Ang Pulong Sa Dios

Numero 36:1-13

Ang mga Babaye nga Nakadawat ug Yuta

1Unya ang mga pangulo sa pamilya ni Gilead, nga anak ni Makir ug apo ni Manase nga anak ni Jose, nangadto kang Moises ug sa mga pangulo sa Israel, 2ug miingon, “Sir, sa dihang nagmando kanimo ang Ginoo sa pagbahin sa yuta ingon nga panulondon sa mga Israelinhon pinaagi sa pagripa, nagmando usab siya nga ihatag ang bahin sa among igsoon nga si Zelofehad ngadto sa iyang mga anak nga babaye. 3Apan pananglit namana sila ug gikan sa ubang tribo, ug tungod niini ang ilang yuta mahiadto na sa ilang mabana, makuhaan na ang yuta nga bahin sa among tribo! 4Pag-abot sa tuig sa Pag-uli ug Paghatag ug Kagawasan, ang ilang yuta mahidugang didto sa tribo diin sila nakapamana ug mawala na gayod kini gikan sa tribo sa among mga katigulangan.”

5Busa subay sa sugo sa Ginoo, miingon si Moises sa mga Israelinhon, “Husto ang gisulti sa tribo sa mga kaliwat ni Jose. 6Mao kini ang giingon sa Ginoo bahin sa mga anak nga babaye ni Zelofehad: makapamana sila sa ilang magustohan basta sa ila lang ka-tribo. 7Ang yuta nga napanunod sa matag tribo dili mahimong mahiadto sa ubang tribo. Kinahanglang magpabilin sa matag tribo ang yuta nga ilang napanunod gikan sa ilang katigulangan. 8Ang tanang mga babaye nga nakapanunod sa yuta sa bisan asa nga tribo, kinahanglan mamana sa ila lang ka-tribo aron matipigan sa kada Israelinhon ang yuta nga napanunod niya sa iyang katigulangan. 9Ang yuta nga napanunod sa matag tribo dili mahimong mahiadto sa ubang tribo, kay kinahanglan nga magpabilin sa matag tribo ang yuta nga ilang napanunod.”

10Busa gituman sa mga anak nga babaye ni Zelofehad ang giingon sa Ginoo pinaagi kang Moises. 11Ang mga anak nga babaye ni Zelofehad mao sila si Mala, Tirza, Hogla, Milca, ug Noa. Ug ang ilang nabana mao ang ilang mga ig-agaw sa amahan, 12nga mga kaliwat ni Manase nga anak ni Jose. Busa ang yuta nga ilang napanunod nagpabilin sa panimalay ug sa tribo sa ilang amahan.

13Mao kadto ang mga sugo ug tulumanon nga gihatag sa Ginoo sa mga Israelinhon pinaagi kang Moises sa dihang didto sila sa Moab sa daplin sa Jordan, atbang sa Jerico.