Panultihon 4 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Panultihon 4:1-27

1Mga anak, pamatia ninyo pag-ayo ang pagtul-id sa inyong amahan sa inyong pamatasan, aron makakat-on kamo. 2Maayo ang akong ginatudlo, busa ayaw ninyo kini ipakawalay-bili. 3Sa bata pa ako ug anaa pa sa poder sa akong amahan, paborito4:3 paborito: o, bugtong anak. ako sa akong inahan. 4Ginatudloan ako sa akong amahan. Miingon siya kanako, “Tipigi sa imong kasingkasing ang gipanudlo ko kanimo. Tumana ang mga sugo ko aron padayon kang magkinabuhi. 5Paninguhaa nga makaangkon kag kaalam ug pagsabot. Ayawg kalimti ang akong mga gipang-estorya kanimo, ug ayawg biya niini. 6Ayaw isalikway ang kaalam, hatagi hinuon kinig importansya, kay mao kini ang motipig kanimo. 7Ang kaalam ug pagsabot maoy labing mahinungdanon sa tanan, busa paninguhaa gayod nga maangkon mo kini bisan pag mahurot ang tanan mong kabtangan.4:7 busa paninguhaa… kabtangan: o, busa bisan unsa pay imong naangkon, paninguhaa gayod nga maangkon ang kaalam ug ang pagsabot. 8Higugmaa ug tipigi ang kaalam, kay makahatag kini kanimog kadungganan. 9Sama kini sa korona nga bulak nga makahatag ug katahom kanimo.”

10Anak, pamatia ug tumana ang gipanulti ko kanimo aron motaas ang imong kinabuhi. 11Nagtudlo na ako kanimog kaalam, kon unsaon pagkinabuhig ensakto. 12Busa kon sundon mo kini, walay kahasol sa imong pagkinabuhi, ug dili ka matarog. 13Ayaw gayod kalimti ang gihimo kong pagtul-id sa imong pamatasan; tipigi kini sa imong kasingkasing kay imo kanang ikinabuhi.

14Ayaw sunda ang binuhatan sa mga daotan. 15Likayi gayod kini ug padayon sa imong pagkinabuhing matarong. 16Kay dili sila makatulog kon dili sila makahimog daotan o wala silay malaglag. 17Ang kadaotan ug ang kabangis daw maoy ilang kinaon ug ilimnon.

18Ang pagkinabuhi sa mga matarong daw sama sa nagsubang nga adlaw nga mosamot kasidlak sa kaudtohon. 19Apan ang pagkinabuhi sa mga daotan daw sama sa kangitngit, ug wala sila masayod kon unsa ang hinungdan sa ilang pagkalaglag.

20Anak, pamatia pag-ayo ang gipangtudlo ko kanimo; 21ayaw gayod kini kalimti, hinuon tipigi kini sa imong kasingkasing. 22Kay maghatag kinig maayong panglawas ug taas nga kinabuhi sa nagabaton niini.

23Bantayi pag-ayo ang imong hunahuna, kay kon unsay anaa sa imong hunahuna mao usab ang imong ikinabuhi. 24Ayaw pangilad o pamakak. 25Isentro ang imong panghunahuna sa mga butang nga maayo. 26Balansiha pag-ayo ang tanan mong pagahimuon aron maayo ang mahimong resulta niini. 27Pagtinarong; likayi ang paghimo ug daotan.