Ang Pulong Sa Dios

Roma 10:1-21

1Mga igsoon, dako gayod ang akong handom nga ang akong mga isigka-Judio maluwas, ug kini giampo ko sa Dios. 2Makapamatuod ako nga kugihan sila sa pag-alagad sa Dios, apan dili sumala sa kamatuoran. 3Kay wala sila masayod sa pamaagi sa Dios sa pagmatarong sa tawo. Nagtinguha hinuon sila sa ilang kaugalingong pamaagi ug wala nila sunda ang pamaagi sa Dios. 4Wala sila makasabot nga ang Kasugoan natapos diha kang Cristo. Kay pinaagi sa gibuhat ni Cristo, ang matag usa nga nagatuo kaniya mao lang ang gipakamatarong.

Ang Kaluwasan alang sa Tanan

5Mao kini ang gisulat ni Moises mahitungod sa pagpakamatarong pinaagi sa pagtuman sa Kasugoan: “Ang tawo nga nagatuman sa Kasugoan magkinabuhi sumala sa Kasugoan.”10:5 Tan-awa usab ang Lev. 18:5. 6Apan mao kini ang gi-ingon sa Kasulatan mahitungod sa pagpakamatarong pinaagi sa pagtuo, “Ayaw pag-ingon sa imong kaugalingon, ‘Kinsa ba ang moadto sa langit?’ ” (Ang buot ipasabot, sa pagpakanaog kang Cristo nganhi). 7“Ayaw usab pag-ingon, ‘Kinsa ang mokanaog sa kinahiladman sa yuta?’ ” (Ang buot ipasabot, sa pagkuha kang Cristo gikan sa mga patay). 8Hinuon ang Kasulatan nagaingon,

“Ang pulong sa Dios haduol kanimo, anaa sa imong ngabil ug sa imong kasing-kasing.”10:8 Tan-awa usab ang Deu. 30:12-14.

Ug kining pulong sa Dios mao ang mahitungod sa pagtuo nga among ginawali: 9kon isugilon mo nga si Jesus mao ang Ginoo ug nagatuo ka sa kinasingkasing nga gibanhaw siya sa Dios gikan sa kamatayon, maluwas ka. 10Kay ang tawo pakamatarungon sa Dios kon motuo siya sa kinasingkasing. Ug kon mosugilon siya sa iyang pagtuo, maluwas siya. 11Kay nagaingon ang Kasulatan, “Ang nagatuo kaniya dili gayod maulawan.”10:11 Tan-awa usab ang Isa. 28:16. 12Ug kini nga saad alang sa tanan, Judio man o dili Judio, tungod kay ang Ginoo, Ginoo sa tanan, ug nagahatag siyag panalangin nga madagayaon sa tanan nga nagadangop kaniya. 13Kay nagaingon ang Kasulatan, “Si bisan kinsa nga modangop sa Ginoo maluwas.”10:13 Tan-awa usab ang Joel 2:32.

14Apan unsaon nila pagdangop kaniya kon wala sila motuo? Ug unsaon man nila pagtuo kaniya kon wala sila makadungog mahitungod kaniya? Ug unsaon man nila pagkadungog kon walay mosugilon kanila? 15Ug unsaon man paglakaw ug pagsugilon sa mga tigbalita kon wala sila ipadala? Sumala sa Kasulatan, “Pagkatahom gayod kon moabot ang mga nagasangyaw sa Maayong Balita.”10:15 Tan-awa usab ang Isa. 52:7. 16Apan dili ang tanan nagdawat sa Maayong Balita. Sama sa giingon ni Isaias, “Ginoo, kinsa ba ang mituo sa among giwali?”10:16 Tan-awa usab ang Isa. 53:1. 17Karon makaingon kita nga ang tawo motuo lang kang Cristo kon makadungog siya sa mensahe mahitungod kaniya. Ug kining mensahe madungog lang kon may magtudlo niini. 18Karon, nakadungog ba ang mga Israelinhon niini nga mensahe? Dili mahimo nga wala sila makadungog. Kay nagaingon ang Kasulatan, “Nadungog ang ilang tingog sa bisan asang dapit. Ug ang ilang mga pulong milanog sa tibuok kalibotan.”10:18 Tan-awa usab ang Salmo 19:4. 19Unsa man, wala ba sila makasabot? Dili mahimo nga wala sila makasabot. Kay sumala sa sinulat ni Moises nagaingon ang Dios kanila, “Pasinahon ko kamo sa mga tawo nga dili Israelinhon. Pasuk-on ko kamo tungod kay ipakita ko ang akong kalooy sa mga tawo nga wala makaila kanako.”10:19 Tan-awa usab ang Deu. 32:21. 20Misulti usab ang Dios kanila pinaagi kang Isaias (ug walay kahadlok nga misulti niini si Isaias sa mga tawo),

“Nakaplagan ako sa mga tawo nga wala mangita kanako,

Ug bisan wala sila mangutana mahitungod kanako, nagpaila ako kanila kon kinsa ako.”10:20 Tan-awa usab ang Isa. 65:1.

21Apan mahitungod sa mga Israelinhon miingon siya, “Nagpadayon ako sa pagpaabot kanila nga mga gahig ulo ug mga masupilon nga mobalik sila kanako.”10:21 Tan-awa usab ang Isa. 65:2.