Numero 8 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Numero 8:1-26

Ang Pagpahimutang sa mga Suga

1Miingon ang Ginoo kang Moises, 2“Ingna si Aaron nga kon ibutang na niya ang pito ka suga, kinahanglan nga ipahimutang niya kini sa paagi diin ang kahayag modan-ag sa atubangan sa butanganan niini.”

3Busa gihimo kini ni Aaron; gipahimutang niya ang mga suga sa paagi diin ang kahayag nagadan-ag sa atubangan sa butanganan niini, sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. 4Ang butanganan sa suga, gikan sa ubos hangtod sa ibabaw, hinimo sa bulawan sumala sa sumbanan nga gipadayag sa Ginoo kang Moises.

Ang Pagdedikar sa mga Kaliwat ni Levi

5Miingon ang Ginoo kang Moises, 6“Ilain ang mga kaliwat ni Levi gikan sa ubang mga Israelinhon, ug hinloi sila.8:6 hinloi sila: Ang buot ipasabot, himoa silang takos nga mopartisipar sa seremonya. 7Mao kini ang himuon mo sa paghinlo kanila: Wisiki sila sa tubig nga ginagamit sa paghinlo, ug pakiskisi ang tibuok nilang kalawasan ug palabhi ang ilang mga bisti. Human niana maisip na sila nga hinlo. 8Unya, padad-a sila ug toriyong baka ug halad alang sa pagpasidungog sa Ginoo nga hinimo gikan sa maayong klase sa harina nga sinagolan ug mantika. Padad-a usab sila ug laing usa pa ka toriyong baka isip halad sa paghinlo.

9“Pagkahuman tigoma ang tibuok katilingban sa Israel ug idedikar ang mga kaliwat ni Levi didto sa atubangan sa Tolda nga Tagboanan. 10Dad-a ang mga kaliwat ni Levi sa akong presensya ug papandongi ang ilang mga ulo sa mga kamot sa mga Israelinhon. 11Si Aaron ang modedikar kanila sa akong presensya isip pinasahi nga halad8:11 pinasahi nga halad: sa literal, halad nga binayaw. Mao usab sa bersikulo 13, 15, 21. gikan sa mga Israelinhon, aron makaalagad sila kanako.

12“Unya ipatong sa mga kaliwat ni Levi ang ilang mga kamot ngadto sa ulo sa duha ka toriyong baka ug ihalad kini kanako. Ang usa halad sa paghinlo ug ang usa halad nga sinunog, aron mahinloan sila gikan sa ilang mga sala. 13Pabaroga sila atubangan ni Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki ug idedikar sila isip pinasahi nga halad alang kanako. 14Niining paagiha malain mo ang mga kaliwat ni Levi gikan sa ubang mga Israelinhon, ug maako na sila.

15“Human mo mahinloi ang mga kaliwat ni Levi ug madedikar kanako ingon nga pinasahi nga halad, makaalagad na sila sa Tolda nga Tagboanan. 16Sila ang mga Israelinhon nga gigahin alang lang gayod kanako puli sa tanang mga kamagulangang anak nga lalaki sa mga Israelinhon. 17Kay ang tanang kamagulangan sa Israel akoa, tawo man o mananap. Sa dihang gipamatay ko ang tanang kamagulangang anak nga lalaki sa mga Ehiptohanon, gigahin ko na alang kanako ang tanang kamagulangang anak nga lalaki sa Israel. 18Ug gikuha ko ang mga kaliwat ni Levi puli sa tanang kamagulangang anak nga lalaki sa Israel. 19Sa tanang mga Israelinhon, ang mga kaliwat ni Levi ang gigahin ko nga magtabang kang Aaron ug sa iyang mga anak. Magaalagad sila sa Tolda nga Tagboanan alang sa mga Israelinhon, ug sila ang magahimo sa mga seremonya aron mahinloan ang mga Israelinhon gikan sa ilang mga sala, aron walay katalagman nga mahitabo kanila kon moduol sila sa Tolda nga Tagboanan.”

20Busa gihimo nila ni Moises, Aaron, ug sa tibuok katilingban sa Israel ang gisugo sa Ginoo kang Moises nga himuon alang sa mga kaliwat ni Levi. 21Nanghinlo8:21 Nanghinlo: Ang buot ipasabot, naghimo sila ug ritwal aron nga mahimo silang takos sa pag-apil sa mga seremonya sa ilang relihiyon. ang mga kaliwat ni Levi ug gilabhan nila ang ilang mga bisti. Unya gidedikar sila ni Aaron sa presensya sa Ginoo ingon nga pinasahi nga halad, ug naghimo si Aaron ug seremonya aron mahinloan sila gikan sa ilang mga sala, ug aron maisip na sila nga hinlo. 22Human niadto, nangalagad na ang mga kaliwat ni Levi sa Tolda nga Tagboanan ubos sa pagdumala ni Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki. Gibuhat gayod nila ngadto sa mga kaliwat ni Levi ang gisugo sa Ginoo kang Moises.

23Miingon ang Ginoo kang Moises, 24“Mao kini ang tulumanon alang sa mga kaliwat ni Levi. Magsugod ang mga kaliwat ni Levi sa pagpangalagad sa edad nga 25 ka tuig diha sa Tolda nga Tagboanan, 25ug moundang sila sa pagpangalagad sa edad nga 50 ka tuig. Niining edara, 26mahimo pa silang motabang sa ilang kauban nga mga Levita pinaagi sa pag-alagad isip tigbantay sa Tolda, apan dili gayod sila mohimo sa mga buluhaton diha sa Tolda. Ingon niini ang paghatag mo sa mga katungdanan sa mga Levita.”