Ang Pulong Sa Dios

Panultihon 2:1-22

Ang Kamahinungdanon sa Kaalam

1Anak, dawata ug tipigi sa imong kasingkasing ang akong mga gipanudlo ug mga sugo. 2Paminawa kon unsay makahatag ug kaalam ug pagsabot. 3Ug paningkamoti gayod nga makaangkon ka niini, 4nga daw sama nga nagapangita kag pilak o tinagong bahandi. 5Kon himuon mo kini, masayran mo kon unsa ang pagtahod sa Ginoo, ug masabtan mo ang mahitungod kaniya. 6Kay ang Ginoo maoy nagahatag ug kaalam. Kaniya usab naggikan ang kahibalo ug pagsabot. 7-8Gipanalipdan niya ang nagakinabuhing matarong, matinumanon, ug dili salawayon. Giandaman usab niya sila ug kadaogan.2:7-8 kadaogan: o, husto nga kaalam.

9Kon mamati ka kanako, masayran mo kon unsa ang maayo mong buhaton: ang husto, matarong, ug ang angayng buhaton. 10Mahimo kang maalamon, ug makahatag kinig kalipay kanimo. 11Kon may panabot ka ug kahibalo nga modesisyon ug ensakto, makasalbar kini kanimo 12ug maglikay sa daotang binuhatan ug sa mga tawong daotan ug sinultihan. 13Kini nga mga tawo mibiya na sa hustong binuhatan ug misunod sa buhat sa mga anaa sa kangitngit. 14Nagakalipay sila sa paghimo ug daotan, ug nalingaw sila sa kangil-ad niini. 15Dili ensakto ang ilang pagkinabuhi; sukwahi ang dalan nga ilang ginaagian.

16Ang kaalam maglikay usab kanimo sa babayeng daotan nga buot motintal kanimo pinaagi sa matam-is niyang mga pulong. 17Kining babayhana mibiya sa iyang bana nga iyang giminyoan sa batan-on pa siya; gikalimtan niya ang iyang saad sa Dios sa dihang gikasal siya. 18Ang pag-adto sa iyang balay sama ra nga nagpaingon ka sa kamatayon. Ang dalan paingon sa iyang balay padulong sa dapit sa mga patay. 19Si bisan kinsa nga moadto kaniya dili na makauli; dili na niini matultolan pa ang dalan paingon sa dapit sa mga buhi. 20Busa sunda ang pagkinabuhi sa maayo nga mga tawo; pagkinabuhi nga matarong. 21Kay ang tawo nga nagakinabuhi sa ensakto ug dili salawayon padayon nga magpuyo dinhi sa atong yuta. 22Apan ang mga daotan ug maluibon abugon. Pang-ibton sila sama sa mga sagbot.