Numero 6 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Numero 6:1-27

Ang Tulumanon bahin sa Pagdedikar sa Tawo nga Buot Mag-alagad sa Ginoo

1Miingon ang Ginoo kang Moises, 2“Sultihi ang mga Israelinhon nga kon ang usa ka babaye o lalaki maghimo ug usa ka pinasahi nga panaad nga idedikar niya ang iyang kaugalingon sa pag-alagad kanako isip Nazareo,6:2 Nazareo: Ang buot ipasabot, gidedikar. 3kinahanglan dili siya moinom ug bino ug uban pang makahubog nga ilimnon. Dili usab siya mogamit ug suka nga gikan sa ubas ug suka nga gikan sa uban pang makahubog nga mga ilimnon. Dili usab siya moinom ug duga sa ubas, ni mokaon ug ubas o kaha pasas. 4Samtang usa siya ka Nazareo, kinahanglang dili gayod siya mokaon sa bisan unsa nga naggikan sa ubas, bisan ang liso o kaha panit niini.

5“Dili usab niya paputlan ang iyang buhok samtang wala pa niya mahuman ang iyang panaad sa pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan nga ilain siya alang sa Ginoo hangtod nga mahuman niya ang iyang panaad. Busa pasagdan lang niya nga motaas ang iyang buhok. 6Ug samtang wala pa niya mahuman ang iyang panaad nga mag-alagad sa Ginoo, kinahanglang dili siya moduol ug patay, 7bisan iya pa kining amahan, inahan, o igsoon. Dili gayod niya hugawan ang iyang kaugalingon tungod lang kanila, kay ang iyang buhok simbolo sa iyang pagdedikar sa iyang kinabuhi ngadto sa Ginoo.6:7 Nabatasan kaniadto ang pagpaupaw isip pagpaila sa pagsubo alang sa namatay. Busa dili kini mahimong himuon sa usa ka Nazareo. 8Busa sa tibuok panahon sa iyang pagdedikar sa iyang kinabuhi, gilain siya alang sa Ginoo.

9“Kon may kalit nga mamatay sa iyang tapad, ug hinungdan kini nga nahugawan ang iyang buhok6:9 buhok: sa Hebreo, ulo. nga simbolo sa iyang pagdedikar sa Ginoo, kinahanglan magpaupaw siya sa adlaw sa iyang pagpanghinlo—sa ikapito nga adlaw. 10Dayon sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siya ug duha ka salampati o tukmo ngadto sa pari didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. 11Ang usa sa langgam ihalad sa pari ingon nga halad sa paghinlo ug ang usa ihalad ingon nga halad nga sinunog. Niining paagiha mapasaylo siya sa sala nga iyang naangkon tungod sa minatay. Niana mismo nga adlaw, idedikar niya pag-usab ang iyang kaugalingon6:11 kaugalingon: sa Hebreo, ulo. ug pataason niya pag-usab ang iyang buhok. 12Ang nahaunang mga adlaw sa iyang pag-alagad sa Ginoo dili na iphon nga bahin sa iyang pagtuman sa iyang panaad, kay nahugawan man siya tungod sa minatay. Kinahanglan nga idedikar niya pag-usab ang iyang kaugalingon ug magsugod pag-usab hangtod mahuman niya ang iyang panaad. Kinahanglan usab nga magdala siya ug usa ka laking karnero nga usa ka tuig ang edad isip halad nga bayad sa iyang sala.

13“Mao kini ang himuon kaniya kon mahuman na niya ang iyang panaad isip Nazareo: Kinahanglan nga dad-on siya didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. 14Didto maghalad siya sa Ginoo niining mosunod nga mga mananap nga wala gayoy depekto: usa ka laking karnero nga nagaedad ug usa ka tuig ingon nga halad nga sinunog, usa ka bayeng karnero nga nagaedad usab ug usa ka tuig ingon nga halad sa paghinlo, ug usa ka hamtong nga laking karnero ingon nga halad alang sa maayong relasyon. 15Dugang pa niini, maghalad usab siya ug mga halad sa pagpasidungog sa Ginoo, mga halad nga ilimnon, ug usa ka basket nga pan nga walay patubo nga hinimo gikan sa maayong klase sa harina. Ang uban nga pan baga nga sinagolan ug mantika, ug ang uban nipis nga pinahiran ug mantika.

16“Ang pari mao ang maghalad niini ngadto sa Ginoo. Ihalad niya ang halad sa paghinlo ug ang halad nga sinunog. 17Unya ihalad usab niya ang hamtong nga laking karnero nga halad alang sa maayong relasyon ngadto sa Ginoo uban sa usa ka basket nga pan nga walay patubo. Unya ihalad usab niya ang mga halad sa pagpasidungog sa Ginoo ug ang mga halad nga ilimnon.

18“Pagkahuman, magpaupaw ang Nazareo didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. Unya kuhaon niya ang iyang buhok nga simbolo sa iyang pagdedikar sa iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo ug ibutang sa kalayo nga gisunogan sa halad alang sa maayong relasyon. 19Unya ibutang sa pari diha sa kamot sa Nazareo ang abagang bahin sa karnero nga gipabukalan ug ang nipis ug baga nga mga pan nga walay patubo nga gikan sa basket. 20Kuhaon dayon kini sa pari ug unya ibayaw ngadto sa presensya sa Ginoo isip halad nga binayaw. Balaan kini nga bahin sa halad, ug iya na kini sa pari, apil ang dughan ug paa sa karnero nga gibayaw usab sa Ginoo. Human niini mahimo nang moinom ug bino ang Nazareo.

21“Mao kini ang tulumanon alang sa usa ka tawo nga mosaad sa Ginoo nga mahimong Nazareo. Apan kon may gidugang pa siya niini kinahanglan tumanon gayod niya kini.”

Ang Bendisyon sa mga Pari

22Miingon ang Ginoo kang Moises, 23“Ingna si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki nga mao kini ang ilang isulti kon ilang bendisyonan ang mga Israelinhon:

24‘Hinaut nga panalanginan kamo sa Ginoo.

25Hinaut nga ipakita sa Ginoo ang iyang kaayo ug kalooy kaninyo.

26Hinaut nga magpakamaayo kaninyo ang Ginoo ug hatagan kamo niya ug maayo nga kahimtang.’ ”

27“Niining paagiha mapadayag nila ngadto sa mga Israelinhon kon kinsa ako, ug panalanginan ko sila.”