Ang Pulong Sa Dios

Roma 16:1-27

Ang mga Pagpangumusta ni Pablo

1Karon gusto kong ipaila kaninyo ang atong igsoon nga si Febe. Nagaalagad siya sa iglesia sa Cencrea. 2Dawata ninyo siya isip inyong igsoon sa Ginoo, ug mao gayod kini ang angay ninyong buhaton isip mga anak sa Dios. Tabangi ninyo siya sa iyang mga kinahanglanon, kay daghan ang iyang natabangan. Ako gani natabangan usab niya.

3Ipangumusta ninyo ako kang Priscila ug kang Aquila. Kauban ko sila sa paghago alang kang Cristo Jesus. 4Gitahan nila ang ilang kinabuhi alang kanako; ug dili lang ako ang nagapasalamat kanila, kondili ang tanan usab nga mga iglesia nga dili Judio. 5Kumusta usab sa tanang mga tumutuo nga nagatigom didto sa ilang balay.

Ipangumusta usab ako sa akong hinigugmang higala nga si Epenetus. Siya ang unang mituo kang Cristo sa probinsya sa Asia. 6Kumusta usab kang Maria. Naghago siya pag-ayo alang kaninyo. 7Kumusta usab sa akong isigka-Judio nga si Andronicus ug si Junia. Kini sila kauban ko nga nabilanggo. Nailhan sila sa mga apostoles, ug una pa sila kanako nga nahimong Kristohanon.

8Ipangumusta usab ako sa akong hinigugma nga higala sa Ginoo nga si Ampliyatus. 9Kumusta usab kang Urbano nga atong kauban nga katabang sa pag-alagad kang Cristo, ug sa akong hinigugmang higala nga si Estaquis. 10Kumusta usab kang Apeles. Bisan daghan ang iyang naagian nga mga pag-antos, wala gayod siya motalikod kang Cristo. Kumusta usab sa panimalay ni Aristobulus, 11kang Herodion nga akong isigka-Judio, ug sa mga anaa sa Ginoo sa panimalay ni Narciso.

12Ipangumusta usab ako kang Trifena ug kang Trifosa. Sila kugihan nga mga alagad sa Ginoo. Kumusta usab sa atong hinigugma nga higala nga si Persida. Daghan ang iyang nabuhat alang sa Ginoo. 13Kumusta usab kang Rufo. Kini siya inila nga alagad sa Ginoo. Kumusta usab sa iyang inahan. Ang pagtagad niya kanako sama gayod sa usa ka anak. 14Kumusta usab kanila ni Asincritus, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, ug sa tanang mga igsoon kang Cristo nga kauban nila. 15Kumusta kanila ni Filologus, Julia, Nereo, ug sa iyang igsoon nga babaye, kang Olimpas, ug sa tanang mga tumutuo nga kauban nila.

16Pagkumustahay kamo isip managsoon kang Cristo.16:16 Pagkumustahay kamo isip managsoon kang Cristo: sa literal, Pagkumustahay kamo nga may balaan nga halok. Ang tanang mga iglesia nga iya ni Cristo nangumusta diha kaninyo.

Ang Kataposang mga Tambag

17Mga igsoon ko kang Cristo, pagbantay kamo sa mga tawo nga maoy hinungdan sa panagbahin-bahin ug nagasamok sa pagtuo sa mga tumutuo. Supak sila sa mga pagtulon-an nga gitudlo kaninyo. Busa likayi ninyo sila. 18Ang mga tawo nga nagabuhat niini wala mag-alagad kang Cristo nga atong Ginoo, kondili ang ilang kaugalingong kagustohan lang ang ilang gipasulabi. Ginapahisalaag nila ang mga tawo nga kulang sa kahibalo pinaagi sa ilang maayo ug madanihon nga mga sinultihan. 19Nabantog ang inyong pagkamatinumanon kang Cristo, busa nalipay gayod ako; apan gusto ko nga magmaalamon kamo mahitungod sa pagbuhat ug maayo, ug inosente mahitungod sa pagbuhat ug daotan. 20Ug sa dili madugay ang Dios nga nagahatag kanato ug kalinaw, mopildi kang Satanas pinaagi kaninyo.

Hinaut nga panalanginan gayod kamo sa atong Ginoong Jesus.

21Ang akong kauban nga alagad nga si Timoteo nangumusta usab kaninyo, lakip si Lucio, si Jason, ug si Sosipatro nga sama kanakong mga Judio.

22(Ako, si Tercio nga anaa usab sa Ginoo, nangumusta usab kaninyo. Ako ang nagsulat niining sulat nga gidikta ni Pablo.) 23Si Gayo nangumusta usab kaninyo. Ako, si Pablo, nagasaka dinhi sa iyang balay, ug dinhi usab nagasimba ang mga tumutuo. Si Erastus nga tresurero sa siyudad ug ang atong igsoon nga si Quartus nangumusta usab kaninyo.

24[Hinaut pa nga panalanginan gayod kamong tanan sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Amen.]

Pagdayeg sa Dios

25Dayegon ta ang Dios nga makapalig-on kaninyo sumala sa Maayong Balita mahitungod kang Jesu-Cristo nga akong ginawali kaninyo. Ang Maayong Balita dugay na nga gitago, 26apan karon ginasugilon na kini sa tanang mga tawo pinaagi sa mga sinulat sa mga propeta sumala sa sugo sa walay kataposan nga Dios, aron ang tanan motuo ug motuman kang Cristo. Ug gipahibalo usab kini kaniadto.

27Pinaagi kang Jesu-Cristo, daygon ta sa walay kataposan ang Dios nga mao lang ang nakahibalo sa tanan! Amen.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

羅馬書 16:1-27

介紹菲比

1現在我給你們推薦我們的姊妹菲比,她是堅革哩教會的女執事。 2請你們因為在主裡的關係,照著做聖徒的本分接待她。無論她有什麼需要,請你們幫助她,因為她幫助過许多人,也幫助過我。

問候聖徒

3請代我問候百基拉亞居拉夫婦,他們是我在基督耶穌裡的同工, 4為了救我將生死置之度外。不但我感謝他們,就是外族人的教會也感謝他們。 5請問候在他們家中聚會的教會。請問候我所愛的以拜尼土,他在亞細亞最先信主。 6請問候瑪麗亞。她為你們受盡了勞苦。 7請問候安多尼古猶尼亞,他們是我的親人,曾與我一同坐牢,同受患難,在使徒中很有名望,比我先信基督。 8請問候我在主裡所愛的暗伯利9請問候在基督裡與我同工的耳巴奴和我所愛的士大古10請問候亞比利,他在基督裡曾受過考驗。請問候亞利多布全家。 11請問候我的親戚希羅天。請問候拿其數家中的信徒。 12請問候土非娜土富撒,她們都為主勞苦。請問候我所愛的彼息,她為主多受勞苦。 13請問候主所揀選的魯孚,也問候他的母親,他的母親就是我的母親。 14請問候亞遜其土弗勒干黑米八羅巴黑馬和他們當中的其他弟兄姊妹。 15請問候非羅羅古猶利亞尼利亞和他的妹妹、阿林巴和他們那裡的眾聖徒。 16你們要以聖潔的吻彼此問候。基督的眾教會都問候你們。

提防悖逆者

17弟兄姊妹,我勸你們要留意那些製造分裂、設置障礙、背離你們所學之道的人,你們要避開他們。 18他們並不是在事奉我們的主基督,只是為了滿足自己的慾望,用花言巧語欺騙單純善良的人。 19你們對主的順服已人人皆知,我為你們高興,我希望你們在好事上聰明,在壞事上無知。 20賜平安的上帝快要把撒旦踐踏在你們腳下了。願我們主耶穌的恩典常與你們同在!

其他人的問候

21我的同工提摩太和我的親屬路求耶孫所西巴德問候你們。 22我這為保羅代筆寫信的德特在主裡問候你們。 23接待我也接待全教會的該猶問候你們。 24主管本城財政的以拉都問候你們,括土弟兄也問候你們。

25感謝上帝!祂能使你們剛強,正如我所傳講的福音和耶穌基督的教導。這福音是自古隱藏、從未顯明的奧祕, 26如今按著永恆上帝的命令,藉著先知們所寫的經書公諸於世,讓世人都信從耶穌基督。 27願榮耀藉著耶穌基督歸於獨一全智的上帝,直到永遠。阿們!