Numero 35 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Numero 35:1-34

Ang mga Lungsod alang sa mga Levita

1Samtang nagkampo ang mga Israelinhon sa kapatagan sa Moab sa may daplin sa Jordan atbang sa Jerico, miingon ang Ginoo kang Moises, 2-3“Ingna ang mga Israelinhon nga hatagan nila ang mga Levita ug mga lungsod nga ilang kapuy-an gikan sa yuta nga ilang napanunod; hatagan usab nila sila ug mga sabsabanan diha sa palibot sa mga lungsod alang sa ilang kahayopan. 4-5Ang mga sabsabanan nga inyong ihatag kanila kinahanglang may gilapdon nga 1,500 ka piye gikan sa paril palibot sa ilang mga lungsod. Ug sa gawas sa ilang mga lungsod magsukod kamo ug 3,000 ka piye sa matag direksyon: sa sidlakan, habagatan, kasadpan ug amihan. Ug mao kini ang himuong sabsabanan samtang ang lungsod, mataliwad-an.

6“Hatagi usab ninyo ang mga Levita ug unom ka lungsod nga mahimong mga lungsod nga dalangpanan, diin makadangop ang tawong nakapatay nga wala tuyoa. Gawas kini sa 42 ka mga lungsod nga inyong ihatag kanila. 7Busa 48 tanan ka lungsod ang inyong ihatag sa mga Levita apil na ang ilang sabsabanan. 8Kini nga mga lungsod maggikan sa mga yuta sa mga tribo sa Israel ug mag-agad sa gidak-on sa bahin sa matag tribo: ang dako nga tribo mohatag ug mas daghan nga lungsod ug ang gamay nga tribo mohatag ug pipila lang ka lungsod.”

Ang mga Lungsod nga Dalangpanan

(Deu. 19:1-13; Josue 20:1-9)

9Unya miingon ang Ginoo kang Moises, 10“Ingna ang mga Israelinhon nga kon makatabok na sila sa Jordan ngadto sa yuta sa Canaan, 11magpili sila ug mga lungsod nga himuong mga lungsod nga dalangpanan diin makadangop ang tawong nakapatay nga wala tuyoa, 12aron dili siya mapatay sa mga tawong buot manimalos hangtod wala pa siya mahukmi atubangan sa katilingban. 13Kining unom ka mga lungsod mahimong inyong mga lungsod nga dalangpanan: 14tulo ka lungsod nga nahimutang dapit sa sidlakang bahin sa Jordan ug ang laing tulo sa Canaan. 15Kining unom ka lungsod mahimong dalangpanan dili lamang sa mga Israelinhon, kondili, lakip na usab sa mga langyaw nga nagapuyo uban kanila, aron ang si bisan kinsa kanila nga makapatay nga wala tuyoa makadangop nianang mga lungsod.

16“Apan kon gibunalan ug puthaw ang usa ka tawo ug unya namatay, isipon nga kriminal ang tawong nakapatay ug kinahanglan nga patyon usab siya. 17Kon gibato ang usa ka tawo ug unya namatay, isipon nga kriminal ang tawong namato ug kinahanglan nga patyon usab siya. 18O kaha gilambosan ang usa ka tawo ug kahoy unya namatay, isipon nga kriminal ang tawong naglambos ug kinahanglan nga patyon usab siya. 19Ang duol nga paryente sa gipatay may katungod sa pagpatay sa kriminal; kinahanglan patyon niya ang kriminal kon makit-an niya kini.

20“Kon ang usa ka tawong nagdumot nakapatay pinaagi sa pagtuklod o paglabay sa bisan unsa nga butang, 21o pagsumbag, isipong kriminal ang maong tawo ug kinahanglan nga patyon usab siya. Ang duol nga paryente sa gipatay may katungod sa pagpatay sa kriminal; kinahanglan patyon niya ang kriminal kon makit-an niya kini.

22“Apan pananglit ang usa ka tawo nga walay pagdumot nakapatay pinaagi sa pagtuklod o paglabay sa bisan unsa nga butang, 23o kon wala siya makabantay nahulogan niya ug bato ang usa ka tawo nga dili niya kaaway ug namatay kini, 24ang katilingban maoy mohukom sa tawong buot manimalos sa tawong nakapatay, pinasikad niini nga mga lagda: 25Kinahanglan nga protektahan sa katilingban ang tawong nakapatay batok sa tawong buot manimalos kaniya, ug ibalik siya ngadto sa lungsod nga dalangpanan, diin siya midangop. Kinahanglan nga magpabilin siya didto hangtod mamatay ang pangulong pari.

26“Apan kon ang nakapatay mogawas sa lungsod nga dalangpanan, 27unya makit-an siya sa tawong buot manimalos kaniya, mahimo siyang patyon sa maong tawo. Kining tawo nga nanimalos walay tulubagon. 28Busa kinahanglan nga ang nakapatay magpabilin gayod sa lungsod nga dalangpanan; makapauli lang siya sa ila kon mamatay ang pangulong pari.

29“Mao kini ang mga lagda nga angay ninyong tumanon hangtod sa kahangtoran bisan asa kamo magpuyo.”

30Si bisan kinsa nga nakapatay sa iyang isigka-tawo kinahanglang patyon, apan kinahanglan may mga saksi nga magpamatuod nga nakapatay siya. Kon usa lang ka saksi ang magpamatuod, dili mahimong patyon ang maong tawo.

31“Ayaw kamo pagdawat ug bayad aron lang maluwas ang kinabuhi sa usa ka kriminal nga patyonon. Kinahanglan nga patyon gayod siya. 32Ayaw usab kamo pagdawat ug bayad aron sa paglukat sa tawong miikyas sa lungsod nga dalangpanan aron lang makabalik siya sa iyang dapit sa dili pa mamatay ang pangulong pari. 33Niining paagiha malikayan ninyo ang paghugaw-hugaw sa yuta nga inyong gipuy-an, kay ang pagpatay nagapahugaw sa yuta. Ug walay makahinlo niini gawas sa kamatayon. 34Busa ayaw ninyo hugawi ang yuta nga inyong gipuy-an, kay ako mismo ang Ginoo, nagapuyo uban kaninyo nga mga Israelinhon.”