Panultihon 5 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Panultihon 5:1-23

Pahimangno Kabahin sa Pagpanapaw

1Anak, paminawa kining mga maalamong pulong nga akong isulti, 2aron makahibalo ka magdesisyon sa ensakto ug manulti nga may kaalam. 3Ang pulong sa babayeng daotan sama katam-is sa dugos, ug lami tagamtamon sama sa lana sa olibo. 4Apan sa kaulahian ang kapait ug kasakit ray imong dangatan. 5Kon mosunod ka kaniya, dad-on ka niya sa dapit sa mga patay; ang dalan nga iyang gilakwan padulong sa kamatayon. 6Wala siya magtagad sa dalan sa kinabuhi. Dili tul-id ang dalan nga iyang ginasubay ug wala gani siya makaamgo niini.

7Busa mga anak, pamatia ninyo ako ug tumana. 8Palayo kamo sa babayeng sama niana. Ayaw kamo pagduol sa iyang balay. 9Kay kon himuon ninyo kana, mawad-an kamog dungog ug maangkon kini sa uban, ug mamatay kamo sa kamot sa mga tawong bangis. 10Ang tanan ninyong bahandi ug uban pang hinagoan kuhaon lang ug pahimuslan sa ubang mga tawo. 11Mag-agulo kamo kon magtinga na kamo, nga labihan na kaayo kaniwang. 12Unya moingon kamo, “Anugon wala ko gihatagan ug pagtagad ang mga pagbadlong sa akong pamatasan. 13Wala ako mamati sa akong mga magtutudlo. 14Busa karon, nagaungaw na ako sa baba sa kamatayon atubangan sa katilingban.”

15Sa imong asawa ka lang angay makighilawas. Kon tubig pa kini, sa imong kaugalingong atabay ka lang magkuhag imong imnon. 16Kay basig magluib usab ang imong asawa.5:16 sa literal, Basig mag-awas ang imong tuboran diha sa mga karsada o sa mga plasa. 17Kinahanglan nga imo lang siya; dili siya makighilawas sa ubang lalaki. 18Magpakalipay ka diha sa imong asawa, ug hinaut nga panalanginan siya sa Dios. 19Matahom siya ug maanindot sama sa lagsaw, busa hinaut nga mawili ka kaniya5:19 mawili ka kaniya: sa literal, matagbaw ka sa iyang dughan. ug mabihag kanunay sa iyang gugma.

20Anak, ayaw pagpadani sa babayeng daotan o pagpakigrelasyon kaniya. 21Kay nakita sa Ginoo ang tanan mong binuhatan; nagatan-aw siya bisan asa ka paingon. 22Ang binuhatan sa tawong daotan sama sa lit-ag nga mounay kaniya. 23Mahisalaag siya tungod sa iyang kabuang, ug mamatay siya tungod kay dili siya magpatul-id sa iyang pamatasan.