Ang Pulong Sa Dios

Roma 12

Ang Pagkinabuhi Isip Kristohanon

1Busa mga igsoon, tungod sa kalooy sa Dios kanato, nagahangyo ako kaninyo nga ihalad ninyo ang inyong kaugalingon isip buhi nga halad alang sa Dios. Itugyan ninyo ang inyong kaugalingon sa pag-alagad kaniya sumala sa iyang nahimut-an. Mao kini ang husto nga pagsimba sa Dios. Ayaw kamo pagsunod sa mga gawi sa mga tawo niining kalibotan. Tugoti ninyo ang Dios nga mobag-o sa inyong hunahuna, aron masayran ninyo ang kabubut-on sa Dios—kon unsa ang maayo, hingpit, ug ang makapahimuot kaniya.

Ingon nga apostol, nga mao ang grasya nga gihatag sa Dios kanako, sultihan ko kamong tanan nga dili kamo angay maghunahuna ug labaw kay sa tinuod ninyong kahimtang, kondili hunahunaon ninyo pag-ayo kon unsa ang inyong mga katakos sumala sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Kay maingon nga ang atong lawas adunay daghan nga bahin, ug ang matag bahin adunay tagsa-tagsa ka buluhaton, mao usab kitang mga tumutuo. Bisan tuod daghan kita, usa lang kita ka lawas sa atong paghiusa kang Cristo, ug kabahin kita sa usag usa. Ug tungod kay ang matag usa kanato adunay iyang gasa nga nadawat sumala sa grasya sa Dios, gamiton nato kining iyang gihatag. Kon adunay gihatagan ug gasa sa pagsugilon sa pulong sa Dios, gamiton niya kana sumala sa iyang pagtuo. Ug kon adunay gihatagan ug gasa sa pagsilbe sa iyang isigka-tawo, angay siyang magsilbe; kon sa pagtudlo, angay siyang magtudlo; kon may gasa sa pagdasig, angay siyang modasig sa uban; kon sa paghatag sa mga kabos; mohatag siya nga walay tihik-tihik; kon sa pagdumala, magdumala siya nga may kakugi; ug kon sa pagtabang sa mga naglisod, motabang siya nga adunay kalipay.

Kinahanglan nga matinud-anon gayod ang atong paghigugma. Likayan nato ang daotan, ug buhaton kanunay ang maayo. 10 Isip managsoon kang Cristo maghinigugmaay gayod kita, ug magtinahoray sa usag usa. 11 Magmakugihon kita ug dili magtinapolan; mag-alagad kita sa Ginoo sa kinasingkasing gayod. 12 Ug tungod kay aduna kitay paglaom nga maayo ang atong umaabot, kinahanglang magmalipayon kita. Antuson nato ang mga kalisod, ug mag-ampo kita kanunay. 13 Tabangan nato ang mga anak sa Dios sa ilang mga kinahanglanon ug dawaton nato sa atong panimalay ang mga dumuduong.

14 Iampo ninyo sa Dios nga panalanginan niya ang mga tawo nga nagalutos kaninyo. Ayaw kamo pag-ampo nga silotan sila sa Dios. 15 Paglipay kamo uban sa mga nagakalipay, ug pagsubo uban sa mga nagasubo. 16 Kinahanglan pareho ang inyong pagtagad sa matag usa. Ayaw kamo pagmapahitas-on, hinuon pakighigala kamo sa mga tawo nga ubos ug kahimtang. Ayaw kamo paghunahuna nga maalam gayod kamo.

17 Kon adunay magbuhat ug daotan kaninyo ayaw kamo pagbalos ug daotan. Hinuon hunahunaa ninyo kon sa unsa nga pamaagi kamo makahimog maayo atubangan sa mga tawo. 18 Kutob sa inyong mahimo likayi ninyo ang kasamok sa inyong pagpakig-uban sa tanang mga tawo. 19 Mga hinigugma, ayaw gayod kamo pagpanimalos, kondili itugyan ninyo kini sa Dios nga mao ang mag-silot kanila. Kay sa Kasulatan nagaingon ang Dios, “Ako ang manimalos; ako ang magsilot.”[a] 20 Busa sundon nato ang gi-ingon sa Kasulatan, “Kon ang imong kaaway gigutom, pakan-a; kon giuhaw, paimna. Kay kon buhaton mo kini maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo.”[b] 21 Ayaw kamo pagpadaog sa daotan, kondili daoga ninyo ang daotan pinaagi sa paghimo ug maayo.

Footnotes

  1. 12:19 Tan-awa usab ang Deu. 32:35.
  2. 12:20 Tan-awa usab ang Pan. 25:21-22.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Romanos 12

‘Crijcunaca Diospajlla causaichij’ nishcami

1Chaimanta huauqui, panicuna, Taita Dios jatunta llaquishcata yuyaipi charinguichij. Chai yuyaihuan cancunaca, quiquin aichata Paiman cushpa rupachij shina, Pai cushicuchun, Paipajlla, chuyata causaichij. Tucui shunguhuan Diosta yuyarishpatajca chashnami causana. Cunan punlla millai runacunataca, ama catichijchu. Chaipaj randica, yuyaimantapacha mushujyarishpa, mushuj causaita causaichij. Chashnami, Taita Dios munashca shina allita rurashpa, paita cushichishpa, ima pandata mana rurashpa causai tucunguichij.

Ñucataca mana c'uyaipaj cajpipish Diosmi c'uyahuarca. Chaillamantami, cancunataca tucuicunallatataj caita nini: Ama shuj ashtahuan, shuj ashtahuan cashcata yuyaichijchu. Ashtahuanpish Taita Dios tucui cancunaman crina yuyaita cushca shinalla, alli yuyaiyuj caichij. Ñucanchijca, shuj cuerpollapimi imalla tiyajcunataca, achcata charinchij. Chashna cashpapish, mana tucui chaicuna shujlla ruranata charinchu. Ñucanchijpish, Cristohuan shujlla tucushcamantaca, achcacuna cashpapish, shuj cuerpollami canchij. Chaimantami, caishuj chaishuj chaipurallataj canchij.

Diosca mana c'uyaipaj cajpipish c'uyashpallami ñucanchijmanca, ch'ican ch'ican rurai tucunata, pai munashca shina curca. Dios ima nishcata huillaj cashpaca, crijpi Dios cushca shinalla huillachun. Shujtajcunata servij canata cushca cajpica, servina yuyailla cachun. Yachachij cashpaca, yachachina yuyailla cachun. Maijanpish cunaj cashpaca, alli yuyaihuan cunachun. Huajchacunaman caraj cashpaca, ama mitsaj mitsajlla carachun. Pushaj cai tucushpaca, ama q'uilla q'uillalla purichun. Shujtajcunata ayudaj cashpaca, cushicuihuan ayudachun.

Shunguhuantaj c'uyanacunguichij

Shungumantataj c'uyanacuichij. Imapish mana allitaca p'iñaichij, allitaca ashtahuan ruracuichijlla. 10 Huauquipura shinataj, caishuj chaishuj c'uyanacuichij. Caishuj chaishuj randinmanta alli ninacushpa, valichinacuichij.

11 Imata ruracushpapish, ama q'uilla caichijchu. Diospaj Espíritu yuyachishca shina, rupaj shunguhuan, Apunchij Jesusta servichij. 12 Shuyacushcataca, cushicuihuan shuyaichij. Ima llaqui japijpipish, apaichijlla, Diostaca mañaracuichijlla. 13 Diospajlla cajcunapaj ima illajpica, charishcata raquinacuichij. Cancunapaj huasiman shamujcunatapish, alli chasquichijlla. 14 Cancunata llaquichijcunataca, bendiciaichij. Llaqui tucuchun ninapaj randica bendiciaichij. 15 Cushicuihuan cajcunahuanca cushicuichij, huacajcunahuanca huacaichij. 16 Caishuj chaishuj, shujlla yuyaihuan sumajta causaichij. Ama jatun tucuichijchu, ashtahuanpish huajchacunahuan apanacuichij. Ama, ‘Alli yachajmi cani’ yuyaichijchu.

17 Cancunata llaquichijcunataca, ama tigra llaquichichijchu. Tucuicunapaj ñaupajpi allita ruraichij. 18 Tucuicunahuan sumajta causangapaj ima allita rurai tucushpaca, ruraichijlla. 19 Ñuca c'uyashca crijcuna, cancunata p'iñajcunataca, ama cancunallataj llaquichichijchu. Ashtahuanpish Taita Dios llaquichichun saquichijlla. Mandaj Diosllatajmi Pai Quillcachishcapica: «Ñucami llaquichisha, ñucami paicuna japina cashcataca cusha» nicun. 20 Chashna cajpica:

«Canta p'iñaj yaricachijpica, caranguilla,
    Yacunachijpipish, yacuta cunguilla.
Chashna rurajpica Paica llaquiringami,
    ñahui pucayajta pingaringami» ninpishmi.

21 Ima millai yuyai shamujpipish, ama atichinguichu. Ashtahuanpish allita rurashpa, millaitaca mishanguitaj.