Ang Pulong Sa Dios

Roma 16:1-27

Ang mga Pagpangumusta ni Pablo

1Karon gusto kong ipaila kaninyo ang atong igsoon nga si Febe. Nagaalagad siya sa iglesia sa Cencrea. 2Dawata ninyo siya isip inyong igsoon sa Ginoo, ug mao gayod kini ang angay ninyong buhaton isip mga anak sa Dios. Tabangi ninyo siya sa iyang mga kinahanglanon, kay daghan ang iyang natabangan. Ako gani natabangan usab niya.

3Ipangumusta ninyo ako kang Priscila ug kang Aquila. Kauban ko sila sa paghago alang kang Cristo Jesus. 4Gitahan nila ang ilang kinabuhi alang kanako; ug dili lang ako ang nagapasalamat kanila, kondili ang tanan usab nga mga iglesia nga dili Judio. 5Kumusta usab sa tanang mga tumutuo nga nagatigom didto sa ilang balay.

Ipangumusta usab ako sa akong hinigugmang higala nga si Epenetus. Siya ang unang mituo kang Cristo sa probinsya sa Asia. 6Kumusta usab kang Maria. Naghago siya pag-ayo alang kaninyo. 7Kumusta usab sa akong isigka-Judio nga si Andronicus ug si Junia. Kini sila kauban ko nga nabilanggo. Nailhan sila sa mga apostoles, ug una pa sila kanako nga nahimong Kristohanon.

8Ipangumusta usab ako sa akong hinigugma nga higala sa Ginoo nga si Ampliyatus. 9Kumusta usab kang Urbano nga atong kauban nga katabang sa pag-alagad kang Cristo, ug sa akong hinigugmang higala nga si Estaquis. 10Kumusta usab kang Apeles. Bisan daghan ang iyang naagian nga mga pag-antos, wala gayod siya motalikod kang Cristo. Kumusta usab sa panimalay ni Aristobulus, 11kang Herodion nga akong isigka-Judio, ug sa mga anaa sa Ginoo sa panimalay ni Narciso.

12Ipangumusta usab ako kang Trifena ug kang Trifosa. Sila kugihan nga mga alagad sa Ginoo. Kumusta usab sa atong hinigugma nga higala nga si Persida. Daghan ang iyang nabuhat alang sa Ginoo. 13Kumusta usab kang Rufo. Kini siya inila nga alagad sa Ginoo. Kumusta usab sa iyang inahan. Ang pagtagad niya kanako sama gayod sa usa ka anak. 14Kumusta usab kanila ni Asincritus, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, ug sa tanang mga igsoon kang Cristo nga kauban nila. 15Kumusta kanila ni Filologus, Julia, Nereo, ug sa iyang igsoon nga babaye, kang Olimpas, ug sa tanang mga tumutuo nga kauban nila.

16Pagkumustahay kamo isip managsoon kang Cristo.16:16 Pagkumustahay kamo isip managsoon kang Cristo: sa literal, Pagkumustahay kamo nga may balaan nga halok. Ang tanang mga iglesia nga iya ni Cristo nangumusta diha kaninyo.

Ang Kataposang mga Tambag

17Mga igsoon ko kang Cristo, pagbantay kamo sa mga tawo nga maoy hinungdan sa panagbahin-bahin ug nagasamok sa pagtuo sa mga tumutuo. Supak sila sa mga pagtulon-an nga gitudlo kaninyo. Busa likayi ninyo sila. 18Ang mga tawo nga nagabuhat niini wala mag-alagad kang Cristo nga atong Ginoo, kondili ang ilang kaugalingong kagustohan lang ang ilang gipasulabi. Ginapahisalaag nila ang mga tawo nga kulang sa kahibalo pinaagi sa ilang maayo ug madanihon nga mga sinultihan. 19Nabantog ang inyong pagkamatinumanon kang Cristo, busa nalipay gayod ako; apan gusto ko nga magmaalamon kamo mahitungod sa pagbuhat ug maayo, ug inosente mahitungod sa pagbuhat ug daotan. 20Ug sa dili madugay ang Dios nga nagahatag kanato ug kalinaw, mopildi kang Satanas pinaagi kaninyo.

Hinaut nga panalanginan gayod kamo sa atong Ginoong Jesus.

21Ang akong kauban nga alagad nga si Timoteo nangumusta usab kaninyo, lakip si Lucio, si Jason, ug si Sosipatro nga sama kanakong mga Judio.

22(Ako, si Tercio nga anaa usab sa Ginoo, nangumusta usab kaninyo. Ako ang nagsulat niining sulat nga gidikta ni Pablo.) 23Si Gayo nangumusta usab kaninyo. Ako, si Pablo, nagasaka dinhi sa iyang balay, ug dinhi usab nagasimba ang mga tumutuo. Si Erastus nga tresurero sa siyudad ug ang atong igsoon nga si Quartus nangumusta usab kaninyo.

24[Hinaut pa nga panalanginan gayod kamong tanan sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Amen.]

Pagdayeg sa Dios

25Dayegon ta ang Dios nga makapalig-on kaninyo sumala sa Maayong Balita mahitungod kang Jesu-Cristo nga akong ginawali kaninyo. Ang Maayong Balita dugay na nga gitago, 26apan karon ginasugilon na kini sa tanang mga tawo pinaagi sa mga sinulat sa mga propeta sumala sa sugo sa walay kataposan nga Dios, aron ang tanan motuo ug motuman kang Cristo. Ug gipahibalo usab kini kaniadto.

27Pinaagi kang Jesu-Cristo, daygon ta sa walay kataposan ang Dios nga mao lang ang nakahibalo sa tanan! Amen.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Romanos 16:1-27

Rijsishcacunatami ‘¿Allillachu canguichij?’ nishca

1Cencreapi tandanacuj crijcunata servij, ñucanchij pani Febetami cancunaman mingani. 2Diospajlla cajcunapura chasquina shinataj, paitapish Apunchij Jesusmanta alli chasquipaichij. Paica tauca crijcunapajpish, ñucapajpishmari allita rurarca. Chaimanta, paipaj ima illajpipish amataj saquipanguichij.

3Cristo Jesusta ñucahuan servij pani Priscilatapish, paipaj cusa Aquilatapish “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipaichij. 4Paicunaca ñucata quishpichingaraicumi, ña huañunata quishpirircacuna. Chaimantami paicunataca, mana israelcunapura tucui crij tandanacushcacunapish, ñucapish pagui ninchij.

5Paicunapaj huasipi tandanacuj crijcunatapish, “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipaichij.

Ñuca cʼuyashca Epenetotapish, “ ‘¿Allillachu cangui?’ ninmi” nipaichij. Acaya llajtapica, paimi Cristotaca punta crirca.

6Cancunapurapi achca allita ruracuj Mariatapish, “ ‘¿Allillachu cangui?’ ninmi” nipanguichij.

7Ñuca aillupura, llajtapura Andronicotapish, Juniastapish “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipaichij. Paicunami ñucahuan preźu tiyarcacuna. Paicunaca huillagrichun mingashcacunapaj achca cʼuyashcacunami, Cristota ñucapaj ñaupa crijcunapishmi.

8Apunchij Jesusmanta ñuca cʼuyashca huauqui Ampliastapish, “ ‘¿Allillachu cangui?’ ninmi” nipaichij.

9Cristo Jesusta ñucanchijhuan servij Urbanotapish, ñuca cʼuyashca huauqui Estaquistapish “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipaichij.

10Cristopaj cashcata tucui laya ricuchij Apelestapish, “ ‘¿Allillachu cangui?’ ninmi” nipaichij.

Shinallataj Aristobulopaj huasipi cajcunatapish, “ ‘¿Allillachu cangui?’ ninmi” nipaichij.

11Ñuca llajtapura Herodiontapish, “ ‘¿Allillachu cangui?’ ninmi” nipaichij.

Narcisopaj huasipi cajcunatapish, “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipaichij. Paicunaca, Apunchij Jesusta alli crijcunami.

12Trifenatapish, Trifosatapish “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipaichij. Chai panicunaca, mana samashpa, Apunchij Jesusta servijcunami. Apunchij Jesusta servinapi mana shaicuj, cʼuyashca pani Persidatapish, “ ‘¿Allillachu cangui?’ ninmi” nipaichij.

13Apunchij Jesús agllashca, alli crij Rufotapish, paipaj mamatapish “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipaichij. Paipaj mamaca, ñucapajpish mama shinami.

14Asincritota, Flegonteta, Hermesta, Patrobasta, Hermasta, paicunahuan caj tucui crijcunatapish, “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipaichij.

15Filologota, Juliata, Nereota, paipaj panitapish, Olimpastapish, paicunahuan caj crijcunatapish, “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipaichij.

16Caishuj chaishuj chuya shunguhuan muchashpa, ‘¿Allillachu canguichij?’ ninacuichij.

Cristota crij tucui tandanacushcacunami cancunataca, ‘¿Allillachu canguichij?’ nishpa cachancuna.

17Huauqui, panicuna, chai, pʼiñanacuipi churashpa chʼicanyachijcunatapish, panda yachachijcunatapish alli ricuranguichij. Paicunaca, cancunaman alli yachachishcata pʼiñajcunami. Paicunahuanca pajta tandanacunguichijman. 18Chashnacunaca, Apunchij Jesucristota servinapaj randica, quiquin huijsallatami servincuna. Paicunaca uyanajlla, catinajlla shimicunahuanmi, manaraj alli yachajcunataca umancuna. 19Cancuna crishpa ima shina caźucushcataca, tucuipimi yachaj chayashcacuna. Chaimantami cancunamantaca, achcata cushicuni. Chashna cajpipish, cancunaca allita rurangapajca yuyaisapa caichij, millaita ruranapica upa huahuacuna shina caichij.

20Sumaj causaita cuj Taita Diosca, ñallami Satanastaca cancuna saruchun, cancunapaj chaqui ucupi churanga. Apunchij Jesucristoca, cancunaman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun.

21Ñucahuan huillashpa purij Timoteopish, ñuca aillupura Luciopish, Jasonpish, Sosipaterpish cancunataca ‘¿Allillachu canguichij?’ nincunami.

22Terciomi cai quillcataca quillcani. Ñucapish Apunchij Jesuspaj shutipimi, ‘¿Allillachu canguichij?’ nipani.

23Gayopish ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi. Paipaj huasipimi causacuni. Tucui crijcunapish, paipaj huasipimi tandanacuncuna.

Cai pueblopaj cullquita huaquichij Erastopish, huauqui Cuartopish cancunataca, ‘¿Allillachu canguichij?’ nincunami.

24Apunchij Jesucristoca, tucui cancunaman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.

25Jesucristomanta alli huillaita ñuca huillashca shinataj, cancunata ashtahuan alli crijta rurai tucuj Diostaca, ‘Allimari cangui’ nishunchij. Huiñai huiñaimanta pi mana yachashca, pacalla cashcatami ñucata huillachishca. 26Diosca, Pai ima nishcata huillajcunahuan chaita quillcachishpa charicushcatami, cunan ricuchirca. ¡Huiñai huiñaita causacuj Taita Diosca, pai mandashca shinallataj, tucui llajtacunapi causajcuna crishpa caźuchunmi, caitaca huillachirca.

27Tucuita yachaj, shujlla Taita Diostaca, Jesucristomanta huiñai huiñaita sumajyachishca cachun! Chashna cachun.