ug kinsa ba ang makabatok sa kabubut-on sa Dios?” 20 Apan kinsa ka ba nga molalis sa Dios? Kita mga binuhat lang sa Dios, busa dili kita makareklamo kaniya kon nganong gihimo niya kita nga sama niini. 21 Sama ba sa tigbuhat ug kolon. Magbuot siya kon unsa ang iyang buhaton sa lapok nga iyang ginakuptan. Kon buot niya, mahimo niya ang duha ka matang sa kolon pinaagi niadtong lapok: ang usa alang sa espesyal nga mga okasyon ug ang usa alang sa pang-ordinaryo.

22 Ingon niana ang gibuhat sa Dios. Buot niyang ipakita ang iyang gahom ug ang iyang kasuko sa mga tawo nga angayan nang silotan. Apan magbuot siya kon magpailob una siya niining mga tawhana nga iya unyang laglagon. 23 Ginabuhat niya kini aron nga ang iyang hilabihang kaayo ikapakita niya sa mga tawo nga iyang ginakaloy-an, nga giandam na niyang daan aron pasidunggan. 24 Ug kita mao ang iyang mga tinawag, dili lang gikan sa mga Judio kondili gikan usab sa mga dili Judio. 25 Mao kini ang giingon sa Dios sa libro ni Oseas,

“Ang dili akong katawhan,
tawgon ko nga ‘akong katawhan.’
Ug sila nga wala ko higugmaa kaniadto,
higugmaon ko na.[i]
26 Ug ang mga tawo nga kanhi giingnan ko, ‘Kamo dili akong katawhan,’
tawgon nga ‘mga anak sa buhi nga Dios.’”[j]

27 Mao usab kini ang giingon ni Isaias mahitungod sa mga Israelinhon: “Bisan sama sa balas sa baybayon ang kadaghanon sa kaliwat ni Israel, gamay ra kanila ang maluwas. 28 Kay sa labing madali silotan sa Dios ang mga tawo sa kalibotan ug kini mahitabo gayod.”[k] 29 Nag-ingon usab si Isaias,

“Kon kita nga mga Israelinhon wala kaloy-i sa Dios nga Makagagahom,
wala gayoy mahibilin kanato,
kondili nangawala na unta kita sama sa mga tawo sa Sodoma ug Gomora.”[l]

Ang Israel ug ang Maayong Balita

30 Ang buot kong ipasabot mao kini: ang mga dili Judio nga wala magtinguha nga pakamatarungon mao ang gipakamatarong sa Dios tungod kay nagtuo sila. 31 Apan ang mga Judio nga nagtinguha sa pagtuman sa Kasugoan aron pakamatarungon sila sa Dios wala makaangkon niini. 32 Ngano man? Kay imbis nga motuo ang mga Judio kang Jesu-Cristo, nagsalig hinuon sila sa ilang maayong mga binuhatan. Napandol sila sa “bato nga kapandolan.” 33 Sama sa giingon sa Dios sa Kasulatan,

“Nagbutang ako sa Zion ug bato nga kapandolan sa mga tawo.
Kadtong bato makapadam-ag kanila.
Apan ang mga tawo nga motuo niadto nga bato dili gayod maulawan.”[m]

Footnotes

 1. Roma 9:6 Israel: laing ngalan ni Jacob.
 2. Roma 9:7 Tan-awa usab ang Gen. 21:12.
 3. Roma 9:9 Tan-awa usab ang Gen. 18:10, 14.
 4. Roma 9:11 Tan-awa usab ang Gen. 25:23.
 5. Roma 9:13 Tan-awa usab ang Mal. 1:2-3.
 6. Roma 9:15 Tan-awa usab ang Exo. 33:19.
 7. Roma 9:17 Faraon: Ang buot ipasabot sa pulong nga Faraon, hari sa Ehipto.
 8. Roma 9:17 Tan-awa usab ang Exo. 9:16.
 9. Roma 9:25 Tan-awa usab ang Hos. 2:23.
 10. Roma 9:26 Tan-awa usab ang Hos. 1:10.
 11. Roma 9:28 Tan-awa usab ang Isa. 10:22-23.
 12. Roma 9:29 Tan-awa usab ang Isa. 1:9.
 13. Roma 9:33 Tan-awa usab ang Isa. 8:14; 28:16.

New Russian Translation

Romans 9

Израиль и обещание Божье

1Я говорю истину и не лгу, как и подобает последователю Христа. Об этом свидетельствует моя совесть, руководимая Святым Духом. 2Мне очень грустно, и сердце мое полно бесконечной боли: 3я бы предпочел сам быть проклятым и отлученным от Христа ради моих братьев, родных мне по крови, 4– израильтян. Ведь они получили сыновние права, славу и заветы с Богом, им были даны Закон, богослужение и Его обещания. 5Из этого народа произошли праотцы, от них по человеческой природе происходит Христос – Бог над всеми, благословенный вовеки. Аминь.

6Но это не означает, что слово Божье осталось неисполненным, потому что не все израильтяне – истинный Израиль. 7И не все потомки Авраама являются его истинными детьми[a]. Написано: «Через Исаака ты будешь иметь потомство, которое Я тебе обещал»[b]. 8Это значит, что не все потомки Авраама – истинные дети Божьи. Истинные дети Авраама – это те, к кому относится обещание. 9Обещание же было дано в таких словах: «В назначенное время Я вернусь, и у Сарры будет сын»[c].

10Но не только это. У обоих сыновей Ревекки был один и тот же отец – наш отец Исаак. 11Но еще до рождения близнецов и до того, как они сделали что-либо хорошее или плохое (чтобы выбор Божий 12зависел не от их дел, а только от Самого Призывающего), Ревекке было сказано: «Старший будет служить младшему»[d]. 13Как об этом и написано: «Я полюбил Иакова, а Исава возненавидел»[e].

14Что же это значит? Может, Бог несправедлив? Нет! 15Он сказал Моисею:

«Я помилую того, кого помилую,

и пожалею того, кого пожалею»[f].

16Поэтому, имеет значение не желание или усилие человека, а милость Божья. 17В Писании Бог говорит фараону: «Я возвысил тебя для того, чтобы показать на тебе Мою силу и чтобы имя Мое стало известно по всей земле»[g]. 18Поэтому Бог проявляет милость к тем, к кому Он Сам хочет, и ожесточает тех, кого хочет ожесточить.

Милость Божья и Его гнев

19Кто-то, может, скажет мне: «Тогда почему же Он нас обвиняет? Кто может противостоять Его воле?» 20Но кто ты такой, человек, чтобы спорить с Богом? Разве говорит изделие тому, кто его сотворил: «Почему ты меня сделал таким?» [h]21Разве не вправе горшечник сделать из одного и того же куска глины утварь для почетного употребления и для низкого? [i]22А что, если Бог, желая показать гнев и явить Свою силу, долго терпит тех, кто вызывает Его гнев и приготовлен к уничтожению? 23Что если Он делает это для того, чтобы проявить богатство Своей славы к тем, к кому Он хочет проявить милость и кого Он приготовил для славы, – 24к нам, призванным Им не только из иудеев, но и из язычников? 25Как Он и говорит через пророка Осию:

«Я назову Моим народом не Мой народ;

и нелюбимую – любимой»[j],

26и:

«Там, где им было сказано:

„Вы не Мой народ“,

они будут названы сынами живого Бога»[k].

27Исаия восклицает об Израиле:

«Хотя израильтяне числом как песок морской,

лишь остаток будет спасен.

28Господь решительно и быстро приведет в исполнение

Свой приговор над землей»[l].

29И как еще говорил Исаия в своем пророчестве:

«Если бы Господь Сил[m]

не оставил нам нескольких уцелевших[n],

то мы уподобились бы Содому,

стали бы как Гоморра»[o].

Неверие Израиля

30Что же нам теперь сказать? Язычники, которые и не стремились к праведности, получили праведность благодаря своей вере. 31Израиль же, стремившийся к праведности через исполнение Закона, так и не достиг ее. 32Почему? Потому что они стремились получить ее не по вере, а по делам. Они споткнулись о «камень преткновения»[p]. 33Об этом написано:

«Вот Я кладу на Сионе Камень, о Который споткнутся,

Скалу, из-за Которой они упадут,

но верующий в Него никогда не будет постыжен»[q].

Footnotes

 1. 9:7 См. Пс. 104:6.
 2. 9:7 Быт. 21:12.
 3. 9:9 Быт. 18:10, 14.
 4. 9:12 Быт. 25:23.
 5. 9:13 Мал. 1:2-3.
 6. 9:15 Исх. 33:19.
 7. 9:17 Исх. 9:16.
 8. 9:20 См. Ис. 29:16; 45:9.
 9. 9:21 См. Иер. 18:6.
 10. 9:25 Ос. 2:23.
 11. 9:26 Ос. 1:10.
 12. 9:27-28 Ис. 10:22-23.
 13. 9:29 Греч.: «Саваоф» (евр.: «Цеваот»).
 14. 9:29 Нескольких уцелевших – букв.: «семени».
 15. 9:29 Ис. 1:9. См., также, Быт. 19:1-29.
 16. 9:32 См. Ис. 8:14.
 17. 9:33 Ис. 28:16.