Numero 4 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Numero 4:1-49

Ang mga Kaliwat ni Kohat

1Miingon ang Ginoo kang Moises ug kang Aaron, 2“Ihapa ninyo ang mga kaliwat ni Kohat nga sakop sa tribo ni Levi sumala sa ilang kagikan ug pamilya. 3Ihapa ang tanang mga lalaki nga nagpangidaron ug 30 ngadto sa 50 ka tuig, nga makahimo sa pag-alagad sa Tolda nga Tagboanan.

4“Ang buluhaton sa mga kaliwat ni Kohat diha sa Tolda nga Tagboanan mao ang pag-atiman sa labing balaan nga mga butang. 5Sa higayon nga mobiya na kamo sa inyong gikampohan, mosulod si Aaron ug ang iyang mga anak sa Tolda ug kuhaon nila ang kurtina sa sulod ug itabon kini sa Kahon sa Kasugoan.4:5 Kahon sa Kasugoan: Mao usab kini ang sudlanan sa Kasabotan. Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. 6Pagkahuman tabonan pa gayod nila kini ug maayong klase sa panit4:6 maayong klase sa panit: Posible nga ang buot ipasabot niini sa Hebreo, panit sa dugong o dolfin. Mao usab sa bersikulo 8, 10, 11, 12, 14. ug panapton nga asul, ug dayon itaod nila ang mga pangdayong.

7“Tabonan usab nilag panapton nga asul ang lamisa nga butanganan sa pan nga ginahalad sa presensya sa Dios, ug ibutang nila didto ang mga plato, mga sudlanan sa insenso, mga yahong, mga tibod nga sudlanan sa mga halad nga ilimnon, ug ang mga pan nga anaa kanunay sa lamisa. 8Pagkahuman, tabonan nila kinig panapton nga pula, unya tabonan pa gayod nila kini ug maayong klase sa panit, ug itaod dayon ang mga pangdayong.

9“Ang butanganan sa suga tabonan nila ug panapton nga asul, apil ang mga suga niini, ang mga kimpit, ang mga saloranan sa agiw,4:9 agiw: Sa uban nga Binisaya, upos. ug ang mga tibod nga sudlanan sa lana. 10Puston nila kining tanan ug maayong klase sa panit ug itaod sa pangdayong.

11“Tabonan usab nilag panapton nga asul ang halaran nga bulawan ug sapawan pa gayod kini ug maayong klase sa panit, ug itaod dayon ang mga pangdayong. 12Ang uban pang kagamitan nga ginagamit sa pag-alagad diha sa Tolda puston ug panapton nga asul ug maayong klase sa panit ug itaod sa pangdayong.

13“Kinahanglan nga kuhaon nila ang abo gikan sa halaran, ug unya tabonan ang halaran ug panapton nga kolor ube. 14Unya ibutang dayon nila diha sa halaran ang tanang kagamitan niini: ang mga butanganan sa baga, ang mga dagkong tinidor, ang mga pala, ug ang mga yahong. Tabonan kini nila ug maayong klase sa panit, ug itaod nila ang mga pangdayong niini.

15“Human mataboni ni Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki ang Tolda nga Tagboanan ug ang tanang mga kagamitan niini, kuhaon ug dayongan kini sa mga kaliwat ni Kohat sa higayon nga mobiya na sila sa ilang gikampohan. Apan kinahanglang dili gayod nila tandogon kining balaan nga mga butang aron dili sila mamatay.

“Mao kadto ang mga kagamitan sa Tolda nga Tagboanan nga dad-on sa mga kaliwat ni Kohat. 16Si Eleazar nga anak sa pari nga si Aaron mao ang responsable sa lana alang sa mga suga, sa insenso, sa inadlaw-adlaw nga halad sa pagpasidungog kanako, ug sa lana nga pangdihog. Siya ang magdumala sa kinatibuk-an sa Tolda ug sa mga kagamitan niini.”

17Miingon ang Ginoo kang Moises ug kang Aaron, 18“Ayaw ninyo pasagdi nga mahanaw ang mga kaliwat ni Kohat gikan sa tribo ni Levi. 19Mao kini ang inyong himuon aron dili sila mangamatay kon moduol sila sa labing balaan nga mga butang: kinahanglan ubanan sila ni Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki inigsulod nila sa Tolda ug sultihan sila kon unsay angay nilang buhaton ug kon unsay ilang dad-on. 20Kay kon dili ubanan, dili gayod sila mosulod aron sa pagtan-aw sa balaan nga mga butang bisan sa makadiyot lang, aron dili sila mangamatay.”

Ang mga Kaliwat ni Gershon

21Miingon ang Ginoo kang Moises, 22“Ihapa usab ang mga kaliwat ni Gershon sumala sa ilang kagikan ug pamilya. 23Ihapa ang tanang mga lalaki nga nagpangidaron ug 30 ngadto sa 50 ka tuig, nga makahimo sa pag-alagad sa Tolda nga Tagboanan.

24“Ang mga buluhaton sa mga kaliwat ni Gershon mao ang pagdala sa mga mosunod: 25ang mga kurtina sa Tolda nga Simbahan (nga gitawag usab ug Tolda nga Tagboanan), ang tanan nga pangtabon niini, ug ang lain pang tabon nga gisapaw niini nga maayong klase sa panit, ang kurtina sa pultahan niini, 26ang mga kurtina sa hawanan libot sa Tolda ug halaran, ang kurtina sa agianan sa hawanan, ang mga higot, ug ang tanang kagamitan nga ginagamit sa pag-alagad sa Tolda. Sila ang mohimo sa tanang buluhaton nga may kalabotan niini nga mga kagamitan. 27Si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki maoy modumala sa mga buluhaton sa mga kaliwat ni Gershon, mahitungod man kini sa pagpangarga o sa uban pa nilang mga buluhaton. 28Mao kini ang mga buluhaton sa mga kaliwat ni Gershon diha sa Tolda nga Tagboanan. Ilalom sila sa pagdumala ni Itamar nga anak sa pari nga si Aaron.”

Ang mga Kaliwat ni Merari

29“Ihapa usab ang mga kaliwat ni Merari sumala sa ilang kagikan ug pamilya. 30Ihapa ang tanang mga lalaki nga nagpangidaron ug 30 ngadto sa 50 ka tuig, nga makahimo sa pag-alagad sa Tolda nga Tagboanan. 31Mao kini ang ilang buluhaton alang sa Tolda nga Tagboanan: sila ang modala sa mga tabla nga dingding sa Tolda, sa mga babag niini, sa mga haligi, ug sa mga sukaranan. 32Sila usab ang modala sa mga haligi nga taoran sa mga kurtina sa hawanan libot sa Tolda. Ug sila usab ang modala sa mga sukaranan niini, sa mga ugsok, ug sa mga higot. Sila ang mohimo sa tanang buluhaton nga may kalabotan niini nga mga kagamitan. Kamo ni Aaron ang mosulti sa kada usa kanila kon unsay ilang dad-on. 33Mao kini ang buluhaton sa mga kaliwat ni Merari alang sa Tolda nga Tagboanan. Ilalom sila sa pagdumala ni Itamar nga anak sa pari nga si Aaron.”

Ang Pagsensos sa mga Kaliwat ni Levi

34-48Isip pagtuman sa sugo sa Ginoo, giihap nila ni Moises, Aaron, ug sa mga pangulo sa katilingban sa Israel ang mga kaliwat ni Kohat, Gershon, ug Merari sumala sa ilang kagikan ug pamilya. Gilista nila ang tanang mga lalaki nga nagpangidaron ug 30 ngadto sa 50 ka tuig, nga makahimo sa pag-alagad diha sa Tolda nga Tagboanan, ug mao kini ang ilang gidaghanon:

Pamilya GidaghanonKohat 2,750Gershon 2,630Merari 3,200

Ang kinatibuk-an nilang gidaghanon mikabat ug 8,580.

49Busa sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises, giihap ang kada usa kanila ug gihatagan sa iyang buluhaton ug gisultihan kon unsa ang iyang tagsa-tagsa ka dad-onon.